Base description which applies to whole site

2. LEESWIJZER

In dit jaarverslag vindt u een beleidsverslag en een verantwoordingsverslag.

Beleidsverslag, onderdeel B

In de begroting 2011 van het BTW-compensatiefonds werd nadere besluitvorming over het BTW-compensatiefonds aangekondigd op basis van consultatie van de achterban van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Interprovinciaal Overleg (IPO) over de uitkomsten en aanbevelingen van de beleidsdoorlichting op het BTW-compensatiefonds. In dit jaarverslag onderdeel B, het Beleidsverslag over het afgelopen jaar, wordt de stand van zaken hieromtrent besproken, alsmede de invulling van de (overige) activiteiten en instrumenten die gedurende het jaar 2011 zijn ingezet.

Jaarrekening, onderdeel C

De verantwoordingsstaat over 2011 van het BTW-compensatiefonds en de bijbehorende saldibalans per 31 december 2011 zijn in onderdeel C, de Jaarrekening, opgenomen.

Licence