Base description which applies to whole site

Bijlage Artikel 13 Spoorwegen

Bijlage 1 Toelichting artikel 13 Spoorwegen

In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken. Specifiek voor de verantwoording voor artikel 13 Spoorwegen gaat het om de volgende aanvullende gegevens:

 • A. Een overzichtstabel waarin per begrotingsnota de mutaties tussen ontwerpbegroting en de realisatie worden gespecificeerd en toegelicht (kabinetsreactie op aanbeveling 15, laatste bullet);

 • B. Aansluiting tussen de uitgaven op artikel 13 van het Infrastructuurfonds (de betalingen door IenM aan ProRail) en de totale ontvangsten en bestedingen van ProRail (kabinetsreactie op aanbeveling 14, zevende bullet);

 • C. Een specificatie van de financiële gegevens inzake de bestedingen door ProRail (kabinetsreactie op aanbeveling 14, zesde bullet);

 • D. Een detailoverzicht met de aansluiting tussen de begroting IenM en de realisatie ProRail op «kostendragerniveau» (kabinetsreactie op aanbeveling 14, eerste t/m vierde bullet).

Deze aanvullende gegevens zijn opgenomen in deze bijlage, waarmee inzicht wordt gegeven in de gerealiseerde betalingen aan ProRail versus de geplande betalingen aan ProRail, de totale financiering van ProRail (IenM, lagere overheden, vervoerders, etc.) en de bestedingen door ProRail in het afgelopen jaar aan de verschillende «kostendragers» en hoe deze bestedingen zich verhouden tot het jaar daarvoor en tot de verwachte bestedingen in de begroting.

Onderdeel A – overzichtstabel mutaties artikel 13

Bedragen x € 1 miljoen

 

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Totaal

Artikel

Per saldo

 

Artikel 13 spoorwegen

 

13.02

13.03

13.04

13.05

uitgaven

13.09

uitgaven

 

Ontwerpbegroting 2012

 

1.511

676

151

108

2.446

– 93

2.353

 
                   

Onderhandelakkoord HSA

In-/Extensivering

       

0

31

31

1

Kasschuiven

Intertemporeel

– 3

     

– 3

 

– 3

2

Saldo 2011

Intertemporeel

2

– 20

12

36

30

– 10

20

3

Mutaties voorjaarsnota 2012

 

– 1

– 20

12

36

27

21

48

 
                   

Stand eerste suppletoire wet 2012

 

1.510

656

163

144

2.473

– 72

2.401

 
                   

Loonbijstelling 2012

In-/Extensivering

2

     

2

 

2

4

Overheveling van/naar HXII

In-/Extensivering

– 3

4

 

– 5

– 4

 

– 4

5

Overheveling van/naar artikel 14

In-/Extensivering

 

0

   

0

 

0

6

Overheveling intern artikel 13

Neutraal

– 17

25

 

10

18

– 18

0

7

Kasschuiven

Intertemporeel

– 12

– 163

– 26

– 94

– 295

 

– 295

8

Mutatie miljoenennota 2013

 

– 30

– 134

– 26

– 89

– 279

– 18

– 297

 
                   

Stand ontwerpbegroting 2013

 

1.480

522

137

55

2.194

– 90

2.104

 
                   

Overheveling van/naar HXII

In-/Extensivering

 

0

   

0

 

0

9

Overheveling intern artikel 13

Neutraal

 

2

 

– 2

0

 

0

10

Saldo 2012

Intertemporeel

 

21

– 8

– 1

12

 

12

11

Mutaties najaarsnota 2012

 

0

23

– 8

– 3

12

0

12

 
                   

Stand tweede suppletoire wet 2012

 

1.480

545

129

52

2.206

– 90

2.116

 
                   

Overheveling intern artikel 13

Neutraal

 

0

 

0

0

– 1

– 1

12

Saldo 2012

Intertemporeel

– 16

– 5

1

– 1

– 21

18

– 3

13

Mutaties Slotwet 2012

 

– 16

– 5

1

– 1

– 21

17

– 4

 
                   

Realisatie 2012

1.464

540

130

51

2.185

– 73

2.112

 

Desaldering uitgaven- ontvangsten

 

– 1

– 10

   

– 11

11

0

 

Betaling en ontvangst

 

1.463

530

130

51

2.174

– 62

2.112

 
           

     
   

Zie overzicht financiële stromen spoorinfrastructuur 2012 (onderdeel B)

 

Toelichting

 • 1. De concessievergoeding HSA voor de periode t/m 2028 is met € 600 miljoen naar beneden bijgesteld. Hiervan heeft € 31 miljoen betrekking op het kasjaar 2012. Voor een uitgebreide toelichting op het onderhandelakkoord HSA/HRN wordt verwezen naar de 1e suppletoire 2012.

