Base description which applies to whole site

9.1 Domeinen Roerende Zaken

Algemeen

Domeinen Roerende Zaken (DRZ) heeft in het boekjaar 2011 een netto-resultaat van € 2 597 331 geboekt. Het verschil tussen het toegestaan eigen vermogen (5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen 3 jaar: € 774 090) en het aanwezige eigen vermogen (€ 3 338 434) wordt uitgekeerd aan het moederdepartement. De afroming bedraagt € 2 564 344.

1. Staat van baten en lasten

Gespecificeerde verantwoordingsstaat 2011
(x € 1000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2011

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2010

Baten

       

Omzet moederdepartement

825

251

–574

552

Omzet overige departementen

10 991

11 469

478

11 872

Omzet derden

3 335

3 955

620

3 342

Rentebaten

30

66

36

30

Vrijval voorzieningen

200

1 113

913

 

Bijzondere baten

0

439

439

238

Totaal baten

15 381

17 292

1 911

16 034

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

– Personele kosten

5 047

4 847

–200

5 006

* waarvan eigen personeel

4 907

4 617

–290

4 536

* waarvan externe inhuur

140

230

90

470

– Materiële kosten

9 525

9 236

–289

9 114

* waarvan ICT

550

805

255

600

Afschrijvingskosten

       

– Materieel

672

509

–163

546

– Immaterieel

98

99

1

19

Overige lasten

       

– Dotaties voorzieningen

0

0

0

1 252

– Rentelaten

33

5

–28

19

– Bijzondere lasten

0

0

0

23

Totaal lasten

15 375

14 695

–680

15 979

         

Saldo van baten en lasten

6

2 597

2 591

55

Toelichting saldo van baten en lasten ten opzichte van ontwerpbegroting 2011

Toelichting baten

Omzet moederdepartement (– 0,6 mln.)

De met de Belastingdienst (BD) afgesloten overeenkomst voor de verwerking van executoriaal in beslag genomen voertuigen is voor 2011 vervallen. Dit veroorzaakt een daling ten opzichte van de ontwerpbegroting van – € 0,8 mln. Overige opslagactiviteiten voor de BD en Douane hebben een meerwaarde van € 0,2 mln.

Omzet overige departementen (+ € 0,5 mln.)

Rijksmarktplaats, hergebruik van kantoormeubilair binnen het Rijk, draagt in 2011 € 0,4 mln. bij aan de omzet. Met deze omzet was in de ontwerpbegroting geen rekening gehouden. Verder zorgen extra opbrengsten uit opslag voor Rijkswaterstaat en KLPD en uit verkoop en vernietiging voor het CJIB voor € 0,2 mln. meer opbrengsten. De overschrijding wordt afgezwakt door achterblijvende opbrengsten voor de vernietiging van ICT goederen (– € 0,1 mln.).

Omzet derden (+ € 0,6 mln.)

De afwijking ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door een specifieke zaak (Rome), waarbij het Openbaar Ministerie (OM) conservatoir beslag heeft laten leggen op handelsgoederen en inventaris in verband met overschrijding van de Opiumwet. Deze zaak levert een niet begrote omzet op van € 1,0 mln. De vernietiging van goederen uit ontmantelde hennepkwekerijen levert een bijdrage op van € 0,2 mln. Doorbelaste kosten aan ketenpartijen voor logistieke handelingen zijn uit het resultaat gehaald en op de balans geplaatst (– € 0,3 mln.); in de Ontwerpbegroting 2011 waren deze kosten nog in het resultaat opgenomen. De overschrijdingen worden afgezwakt door achterblijvende opgelden (– € 0,3 mln.).

Vrijval voorzieningen (+ € 0,9 mln.)

De volgende mutaties hebben plaatsgevonden in 2011:

• Vrijval voorziening afkoop Veldhoven

+ € 1,2 mln.

• Dotatie reorganisatievoorziening

– € 0,2 mln.

• Dotatie voorziening Douane

– € 0,1 mln.

Ultimo 2010 is een voorziening gevormd voor nog te betalen huurkosten 2011 van de in 2010 gesloten vestiging te Veldhoven. Deze voorziening is in 2011 vrijgevallen voor de huren van de Rijksgebouwendienst (RGD).

Bijzondere baten (+ € 0,4 mln.)

De bijzondere baten betreffen de bijdrage vanuit het Sociaal Flankerend Beleid en dienen ter dekking van uitgaven om verloop en herplaatsing via een (uitgevoerde) reorganisatie te financieren.

Toelichting lasten

Personele lasten (– € 0,2 mln.)

