Base description which applies to whole site

7. SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2011 van het BTW-compensatiefonds (x € 1000)

DEBET

   

CREDIT

   

OMSCHRIJVING

31-12-2011

31-12-2010

OMSCHRIJVING

31-12-2011

31-12-2010

1

Uitgaven t.l.v. begroting 2010

 

2 789 430

2

Ontvangsten t.g.v. begroting 2010

 

2 789 430

 

Uitgaven t.l.v. begroting 2011

2 788 317

   

Ontvangsten t.g.v. begroting 2011

2 788 317

 

7

Openstaande rechten

9 868

15 691

7a

Tegenrekening openstaande rechten

9 868

15 691

10

Voorschotten

233 614

200 247

10a

Tegenrekening voorschotten

233 614

200 247

 

Totaal

3 031 799

3 005 368

 

Totaal

3 031 799

3 005 368

Toelichting behorende bij saldibalans per 31 december 2011 van het BTW-compensatiefonds

Hierna worden de saldibalansposten toegelicht. De nummering van de toelichting komt overeen met die van de saldibalansposten.

1. Uitgaven t.l.v. begroting

In 2011 heeft de Belastingdienst in totaal 2,8 miljard euro uitgekeerd aan de gemeenten, provincies en Wgr-plusregio’s. Dit bedrag heeft voor een belangrijk deel betrekking op de opgaven over 2010. De uiteindelijke compensatie over 2010 – na verrekening met de reeds uitbetaalde voorschotten in 2010 – is op 1 juli 2011 uitgekeerd. Daarnaast zijn in 2011 nieuwe voorschotten uitgekeerd over het vierde kwartaal 2010 en de eerste drie kwartalen 2011.

10. Voorschotten

Onder deze post zijn de voorschotten die betrekking hebben op 2011 weergegeven (stand ultimo 2011). Deze voorschotten zullen in 2012 verrekend worden met de jaaropgaaf over 2011.

Specificatie voorschotten over 2011 (bedragen in mln. euro)

Bijdragen aan gemeenten, provincies en Wgr-plusregio’s

31-12-2011

Voorschot 1e kwartaal

78.3

Voorschot 2e kwartaal

75.1

Voorschot 3e kwartaal

80.3

Totaal1

233.6

1

Door afronding wijkt de som der delen af van het totaal.

Overigens is in 2011 296 miljoen euro aan voorschotten uitgekeerd aan gemeenten en provincies. Het verschil van circa 62 miljoen euro wordt verklaard doordat het voorschot over het vierde kwartaal 2010 begin 2011 is verstrekt door de Belastingdienst en reeds in 2011 is verrekend met de jaaropgaaf over 2010.

Licence