 • 2. De inpassing van het onderhandelakkoord HSA/HRN heeft geleid tot een kasschuif in de uitgaven voor beheer, onderhoud en vervanging, waarbij € 3 miljoen is geschoven van 2012 naar 2020.

 • 3. Dit is de toevoeging c.q. onttrekking van het saldo 2011.

 • 4. Dit is de toevoeging van de looncompensatie 2012. Over de toevoeging van de prijscompensatie 2012 vindt in 2013 besluitvorming plaats.

 • 5. Het betreft hier overhevelingen tussen het Infrafonds en Begroting XII met betrekking tot het actieplan groei op het spoor, geluidsprogramma spoor, quick scan decentraal vervoer en sneltram Limburg.

 • 6. Het betreft hier een overheveling tussen artikel 13 IF en artikel 14 IF inzake het RSP-project Groningen–Leeuwarden.

 • 7. Het betreft hier overhevelingen binnen artikel 13 IF met betrekking tot het actieplan groei op het spoor, toiletten op stations, geluidsregister en de fase- overgang van projecten (van planstudiefase naar realisatiefase) en de desaldering van uitgaven en ontvangsten op projecten.

 • 8. Middels kasschuiven binnen artikel 13 zijn de beschikbare middelen weer in evenwicht gebracht met de benodigde middelen voor 2012. De verlaging van de middelen op 13.02 hangt samen met het doorschuiven van maatregelen uit het actieplan groei op het spoor en de verlaging van de middelen op 13.04 hangt samen met de rentestand. De verlaging van de middelen op 13.03 en 13.05 hebben voornamelijk betrekking op de projecten PHS (38), OV SAAL (20), Tweede Maasvlakte (30), Utrecht (35), NANOV (13) en Rotterdam–Genua (15). Ook zijn de budgetten voor risico’s spoorprogramma (34) en niet concreet belegde ruimte (35) verlaagd en is een forfaitaire aftrek toegepast (37). Zie de projectoverzichten voor een uitgebreidere toelichting.

 • 9. Het betreft hier een overheveling tussen het Infrafonds en Begroting XII met betrekking tot Eindhoven Airport.

 • 10. Het betreft hier een overheveling binnen artikel 13 IF met betrekking tot de fase- overgang van projecten (van planstudiefase naar realisatiefase).

 • 11. Dit is de toevoeging c.q. onttrekking van het saldo 2012.

 • 12. Het betreft hier overhevelingen binnen artikel 13 IF met betrekking tot de fase- overgang van projecten (van planstudiefase naar realisatiefase) en de desaldering van uitgaven en ontvangsten op projecten.

 • 13. Dit is de toevoeging c.q. onttrekking van het saldo 2012.

Onderdeel C – Specificatie bestedingen ProRail

Onderstaand is een toelichting opgenomen op het overzicht van de financiële stromen met betrekking tot spoorinfrastructuur opgenomen. Hieruit blijkt (onder andere) dat ProRail in het jaar 2012 in totaal € 2.267 miljoen heeft ontvangen (exclusief de compensatie van BTW). Van dit bedrag is € 2.262 miljoen besteed in 2012 en is € 5 miljoen nog te besteden c.q. te verrekenen.