Uitgaven voor salarissen (– € 0,1 mln.) en opleiding eigen personeel (– € 0,2 mln.) vallen lager uit dan begroot. De mutatie in de externe inhuur (+ € 0,1 mln.) heeft te maken met een verschuiving van het budget van de materiële lasten naar de personele lasten. Zie ook de toelichting bij de materiële lasten.

Materiële lasten (– € 0,3 mln.)

Mutaties in de materiële lasten betreffen het resultaat van de volgende posten:

– Wegvallen voorgeschoten logistieke kosten ketenpartijen (zie baten)

– € 0,3 mln.

– Minder communicatie- en bureaukosten

– € 0,3 mln.

– Totale transportkosten

€ 0,4 mln.

– Vernietiging hennepkwekerijen

€ 0,3 mln.

– Daling vernietigingskosten in beslag genomen partijen

– € 0,2 mln.

– Vermindering huurkosten

– € 0,4 mln.

– Onvoorziene kosten voor stalling goederen

€ 0,4 mln.

– Toename taxatie- en bemiddelingskosten (zaak Rome)

€ 0,2 mln.

– Onderhoud gebouwen

€ 0,2 mln.

– Lagere energiekosten

– € 0,1 mln.

– Verschuiving externe inhuur naar personele lasten

– € 0,1 mln.

– Diverse overige kosten

– € 0,4 mln.

De zaak Rome vertegenwoordigt een toename van transportkosten hennep ad € 0,2 mln. en vernietigingskosten ad € 0,1 mln. Tegenover deze kosten staan opbrengsten uit verkoop van de goederen. De onvoorziene kosten betreffende stalling van goederen en zijn gemaakt voor Rijksmarktplaats (€ 0,2 mln.) en de zaak Rome (€ 0,2 mln.).

Kosten ICT

De stijging van kosten van de Service Level Agreement met R/ICT (Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) voor ICT-diensten bedraagt € 0,3 mln. (waarvan € 0,1 mln. betrekking heeft op 2010). Dit houdt verband met een stijging in het aantal aansluitingen door groei van de organisatie en verdere digitalisering.

Afschrijvingskosten (– € 0,2 mln.)

Lagere afschrijvingskosten dan begroot worden onder andere veroorzaakt door een wijziging in de Service Level Agreement met het RVOB; alle hardware van DRZ is inmiddels overgenomen door het RVOB.

2. Balans per 31 december 2011

(x € 1 000)

Omschrijving

Balans per 31-12-2011

Balans per 31-12-2010

Activa

   

Immateriële activa

110

212

Materiële activa

   

– grond en gebouwen

776

829

– installaties en inventaris

582

602

– overige materiële vaste activa

519

775

Voorraden

0

0

Debiteuren

440

475

Nog te ontvangen

802

645

Liquide middelen

6 226

4 499

Totaal activa

9 455

8 037

     

Passiva

   

Eigen vermogen

   

– exploitatie reserve

741

752

– verplichte reserve

0

0

– onverdeeld resultaat

2 597

55

Leningen bij MinFin

0

320

Voorzieningen

2 201

3 263

Crediteuren

1 162

1 035

Nog te betalen

2 754

2 612

Totaal Passiva

9 455

8 037

Toelichting activa

Immateriële activa (€ 0,1 mln.)

Het immaterieel actief betreft ontwikkelde software voor Online bieden op de website van DRZ, de upgrade van SAP-software, de technische realisatie van Rijksmarktplaats en geactiveerde licenties voor AO/IC-software.

Materiële vaste activa (€ 1,9 mln.)

In 2011 is onder meer geïnvesteerd in palletdeksels, printers, aluminium rolcontainers en uitbreiding van de bestaande shredder voor het vernietigen van datadragers. Daarnaast zijn door het sluiten van de opslaglocatie Veldhoven diverse activa afgestoten. Het betreft o.a. palletstellingen en heftrucks.

Debiteuren (€ 0,4 mln.)

Vorderingen op debiteuren betreffen handelsvorderingen. Deze bestaan uit de nominale waarde courante en incourante vorderingen onder aftrek van de voorziening oninbaarheid (€ 0,1 mln.).

Nog te ontvangen (€ 0,8 mln.)

Onder de nog te ontvangen bedragen zijn de volgende posten opgenomen:

– Diverse vorderingen op de RGD

€ 0,5 mln.

– Nog te vorderen huur van het RVOB

€ 0,1 mln.

– Diverse nog te ontvangen bedragen, zoals rente

€ 0,2 mln.

Liquide middelen (€ 6,2 mln.)

Onder de post liquide middelen staan opgenomen de banksaldi (tegoed aangehouden bij de Rijkshoofdboekhouding) en het kassaldo.

Toelichting passiva

Ontwikkeling eigen vermogen (€ 3,3 mln.)

