Base description which applies to whole site
+

BATEN-LASTENDIENST LOGIUS

Inleiding

Missie en visie Logius

De missie van Logius luidt als volgt: «Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel, groen en gemakkelijk elektronisch zaken met hen kunnen doen.» Logius levert daartoe producten en diensten op het gebied van Toegang, Gegevensuitwisseling, Informatiebeveiliging en Standaardisatie. Logius is sinds 1 januari 2011 beleids- en beheermatig ondergebracht bij DGOBR.

Kerntaken

Het beheer en de exploitatie van bestaande producten;

De inbeheername van nieuwe producten;

De doorontwikkeling van reeds in beheer genomen producten;

Faciliteren van gebruik van in beheer zijnde producten.

Het afgelopen jaar is de portfolio bji Logius sterk uitgebreid. Om de uitvoering van de taken kwalitatief en efficiënt uit te kunnen blijven voeren heeft Logius in 2011 een nieuwe organisatiestructuur doorgevoerd.

Logius is in 2011 meermalen in de publiciteit geweest o.a. in de DigiNotar-affaire en de « Lektober»-maand. Als gevolg van deze affaires heeft Logius extra (beveiligings) taken toebedeeld gekregen die al deels in 2011 zijn gestart.

Bedrijfsvoering

Doelmatigheidsverbetering

Bij doelmatigheidsverbetering gaat het met name om het verder ontwikkelen van een aantal indicatoren waarmee inzicht wordt verkregen in de doelmatigheids- en kwaliteitsverbetering zoals de ontwikkeling van de productiviteit, kostenefficiëntie als gevolg van professioneler inkoop-, contract-, en leveranciersmanagement en de ontwikkeling van de klanttevredenheid.

Productiviteitsverbetering

Logius heeft een nulmeting en een tussenmeting laten uitvoeren op kosten en tarieven, productiviteit, bezetting en kwaliteit. Eind 2011 is een benchmark gestart voor het meten van de marktconformiteit (prijs/kwaliteit) van enerzijds de Logius extern betrokken diensten en anderzijds de dienstverlening van Logius zelf aan haar klanten. De benchmark betreft de kosten voor gebruik, beheer, onderhoud en (additionele) dienstverlening van de producten DigiD voor Burgers; Digipoort; Haagse Ring (onderdeel van Diginetwerk) en Stelselcatalogus. Deze zal in maart 2012 zijn afgerond.

Kostenefficiëntie

In 2011 is de kostenefficiëntie op het gebied van contract- en leveranciersmanagement verbeterd. Er is een rationalisatie van alle hostingcontracten doorgevoerd en opnieuw aanbesteed (kavel «managed services»). Daarmee worden in de toekomst de diverse hosting-omgevingen teruggebracht tot één hosting-omgeving en -contract.

Voorts is de beperking van de inhuur van externen in 2011 in gang gezet; het percentage inhuur is in 2011 onder de drempel gebleven. Tot slot is een begin gemaakt met de kwaliteitverbetering van de financiële informatievoorziening door financiële en overige administratieve systemen beter en eenduidig op elkaar aan te sluiten.

Klanttevredenheid

Evenals in 2009 en 2010 is er eind 2011 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de beleidsopdrachtgevers. De uitkomsten worden meegenomen in de verdere verbetering van de organisatie.

Kostprijsmodel

Op basis van de cijfers 2010 is als eerste proeve een kostprijs berekend voor DigiD burger en Digipoort (zie overzicht doelmatigheidsindicatoren). Deze kostprijzen worden echter nog niet in de praktijk toegepast. In de eerste helft 2012 wordt het kostprijsmodel verdere uitgewerkt. Voorgaande betekent dat in 2011 vooralsnog geen vervolg is gegeven aan de genoemde eerste proeve van kostprijzen. Dit houdt in dat in hoofdstuk 4 de indicatoren betreffende kostprijzen niet zijn ingevuld.

Overgang Govcert

Medio 2011 is Govcert, als onderdeel dat werkzaam is in het veiligheidsdomein, overgeheveld naar het ministerie van V&J. De financiële administratie en het financiële beheer van Govcert is op 1 juni 2011 overgedragen.