Samenvatting bestedingen ProRail:

Bestedingen ProRail
   

2012

2011

Uitbesteed werk nieuwbouwprojecten

1

838

947

Uitbesteed werk beheer, onderhoud en vervanging gemengde net

2

940

954

Uitbesteed werk beheer en onderhoud Betuweroute (Keyrail)

 

27

35

Apparaatskosten

3

415

423

Rente en aflossing leningen

4

42

168

Bestedingen door ProRail

 

2.262

2.527

Nog te besteden c.q. te verrekenen

5

5

80

Ontvangen door ProRail

 

2.267

2.607

Toelichtingen:

1) Specificatie uitbesteed werk nieuwbouwprojecten:

Uitbesteed werk nieuwbouwprojecten

 

2012

2011

MIRT-projecten

477

584

Functiewijzigingsprojecten

162

175

Omgevingswerken en FENS

276

297

Doorbelaste apparaatskosten

– 77

– 109

Totaal

838

947

De investeringen in nieuwbouwprojecten zijn met ruim € 100 miljoen gedaald ten opzichte van 2011. Deze daling heeft nagenoeg volledig betrekking op de MIRT-projecten (IF 13.03 en 13.05).

(2) Specificatie uitbesteed werk beheer, onderhoud en vervanging gemengde net:

Uitbesteed werk beheer, onderhoud en vervanging gemengde net
 

2012

2011

Grootschalig onderhoud

145

141

Kleinschalig onderhoud

269

279

Onderhoud transfer

66

65

Beheer en calamiteiten

159

143

Verkenning, planstudie en innovatie

16

23

Beheer en onderhoud

655

651

     

Bovenbouwvernieuwingen

120

134

Vervanging overige systemen

203

186

Doorbelaste apparaatskosten

– 38

– 17

Vervangingen

285

303

Totaal

940

954

Het uitbesteed werk voor onderhoud en vervanging is nagenoeg gelijk aan 2011.

(3) Specificatie apparaatskosten:

Apparaatskosten
 

2012

2011

Lonen, sociale lasten en overige personeelskosten

300

286

Externe dienstverlening (incl. inhuur)

58

78

Huisvestingskosten

57

59

Totaal

415

423

De apparaatskosten zijn in 2012 verder afgenomen, met name als gevolg van de reductie van inhuur personeel.

(4) Specificatie rente en aflossing leningen:

Rente en aflossing leningen
 

2012

2011

Rentebaten en -lasten

11

19

Aflossing leningen

31

149

Totaal

42

168

In 2012 is een lening afgelost (reguliere aflossing), terwijl in 2011 naast een reguliere aflossing ook een vervroegde aflossing heeft plaatsgevonden, welke is gefinancierd uit de door het ministerie van Financiën beschikbaar gestelde middelen (verkoop Strukton).

(5) Specificatie nog te besteden en te verrekenen:

Nog te besteden en te verrekenen
   

2012

2011

Mutatie

Voorzieningen (omgevingswerken)

(a)

206

213

– 7

Werkkapitaal (debiteuren, crediteuren, enz.)

(b)

184

150

34

Herkomst derden

 

390

363

27

         

Vooruitontvangen subsidie IenM

(c)

80

115

– 35

Voorschotafrekeningen IenM

(d)

149

88

61

Nog te egaliseren investeringsbijdragen

(e)

– 36

30

– 66

Nog te egaliseren exploitatiebijdragen

(f)

7

– 11

18

Herkomst IenM

 

200

222

– 22

Totaal liquide middelen

 

590

585

5

 • (a): Dit betreft voornamelijk ontvangen afkoopsommen van derden voor toekomstig onderhoud.

 • (b): Dit betreft voornamelijk nog te betalen kosten.

 • (c): Dit betreft de zogenaamde overlopende subsidie: het gaat om de nog uit te voeren (doorgeschoven) maatregelen waarvoor wel reeds de subsidie is ontvangen:

Overlopende subsidie
 

2012

2011

Mutatie

Beheer, onderhoud en vervanging

29

29

0

Grote programma’s functiewijzigingen

0

33

– 33

Overige geoormerkte projecten

41

42

– 1

Totaal maatregelen

70

104

– 34

Nog te verdelen prijscompensatie

10

11

– 1

Totaal

80

115

– 35

 • (d): Dit betreft voorschotafrekeningen tussen ProRail en IenM.

 • (e): Een deel van de ontvangen investeringsbijdragen heeft nog niet geleid tot een investering in materiële vaste activa.

 • (f): Overschotten en tekorten op de uitgevoerde maatregelen (beheer en onderhoud) worden toegevoegd en onttrokken aan de egalisatiereserve.

Onderdeel D – Beheer, onderhoud en vervanging: realisatie versus begroting

In onderstaande tabel is voor beheer, onderhoud en vervanging (en kapitaallasten) de aansluiting tussen de begroting IenM en realisatie ProRail aangegeven op het niveau van «kostendragers».

