Base description which applies to whole site

1. Inleiding

Het Financieel Beeld Zorg (FBZ) geeft een integraal beeld van de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen een toelichting op de financiële kerncijfers en de (voorlopige) realisatie over het jaar 2011.

Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Paragraaf 2: Ontwikkeling van de maatregelen uit de begroting 2011;

 • Paragraaf 3: Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven;

 • Paragraaf 4: Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten;

 • Paragraaf 5: Financiering van de Zorguitgaven;

 • Paragraaf 6: Verdiepingsbijlage;

 • Bijlage: Historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2002–2011.

Het Financieel Beeld Zorg heeft ten opzichte van voorgaande jaren een flinke verandering ondergaan. Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie-Van der Veen (TK, vergaderjaar 2010–2011, 32 710 XVI, nr. 7) zoals aangekondigd in de brief van 6 december 2011 (TK vergaderjaar 2011–2012, 33 000-XVI, nr. 88). De in de brief gebruikte oude paragraafindeling is losgelaten. Hieronder worden wijzigingen toegelicht.

In de leeswijzer voor in het jaarverslag is een nieuw onderdeel toegevoegd over het Budgettair Kader Zorg. Hierin is het onderscheid tussen de begrotingsgefinancierde uitgaven en de premiegefinancierde zorguitgaven toegelicht en is de relatie tussen het Budgettair Kader Zorg en de VWS-begroting inzichtelijk gemaakt. Ook is aandacht besteed aan de financiering en de samenstelling van de BKZ-uitgaven.

 • Enkele wijzigingen in het Financieel Beeld Zorg zijn: Er zijn koppelingen gelegd met de sectoren en de toelichting is uitgebreid. Dit geldt onder andere voor tabel 1 «Ontwikkeling van de geraamde kosten en besparingen van maatregelen» in paragraaf 2. Tabel 1 geeft ook inzicht in de besparingsverliezen. De koppeling met de sectoren geldt ook voor de tabel 4 «Horizontale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten» in paragraaf 4. Deze tabel splitst de ontwikkeling bij de sectoren van 2009–2010 en 2010–2011 in de volume- en de nominale ontwikkeling. Dit laatste betreft de loon- en prijsontwikkeling. In de tabel is ook met de technische bijstellingen rekening gehouden, zoals de ijklijnmutaties, financieringsmutaties en de herschikkingen tussen sectoren. Een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in de omvangrijkste sectoren vindt u onder deze tabel 4 in paragraaf 4.1. Ten slotte zijn in tabel 5A «Actualisering zorguitgaven» de mee- en tegenvallers uitgesplitst naar sectoren.

 • Bij de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zijn de mutaties ingedeeld naar hun aard. Op deze manier wordt meer inzicht geboden in de mee- en tegenvallers, de maatregelen en intensiveringen en de technische en macro-economische mutaties. De toelichting en de bedragen zijn beter op elkaar afgestemd. Gegevens over de verticale ontwikkeling van de bruto en netto BKZ-uitgaven vindt u in tabel 5 in paragraaf 4.2. Dit betreft de ontwikkeling tussen de stand ontwerpbegroting 2011 en de stand jaarverslag 2011.

 • De opbouw van de realisatie van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten in de jaren 2008 tot en met 2011 per artikel is uitgebreid. Hierin is ook de ontwikkeling van de netto-BKZ-uitgaven en de BKZ-ontvangsten opgenomen. Deze gegevens vindt u in paragraaf 4.4 in tabel 7 «Realisatie van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per artikel». Deze uitbreiding is volgens een wens van de Algemene Rekenkamer. De tabellen in paragraaf 6, de Verdiepingsbijlage, bevatten een toelichting per artikel op de mutaties die betrekking hebben op 2011. Ze zijn onderverdeeld in eerder in budgettaire stukken gepubliceerde mutaties en nieuwe mutaties. De laatste worden toegelicht, voor zover groter dan € 10 miljoen.

Tevens worden enkele aanbevelingen uit het rapport «Uitgavenbeheersing in de zorg» van de Algemene Rekenkamer (TK vergaderjaar 2011–2012, 33 060, nr. 2) opgevolgd.

 • Er is een grafiek opgenomen met de historische ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven over 2002 tot en met 2011;

 • Paragraaf 5.1 is uitgebreid met een toelichting op de aansluiting van de cijfers van VWS op die van het CVZ over het zorgverzekeringsfonds.

Licence