De balans is een momentopname aan het einde van de rapportageperiode en is daarom gebaseerd op de situatie per 31 december 2011. Het eigen vermogen en het vermelde saldo van baten en lasten zijn de realisatiecijfers per 31 december 2011.

Eigen vermogen (* € 1 000)
 

2007

2008

2009

2010

2011

Eigen vermogen per 1 januari

2 328

4 087

1 008

4 049

807

Toegepaste correctie op het eigen vermogen 2008

   

9

   

Saldo van baten en lasten

3 453

36

3 032

55

2 597

Uitkering aan het moederdepartement

–1 526

–3 238

0

–3 297

–66

Vorming wettelijke reserve

–168

123

–15

0

 

Afname wettelijke reserve i.v.m. stelselwijziging

     

–30

 

Toename exploitatiereserve i.v.m. stelselwijziging

   

15

30

 

Eigen vermogen per 31 december

4 087

1 008

4 049

807

3 338

Lening bij Ministerie van Financiën (€ 0,0 mln.)

De lening verband houdend met de initiële financiering van de activa op de openingsbalans is in 2011 afgelost.

Voorzieningen (€ 2,2 mln.)

Onder de post Voorzieningen staan opgenomen in rechte afdwingbare verplichtingen per rapportagedatum waarbij uitstroom van middelen waarschijnlijk is en waarvan de waarde betrouwbaar is in te schatten.

Een toelichting op de grootste posten:

  • Een reorganisatievoorziening ad € 1,3 mln.: DRZ heeft in 2011 een reorganisatie doorgevoerd. Werknemers zijn vanaf werklocaties in Hoogeveen, Soesterberg en Bleiswijk verhuisd naar één centrale werklocatie te Apeldoorn en er zijn mensen herplaatsingkandidaat geworden.

  • Een voorziening vernietiging vuurwerk ter hoogte van € 0,4 mln. voor in 2011 ontvangen vuurwerk waarvan de vernietiging in 2012 zal plaatsvinden.

Crediteuren (€ 1,2 mln.)

De post crediteuren bestaat uit de volgende posten:

• Een vordering van de RGD in dispuut

€ 0,7 mln.

• Een tweetal vorderingen van (voormalig) VROM in dispuut

€ 0,1 mln.

• Overige crediteuren

€ 0,2 mln.

• Een betaling onderweg per 31-12-2011

€ 0,2 mln.

Nog te betalen bedragen (€ 2,8 mln.)

Het saldo bestaat uit diverse posten, waaronder ook de vooruit ontvangen bedragen:

• Vooruit ontvangen bijdrage Sociaal Flankerend Beleid 2012

€ 0,2 mln.

• Terug te betalen bijdrage Rijksmarktplaats 2011

€ 0,4 mln.

• Nog te betalen kosten externe opslag Rijksmarktplaats

€ 0,2 mln.

• Te betalen bedragen aan Defensie voor bewaking, nutsvoorziening en nieuw brandmeldsysteem van regio Soesterberg

€ 0,4 mln.

• Te betalen verlofuren

€ 0,1 mln.

• Te betalen kosten voor de Service Level Agreement met het RVOB

€ 0,7 mln.

• Diverse nog te betalen bedragen

€ 0,3 mln.

• Vooruit ontvangen bijdrage CJIB

€ 0,2 mln.

• Vooruit ontvangen schoningsbijdragen ICT

€ 0,2 mln.

• Te betalen zaak Rome

€ 0,1 mln.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voor de huisvesting is DRZ langdurige gebruiksovereenkomsten aangegaan met de RGD. De waarde van deze verplichting bedraagt per 31 december 2011 € 13,9 mln. De einddatum varieert van 31-12-2011 t/m 31-12-2023. De verplichtingen zijn in 2011 afgenomen door voldoen van de RGD-huren; er zijn geen nieuwe contracten afgesloten.

3. Kasstroomoverzicht

(x € 1000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1. Rekening-courant RHB 1 januari 2011 en stand depositorekeningen

4 499

4 499

0

2. Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

576

2 290

1 714

       

3a Totaal investeringen –/–

–405

–480

–75

3b Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

303

303

3 Totaal investeringskasstroom

–405

–177

228

4a Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

–66

–66

4b Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

4c Aflossingen op leningen (–/–)

–89

–320

–231

4d Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4 Totaal financieringskasstroom

–89

–386

–297

       

5 Rekening-courant RHB 31 december 2011 (1+2+3+4)

4 581

6 226

1 645

Toelichting

De lening verband houdend met de initiële financiering van de activa op de openingsbalans is in 2011 afgelost. Investeringen in 2011 zijn gedaan uit eigen middelen.

4. Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Doelmatigheidsindicatoren DRZ

Kwantitatieve indicatoren

norm

2008

2009

2010

2011

Kostendekkendheid totaal

100%

103%

124%

100%

119%

Kostendekkendheid bewaartaak

100%

95%

113%

91%

120%

Kostendekkendheid verkooptaak

100%

126%

134%

115%

163%

Kostendekkendheid vernietiging datadragers

100%

83%

152%

193%

69%

Kostendekkendheid vernietiging vuurwerk

100%

79%

67%

118%

84%

 

         

Kostprijs per m³

97

97

92

83

80

Kostprijs per m³ binnen

130

143

136

136

118

Kostprijs per m³ buiten

54

46

45

36

39

           

Uurtarief DRZ totaal

98

83

79

80

88

Uurtarief verkooptaak (incl. huisvesting)

155

115

101

117

97

Uurtarief bewaartaak

82

72

73

74

85

           

Omzet per productgroep (x € 1000)

         

Bewaren

9 791

9 083

9 324

9 837

9 806

Verkopen

3 335

3 240

3 663

3 342

3 955

PC schonen

525

574

804

782

413

Verwerking vuurwerk

1 500

836

1 213

1 805

1 500

Totaal omzet per productgroep

15 151

13 733

15 004

15 766

15 674

           

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

85,8

82

88

81

90

           

Saldo van baten en lasten (%)

0 %

0 %

19 %

0%

15%

 

         

Klanttevredenheid

7,6

7,7

7,0

Betalingstermijn facturen binnen 30 dagen

90%

   

88%

92%

Omissies in voorraadadministratie

<5%

     

3%

Kostendekkendheid bewaartaak

Het hoge dekkingspercentage wordt voor een deel veroorzaakt door het realiseren van € 0,4 mln. opbrengsten uit doorbelastingen vanuit het project Rome. Dit project was onvoorzien.

Kostendekkendheid verkooptaak

Het hoge dekkingspercentage kan als volgt verklaard worden. Door de organisatorische herinrichting per 1 februari is de kostenverdeling/-toewijzing gewijzigd en komen minder kosten ten laste van verkoop. Zo zijn bijvoorbeeld de salariskosten ten opzichte van de ontwerpbegroting lager (realisatie 31december € 397K versus € 698K begroot voor heel 2011). Dit wordt veroorzaakt door het verplaatsen van de administratie en de content-/ webbeheerder naar Apeldoorn en het afschaffen van accountmanagers.

Kostendekkendheid vernietiging datadragers

Het product «Vernietiging datadragers» bestaat hoofdzakelijk uit het vershredderen van datadragers. Op dit moment is het arbotechnisch nog niet mogelijk de shredder te gebruiken wegens het niet hebben van de juiste stofafzuiging.

Kostendekkendheid vernietiging vuurwerk

Het niet realiseren van 100% kostendekking wordt deels veroorzaakt door een BTW naheffing voor de vernietiging van vuurwerk (€ 88K).

FTE-totaal

De huidige bezetting is hoger dan de norm (4,2 fte). In de telling zijn 5 medewerkers meegenomen die bovenformatief zijn: 3 herplaatsingkandidaten en 2 medewerkers voor Rijksmarktplaats. Daarnaast zijn in december 2011 al 2 medewerkers begonnen in verband met de in januari 2012 op te starten landelijke coördinatie van strafvorderlijk beslag van hennepkwekerijen. Zonder deze beide groepen medewerkers valt het aantal fte binnen de taakstelling.

Saldo van baten en lasten

Het resultaat per ultimo 2011 bedraagt € 2,6 mln. In de Ontwerpbegroting was het saldo geraamd op € 0. In de toelichting van de Staat van baten en lasten zijn de afwijkingen nader uitgewerkt.

Klanttevredenheid

In het 4e kwartaal van 2011 is door DRZ een klanttevredenheidsonderzoek gehouden bij zowel ketenpartners als kopende klanten. De gemiddelde score bedroeg een 7.

Betalingstermijnen

92% Van de facturen wordt op tijd betaald. Met name in de 2e helft van 2011 is het op tijd betalen sterk verbeterd.

Omissies in voorraadadministratie

Voorraadinventarisaties zijn uitgevoerd vanaf mei 2011. Gemiddeld resulteert dit in een afwijking van 3%. Deze afwijking wordt grotendeels veroorzaakt door verschillen tussen fysieke en administratieve voorraad. Dit is het gevolg van het centraliseren van de administratie in Apeldoorn en de daarmee gepaard gaande communicatie- en opstartproblemen. Door opvolging van procesbeschrijvingen en werkinstructies zullen dergelijke verschillen geminimaliseerd worden. Daarnaast is eind 2011 op de werklocaties gestart met periodieke voorraadcontroles.

Licence