Base description which applies to whole site

Bijlage Afkortingenlijst

A.

   

ABvM

=

Anders Betalen voor Mobiliteit

ADOB

=

Automatische dubbele overwegbeveiliging

ADR

=

Auditdienst Rijk

AKI

=

Automatische knipperlichtinstallatie

AMvB

=

Algemene Maatregel van Bestuur

AOV

=

Achterstallig Onderhoud Vaarwegen

ATB

=

Automatische treinbeïnvloeding

     

B.

   

BB21

=

Beveiliging en besturing voor de 21e eeuw

BDU

=

Brede Doeluitkering

Bev21

=

Beveiligingssysteem, onderdeel van BB21

B&O

=

Beheer en Onderhoud

BPRW

=

Beheerplan voor de Rijkswateren

BTW

=

Belasting Toegevoegde Waarde

BZK

=

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

     

C.

   

CBS

=

Centraal Bureau voor de Statistiek

     

D.

   

dB

=

Decibel

DBFM

=

Design-Build-Finance-Maintenance

DGMo

=

Directoraat Generaal Mobiliteit

DMB

=

Driebergen, Maarssen, Bunnik

DRIP

=

Dynamische Route Informatie Panelen

     

E.

   

ELI

=

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EU

=

Europese Unie

EMC

=

Elektromagnetische Compatibiliteit

ERMTS

=

European Rail Traffic Management System

ESA

=

Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk

EU

=

Europese Unie

     

F.

   

FES

=

Fonds Economische Structuurversterking

FLIWAS

=

Landelijk draaiboek management overstromingen, implementatie

   

crisisinformatiesysteem

     

G.

   

GSM-R

=

Global System for Mobile communication – Rail

GVB

=

Groot Schallige Verwerking Baggerspecie

     

H.

   

HSA

=

High Speed Alliance

HSL

=

Hogesnelheidslijn

HTA

=

Hoofdtransportas

HVWN

=

Hoofdvaarwegennet

HWN

=

Hoofdwegennet

HWS

=

Hoofdwatersystemen

     

I.

   

IenM

=

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

IF

=

Infrastructuurfonds

IIVR

=

Integrale Inrichting Veluwe Randmeer

IP

=

Infraprovider

IVS

=

Informatie en Volgsysteem voor de Scheepvaart

     

K.

   

KKBA

=

Kosten-batenanalyse

KRW

=

(Europese) Kaderrichtlijn Water

     

L.

   

LMCA

=

Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse

     

M.

   

MER

=

Milieu Effect Rapportage

MIRT

=

Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport

MHW

=

Maatgevend hoog water

MJPB

=

Meerjarenprogramma Bodemsanering

MJPO

=

Meerjarenprogramma Ontsnippering

MOBZ

=

Modernisering Object Bediening Zeeland

     

N.

   

NaNov

=

Goederenroute Elst–Deventer–Twente

NDW

=

Nationale Databank Wegverkeersgegevens

NoMo

=

Nota Mobiliteit

NS

=

Nederlandse Spoorwegen

NSP

=

Nieuwe Sleutel Projecten

     

O.

   

OV-SAAL

=

Openbaar Vervoer Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad

OVT

=

OV-terminal

OW

=

Ontgrondingenwet

     

P.

   

PAGE

=

Plan van Aanpak Goederen Emplacementen

PB

=

Project Besluit

PHS

=

Programma Hoogfrequent Spoor

PKB

=

Planologische Kernbeslissing

PMR

=

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PN

=

Project Nota

PPS

=

Publiek-private samenwerking

PSC

=

Publieke sector comparator

PVE

=

Programma van Eisen

     

R.

   

RDW

=

Rijksdienst voor het Wegverkeer

REP

=

Ruimtelijk economisch programma

RRAAM

=

Project Rijk–Regio–Almere–Amsterdam–Markermeer

RSP

=

Regiospecifiek Pakket

RWS

=

Rijkswaterstaat

     

S.

   

SLA

=

Service Level Agreement

SNIP

=

Spelregelkader Natte Infrastructuur Projecten

SUBBIED

=

Subsidie Baggeren Bebouwd Gebied

SVB

=

Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie

SVV

=

Structuurschema Verkeer en Vervoer

     

T.

   

TB

=

Tracé Besluit

TK

=

Tweede Kamer

MJPO

=

Meerjarenprogramma Ontsnippering

TVB

=

Trein Vrije oerioden

     

U.

   

UO

=

Uitvoeringsopdracht

UPR

=

Urgentieprogramma Randstad

     

V.

   

VINEX

=

Vierde nota ruimtelijke ordening extra

VNK

=

Veiligheid Nederland in kaart

VPT

=

Vervoer per trein

VROM

=

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

     

W.

   

Wbb

=

Wet bodembescherming

Wbr

=

Wet beheer rijkwaterstaatwerken

WST

=

Westerschelde Tunnel

WTC

=

World Trade Centre

Wvo

=

Wet verontreiniging oppervlakte wateren

Wwh

=

Wet op de waterhuishouding

     

Z.

   

ZOAB

=

Zeer Open Asfalt Beton

ZSM

=

Zichtbaar, Slim en Meetbaar

ZZL

=

Zuiderzeelijn

Licence