Exploitatie

Baten-lastendienst Logius
Gespecificeerde verantwoordingstaat 2011
Bedragen x € 1 000
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (incl ISB)

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2010

Baten

       

Omzet moederdepartement

63 904

39 154

– 24 750

45 860

Omzet overige departementen

7 164

28 843

21 679

10 801

Omzet derden

4 310

7 686

3 376

2 192

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

75 378

75 683

305

58 853

         

Lasten

       

Apparaatskosten

74 792

76 223

1 431

58 532

– personele kosten

20 460

25 774

5 314

22 071

– materiële kosten

54 332

50 449

– 3 883

36 461

Afschrijvingskosten

558

381

– 177

493

– immaterieel

0

0

0

0

– materieel

558

381

– 177

493

Overige lasten

28

71

43

107

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

– rentelasten

28

71

43

63

– bijzondere lasten

0

 

0

44

Totaal lasten

75 378

76 675

1 297

59 132

         

Saldo van baten en lasten

0

– 992

– 992

– 279

Baten

Voor de producten Beheer, exploitatie en onderhoud geldt dat de omzet, conform de opdrachtbrief, de werkelijke kosten 2011 bevat. Voor de projectmatige werkzaamheden zoals de nieuwe ontwikkelingen, in beheer names, werk in opdracht en de overige producten, geldt dat de omzet de in rekening gebrachte werkelijke (project) kosten zijn. Echter met dien verstande dat waar het gaat om de langlopende en – over de jaargrens van 2011 lopende- projecten (SBR, Dgid_X etc.) de omzet vastgesteld is op de werkelijk gemaakte kosten. Dit betekent dat het resultaat aan het einde van het project vastgesteld wordt.

Opbrengst moederdepartement

De opbrengsten van het moederdepartement hebben betrekking op de omzet van de producten waarvan BZK beleidsopdrachtgever is. Het betreft de omzet voor:

  • Beheer en exploitatie van de producten zoals DigiD (voor burgers), DigiD Machtigen, Digikoppeling, Digilevering en Digimelding, Digipoort OTP, Eenmalig inloggen, PKI Overheid, Stelselcatalogus en Zoekdienst;

  • In beheer name van nieuwe producten in de loop van 2011 zoals DigiD Machtigen, Digilevering, Stelselcatalogus en Zoekdienst;

  • Doorontwikkeling van met name DigiD, DigiD Machtigen, Digikoppeling grote berichten en Digilevering.

Verschil met begroting wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:

  • Het niet dan wel slechts ten dele doorgaan van diverse projecten (E-overheid voor burgers € 7 mln, Govcert € 3 mln) of een lagere omzet;

  • Producten die in 2011 van eigenaar zijn gewisseld waardoor de baten verschuiven van moederdepartement naar overige departementen en derden (Digipoort PI € 4 mln en Antwoord voor Bedrijven € 3 mln).

Opbrengsten overige departementen

De opbrengsten van de overige departementen bestaan uit de omzet voor:

  • Beheer, exploitatie en ontwikkeling van DigiD voor bedrijven (EL&I) en Forum Standaardisatie (EL&I);

  • Ondersteuning van het programma Electronisch Bestellen en Factureren (ELI & BZK/ DGOBR);

  • Ontwikkeling en implementatie van het Standard Business Reporting (SBR)-programma (EL&I) en Veiligheidsprojecten NCV, NL-Alert en Informatieknooppunt (V&J).

Verschil met begroting wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een toename van de werkzaamheden waardoor de kosten toenemen en daarmee ook de omzet. Dit geldt voor SBR (€ 3,8 mln), programma Electronisch Bestellen en Factureren (€ 9,6 mln) en Veiligheidsprojecten (€ 2,0 mln). Het restant is veroorzaakt doordat producten in 2011 van eigenaar zijn veranderd (o.a. Rijkspas, Antwoord voor Bedrijven).

