Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BATEN-LASTENDIENST P-DIREKT

Inleiding

P-Direkt is dé innovatieve HR-dienstverlener van en voor de ministeries. De verwerking van de personeels- en salarisadministratie voor tien ministeries, een aantal Hoge Colleges van Staat en het Kabinet der Koningin is samengebracht in één organisatie. De dienstverlening bestaat uit HRM-informatie, de personeelsadministratie en salarisverwerking, gebruikersondersteuning via het contactcenter, digitale zelfbediening via het P-Direktportaal met daarbij de digitale personeelsdossiers en managementrapportages.

Bedrijfsvoering

Aansluiting ministeries

In 2011 zijn de laatste aansluitingen van de ministeries volbracht. Nadat in het eerste halfjaar de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu (I&M) zijn aangesloten op de complete dienstverlening van P-Direkt, is in oktober het ministerie van Financiën als laatste aangesloten. Daarom is eind 2011 de oorspronkelijke opdracht van het kabinet gerealiseerd en werkt P-Direkt voor tien ministeries en 125 000 ambtenaren.

Herindeling Rijksdienst

In 2011 ondersteunde P-Direkt de herindeling van de Rijksdienst met een innovatieve aanpak van ruim 20 000 administratieve verplaatsingen van personeel tussen ministeries. In het voorjaar zijn al zo’n 6 000 medewerkers verplaatst. Later in het jaar heeft P-Direkt de integratie van I&M uitgevoerd, waarbij per oktober 2 000 ex VROM-medewerkers zijn verplaatst. Tot slot werd de integratie EL&I voorbereid, waardoor de verplaatsing van 4 000 EZ-ers en een reorganisatie van totaal 11 000 man van EL&I per 1/1/2012 kon worden gerealiseerd.

Releases en verbeteringen in 2011

Met de eerste release van 2011, release 4.0, zijn belangrijke verbeteringen in de gebruikersvriendelijkheid van het P-Direktportaal gerealiseerd.

Medio 2011 zijn in een technische upgrade van het SAP systeem verbeteringen aangebracht in het productieproces en de laadproblematiek en is de beheersbaarheid (ook met een groter wordende gebruikspopulatie) verder op niveau gebracht.

Door de ingrepen vanuit het project Verbeteren Informatievoorziening zijn in 2011 een aantal belangrijke verbeteringen op de standaard dienstverlening gerealiseerd. Daarnaast zijn in het 3e en 4e kwartaal verbeteringen aangebracht in de rapporten voor managers. De set van rapportages is verkleind en de betrouwbaarheid en het up-to-date zijn van de rapportages kan daarmee worden gegarandeerd.

P-Direkt: keten in control

In 2010 stelde de Algemene Rekenkamer een onvolkomenheid vast van het personeelsbeheer bij een aantal departementen en de gecentraliseerde personeelsadministratie van P-Direkt. Daarmee was de verantwoordelijkheid van de coördinerend minister onvoldoende ingevuld. In 2011 zijn forse stappen gezet om de controleketen verder op orde te brengen, waaronder:

  • De ontwikkeling van het interne beheerstelstel

  • De verbetering managementinformatie

  • Afstemming in de keten met Financial auditors

  • Verbeteren processen rondom changes, incidenten e.d.

P-Direkt legt in maart 2012 in het beheerverslag verantwoording af over de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van haar primaire dienstverlening aan de opdrachtgevers van P-Direkt. Alhoewel er forse stappen zijn gezet in het verbeteren van control in de keten en bij P-Direkt, zal een deel van deze acties pas in 2012 volledig hun beslag krijgen.

Personeel

P-Direkt heeft in de loop van 2011 de volle personele omvang bereikt. Eind 2011 zijn er 473 medewerkers (432 FTE) in dienst. De medewerkers van P-Direkt vormen een van de belangrijkste pijlers van onze dienstverlening. P-Direkt heeft in 2011 een HR Strategie geformuleerd met als belangrijkste HR-speerpunten het terugdringen van ziekteverzuim, verhogen kwaliteit van de medewerkers, sturen op uitstroom van medewerkers, sturen op instroom van medewerkers.

P-Direkt heeft na de reorganisatie een hoog ziekteverzuim van 8,1%. In 2011 is met behulp van extra voorlichting, verzuimgesprekken, speciale aandacht voor speciale groepen en veel aandacht in de sociaal medische teams op ManagementTeam en afdelingsniveau, veel gedaan aan het terugdringen ervan. Teneinde de effectiviteit van de ziekteverzuimaanpak te verhogen is eind 2011 een uitgebreid onderzoek is gestart naar verzuim en betrokkenheid van medewerkers Op basis van de uitkomsten hiervan zullen eventueel nog aanvullende acties gestart worden.

P-Direkt wil uitblinken als organisatie op het gebied van klanttevredenheid en wil beschikken over hoogwaardige inhoudelijke kennis. P-Direkt vindt het belangrijk dat mensen goed zijn toegerust voor hun functie en zich verder kunnen ontwikkelen. Zo heeft het contactcenter heeft sinds 2011 een volwaardige MBO-opleiding Personeel en Arbeid en is erkend als leerbedrijf. De eerste 16 medewerkers met de MBO-opleiding zijn gestart in 2011. P-Direkt heeft zich daarnaast in 2011 succesvol gericht op het aantrekken van een flink aantal interne medewerkers met kennis en ervaring in het ICT domein.

Exploitatie

Baten-lastendienst P-Direkt
Gespecificeerde verantwoordingstaat 2011
Bedragen x € 1 000
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (incl ISB)

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2010

Baten

       

Omzet moederdepartement

1 919

6 733

4 814

6 533

Omzet overige departementen

68 706

72 445

3 739

70 155

Omzet derden

0

22

22

0

Rentebaten

0

15

15

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

149

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

70 625

79 215

8 590

76 837

         

Lasten

       

Apparaatskosten

54 451

62 855

8 404

63 785

– personele kosten

26 696

39 492

12 796

41 065

– materiële kosten

27 755

23 363

– 4 392

22 720

Afschrijvingskosten

11 820

11 757

– 63

8 754

– immaterieel

11 750

11 671

– 79

8 674

– materieel

70

86

16

80

Overige lasten

4 100

4 544

444

4 249

– dotaties voorzieningen

0

372

372

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

– rentelasten

4 100

4 172

72

4 249

Totaal lasten

70 371

79 156

8 785

76 788

         

Saldo van baten en lasten

254

59

– 195

49

Baten en Lasten

De doorberekening van de reguliere dienstverlening is conform de vastgestelde Jaarplantarieven en het aantal individuele arbeidsrelaties per ministerie. De baten en lastenrealisatie is hoger dan begroot, Enerzijds door de doorbelasting van de meerkosten optimalisatie P-Direkt (de optimalisatie van het SAP HR-systeem, de opbouw van het contactcenter en de transitie van de departementen) en anderzijds door een aantal grote projecten (Herindeling Rijksdienst, Single Sign on, Functiegebouw Rijk, Bouw datawarehouse JOPI, Digitale loonstrook).

De inhuur van extern personeel, is hoger dan begroot. Dit betreft «de meerkosten» extern personeel ten behoeve van de optimalisatie P-Direkt en de uitvoering van de projecten. Daarnaast is een deel van het extern personeel dat begroot was onder de materiële kosten, geherclassificeerd naar de Personele kosten.

Balans

Licence