Base description which applies to whole site

TOPINKOMENS

Op grond van artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Stb. 2006, 95) is een overzicht opgenomen van medewerkers die in het verslagjaar meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare loon van de ministers. Dit gemiddelde belastbare jaarloon voor 2011 is vastgesteld op € 193 000. Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op de navolgende functionarissen.

Tabel Topinkomens (bedragen in euro’s)

Functie

Belastbaar jaarloon 2010

Pensioen-afdrachten en overige voorzieningen betaalbaar op termijn 2010

Totaal 2010

Belastbaar jaarloon 2011

Pensioen-afdrachten en overige voorzieningen betaalbaar op termijn 2011

Ontslag-vergoeding

Totaal 2011

Motivering

Opmerkingen

Adviseur OCW DUO

166 442,34

57 389,06

223 831,40

166 413,84

59 192,53

0

225 606,37

In 2011 is er een normoverschrijding omdat persoonlijke afspraken met de toenmalige SG hier aan ten grondslag liggen.

Geen

Manager Projectenpool

90 350,08

22 625,76

112 975,84

89 762,20

27 269,66

83 805,61

200 837,47

In 2011 is er een normoverschrijding omdat de medewerker een vertrekstimuleringspremie heeft ontvangen conform sociaal flankerend beleid OCW.

Geen

Licence