Opbrengst derden

De opbrengst derden bestaat met name uit de omzet van de Haagse Ring (€ 2,0 mln), Rijkspas (€ 2,7 mln) en de omzet in het kader van diverse in beheer names en beheer van nieuwe producten voor de Inspectieraad (€ 1,9 mln). In de begroting was Rijkspas onder opbrengst moederdepartement opgenomen. Daarnaast was de opbrengst Haagse Ring € 0,9 mln te hoog ingeschat en zijn de opbrengsten van E-Inspecties € 0,7 mln hoger dan begroot.

Lasten

Personele kosten

Tot de personele kosten zijn gerekend de lonen en salarissen van eigen personeel en de kosten van inhuur voor de capaciteit die vereist is voor het kunnen uitvoeren van alle geplande activiteiten. De toename wordt veroorzaakt door een toename van projecten die niet in de begroting zijn opgenomen, zoals Electronisch Bestellen en Factureren (€ 1,5 mln), het project Informatieknooppunt (€ 1,5 mln), diverse in beheername- en doorontwikkelingstrajecten (€ 1,8 mln) en het uitvoeren van diverse ongeplande facturabele projecten (€ 0,5 mln).

Materiële kosten

De daling van de materiële kosten wordt veroorzaakt door het afstoten van Govcert en lagere kosten voor DigiD voor burgers.

Rentelasten

Dit betreft de rente die betaald is over de rekening-courant (€ 20 000) en leningen Financiën (€ 51 000). In de begroting is de rente op de lening niet opgenomen.

Afschrijvingen

De daling van de afschrijvingskosten wordt veroorzaakt door het overdragen van de activa van Govcert aan het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Resultaat

Het saldo van baten lasten voor Logius over 2011 is een verlies van € 0,992 mln en kan worden verklaard uit 2 componenten, te weten:

Een financieringsverlies ad. € 0,312 mln veroorzaakt doordat per saldo van een aantal producten onvoldoende financiering beschikbaar was.

Een zogenaamd dekkingsverlies van € 0,680 mln.

Balans

Baten-lastendienst Logius
Balans per 31 december 2011
Bedragen x € 1 000

 

Balans 2011

Balans 2010

Activa

   

Immateriële activa

0

0

Materiële activa

393

990

– grond en gebouwen

57

162

– installaties en inventarissen

132

248

– overige materiële vaste activa

204

580

Voorraden

0

0

Debiteuren

4 456

2 672

Nog te ontvangen

3 462

2 527

Liquide middelen

20 687

12 421

Totaal activa

28 998

18 610

     

Passiva

 

 

Eigen Vermogen

– 992

0

– exploitatiereserve

0

0

– onverdeeld resultaat

– 992

0

Voorzieningen

0

0

Leningen bij het MvF

220

467

Crediteuren

4 406

6 120

Nog te betalen

25 364

12 023

Totaal passiva

28 998

18 610

Debiteuren

Voor een aantal grote opdrachten zijn de facturen aan het eind van het jaar opgenomen in de administratie waardoor het saldo debiteuren stijgt.

Nog te ontvangen

De stijging wordt veroorzaakt door een hoger bedrag aan vooruitbetalingen voor 2012 en de nog te factureren werkzaamheden uit 2011.

Liquide middelen

De stijging van de liquide middelen ten opzichte van de beginbalans wordt onder andere veroorzaakt door vooruit ontvangen bedragen voor werkzaamheden in het eerste kwartaal 2012.

Eigen vermogen

In 2012 zal het negatieve eigen vermogen worden aangevuld door de eigenaar, DGOBR.

Leningen bij het Ministerie van Financiën

De daling ten opzichte van de beginbalans is te verklaren uit de aflossingen in 2011. Voor 2011 zijn geen nieuwe leningen afgesloten. Een deel van de gefinancierde investeringen is in 2011 overgedragen aan het ministerie van V&J vanwege de overgang van Govcert naar het ministerie van V&J. Het niveau van leningen is daarop nog niet aangepast waardoor het aandeel materiële vaste activa gefinancierd met leningen is gestegen naar boven de 118%.

