Base description which applies to whole site

4.2. Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1000

Algemene beleidsdoelstelling:

Gemeenten, provincies en Wgr-plusregio’s hebben de mogelijkheid om een evenwichtige keuze te maken tussen in- en uitbesteding.

       

Realisatie1

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

2011

2011

Uitgaven

2 068 686

2 348 414

2 577 086

2 789 430

2 788 317

2 844 200

-55 883

Programma-uitgaven

2 068 686

2 348 414

2 577 086

2 789 430

2 788 317

2 844 200

-55 883

w.v. gemeenten en Wgr-plusregio’s

1 895 394

2 142 830

2 343 904

2 511 061

2 496 131

2 558 587

-62 456

w.v. provincies

173 292

205 584

233 182

278 369

292 187

285 613

6 574

               

Ontvangsten

2 068 686

2 348 414

2 577 086

2 789 430

2 788 317

2 844 200

-55 883

1

Door afronding wijkt de som der delen af van het totaal.

Toelichting bij Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Uitgaven

Gemeenten declareren in absolute zin meer btw bij het BTW-compensatiefonds dan provincies. Dit declaratiepatroon ligt in het verlengde van de ruimere budgettaire mogelijkheden van gemeenten ten opzichte van provincies. Het Gemeentefonds is namelijk groter dan het Provinciefonds.

In relatieve zin declareren de provincies meer bij het BTW-compensatiefonds. De provincies zijn vooral actief op het gebied van verkeer en vervoer, een uitgavencategorie die veelal voor compensatie van btw-bedragen in aanmerking komt. Dit is een mogelijke verklaring voor het feit dat provincies in vergelijking tot gemeenten een relatief groot beroep doen op het BTW-compensatiefonds.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn gelijk aan de uitgaven omdat de terugbetaalde btw-bedragen tevens belastinginkomsten zijn (zie ook begroting IXB Financiën).

Apparaat

De begroting van het BTW-compensatiefonds kent géén apparaatsuitgaven. De personeelskosten en materiële kosten voor het beheer van het fonds zijn in de begroting van het ministerie van Financiën opgenomen (IXB). De Belastingdienst draagt zorg voor de uitvoering van het BTW-compensatiefonds.

Licence