Nog te betalen

De stijging van deze post ten opzichte van de openingsbalans wordt met name veroorzaakt door de toename van vooruit gefactureerde bedragen aan opdrachtgevers. Deze hebben betrekking op werkzaamheden die in het eerste kwartaal 2012 worden uitgevoerd, ondermeer als gevolg van uitloop van projecten.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastendienst Logius
Kasstroomoverzicht per 31 december 2011
Bedragen x € 1 000
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (incl ISB) (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)–(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2011

0

12 421

12 421

2.

Totaal operationele kasstroom

578

6 599

6 021

 

Totaal investeringen (–/–)

– 400

– 310

90

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

1 232

1 232

3.

Totaal investeringskasstroom

– 400

922

1 322

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

279

279

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 578

– 348

230

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

400

814

414

4.

Totaal financieringskasstroom

– 178

745

923

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2011 (=1+2+3+4)

0

20 687

20 687

Het verschil met de begroting is te verklaren uit de desinvesteringen met betrekking tot Govcert in 2011 en de vergroting van de operationele kasstroom. Bij de oorspronkelijke begroting is uitgegaan van een banksaldo van € 0 per 1 januari 2011.

Doelmatigheid

 

Realisatie 2011

Begroting 2011

Realisatie 2010

Generiek deel

     

Tarieven/uur

€ 135

 

€ 153

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

110

73

82

% FTE primair proces

84

76

84

% FTE Overhead

16

24

16

Saldo van baten en lasten (%)

– 1,30

0

– 0,5

Klanttevredenheid

6,8

7

6,9

Betrouwbaarheid/TPM

Ja

Ja

Ja

Periodieke Benchmark producten Logius

gestart

 

uitgevoerd

Specifiek deel

     

Omzet per productgroep (in %)

     

. Beheer & exploitatie

54

83

54

. In beheername trajecten

1

 

7

. Doorontwikkeling

8

4

4

. Stimulering gebruik

2

2

2

. Projecten

34

11

33

DigiD

 

 

 

. Aantal nieuw aangesloten overheidsorganisaties

30

30

17

. Aantal burgers met DigiD

8,8 mln.

8,2 mln.

8,1 mln.

. Aantal DigiD authenticaties

52,9 mln.

45 mln.

37,2 mln.

PKI-Overheid

     

. Aantal nieuwe certificaatverstrekkers

7

2

0

Digipoort (OTP)

 

 

 

. Aantal aangesloten bedrijven

604

1 250

480

. Aantal berichten via Digipoort

72 mln.

45 mln

38,6 mln.

Govcert

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

       

Overige indicatoren

 

 

 

Vragen/klachten

     

. Aantal vragen/klachten

30

 

14

. Snelheid van eerste reactie

3 dagen

 

3 dagen

. Snelheid van afhandeling

14 dagen

 

39 dagen

Tijd tussen verzoek klant en realisatie

     

. Doorlooptijd

     

Contract- en leveranciersmanagement

gestart

   

. Prijsbenchmark

     

Aantal inhuurkrachten vs. eigen medew.

99%

 

178%

Proces inbeheername nieuwe producten

1

 

n.v.t.

. Tijdigheid van overdracht/conform planning

 

. Operationeel conform klantverwachting

 

DigiD:

     

Kostprijs per abonnement (naar authenticaties)

     

. Klein gebruiker

1

 

€ 1 028

. Middel gebruiker

1

 

€ 11 307

. Groot gebruiker

1

 

€ 61 676

. Zeer groot gebruiker (individuele abonn. prijs)

1

 

€ 0,1 tot € 2,8 mln

 

   

 

Kostprijs per aansluiting (eenmalig)

1

 

€ 670

Kostprijs per authenticatie

1

 

€ 0,17

       

Digipoort:

     

Kostprijs per abonnement (jaarlijks)

     

. Klein

1

 

€ 53 000

. Middel

1

 

€ 402 000

. Groot

1

 

€ 3 216 000

1

Normen en definities zijn nog in ontwikkeling. De kostprijzen worden nog niet daadwerkelijk toegepast. In de eerste helft 2012 vindt verdere ontwikkeling plaats van het kostprijsmodel plaats.

Licence