Bij de aansluiting tussen begrotingscijfers IenM en realisatiecijfers ProRail zijn met name de volgende zaken van belang:

 • De tabel in de begroting 2012 (MIRT, pagina 345) was nog op de oude systematiek gebaseerd. Voor de vergelijking met de nieuwe systematiek (vanaf de begroting 2013) moet een aantal posten worden geherrubriceerd, omdat onder «functiewijzigingsprojecten» ook de uitgaven voor verkenning en innovatie en het actieplan groei op het spoor zijn opgenomen, alsmede de nog niet verdeelde prijscompensatie 2011.

 • De begroting 2012 was gebaseerd op het Beheerplan 2011; de realisatie (betaling) 2012 is gebaseerd op het Beheerplan 2012. De belangrijkste wijziging in het Beheerplan 2012 is een verschuiving in de uitgaven van vervangingen en functiewijzigingsprojecten naar onderhoud. Deze verschuiving is voornamelijk een uitvloeisel van het Programma 2012–2015 (zie Beheerplan 2013, pagina 14) en de nog niet bestede subsidie van functiewijzigingsprojecten per eind 2011 bij ProRail.

 • De begrotingscijfers zijn inclusief de compensatie van BTW, terwijl de realisatiecijfers van ProRail exclusief BTW zijn. Bijzonderheid hierbij is dat IenM ook de BTW op de gebruiksvergoeding vervoerders compenseert (op het begrotingscijfer voor gebruiksvergoeding vindt derhalve geen correctie voor BTW plaats).

 • IenM werkt op basis van een kas- verplichtingenstelsel, terwijl ProRail werkt op basis van een baten-lastenstelsel. Een deel van de subsidie voor beheer, onderhoud en vervanging van IenM is hierdoor niet rechtstreeks zichtbaar in de resultatenrekening van ProRail, maar loopt via de balansrekeningen van ProRail. Daarnaast loopt een deel van de aanlegsubsidies (investeringen) juist weer wel via de resultatenrekening van ProRail. In de tabel zijn deze verschillen verwerkt in de kolom «bijdragen uit andere beschikkingen».

 • Een deel van de kosten van ProRail wordt betaald door derden. Hiermee is reeds rekening gehouden in de (nieuwe) opzet van de begrotingscijfers.

Uit de tabel blijkt dat over 2012 ProRail € 18 miljoen minder heeft besteed dan beschikbaar was. Dit bedrag is toegevoegd aan de egalisatiereserve van ProRail. Eind 2011 was deze reserve nog € 11 miljoen negatief, waarmee de stand per eind 2012 op € 7 miljoen positief uitkomt. De € 18 miljoen bestaat voor € 23 miljoen uit nagekomen baten op voorgaand jaar en voor € 5 miljoen (per saldo) hogere kosten voor 2012. De nagekomen baten hebben betrekking op bijdragen planstudiekosten (€ 11 miljoen), teruggave energieheffing (€ 5 miljoen), terugdraaien boete NMa (€ 2 miljoen) en vaststelling bijdrage aan Keyrail (€ 5 miljoen). De (per saldo) hogere kosten voor 2012 bestaan uit hogere kosten uitbesteed werk (+ € 12 miljoen), hogere gebruiksvergoeding (– € 7 miljoen), hogere opbrengsten werk derden (– € 4 miljoen), lagere apparaatskosten (– € 8 miljoen), lagere rentekosten (– € 14 miljoen), hogere afschrijvingskosten (+ € 27 miljoen) en een vrijval uit voorzieningen (– € 1 miljoen).

 

Begroting IenM 2012 stand ontwerpbegroting 2012 (MIRT pag. 345)

Correctie werken derden

Correctie actieplan, indexatie en verkenning

'Techni- sche' correc- ties

Begroting 2012 gecorri- geerd

Beheerplan- correcties 2012 vs 2011

Overheve- lingen van/naar HXII

Overheve-lingen van/naar aanleg

Kasschui- ven in de begroting

Aanpas- singen n.a.v. uitvoering 2012 (saldo 2012)

Begro- tings- mutaties 2012

Betaling aan ProRail (realisatie IenM 2012)

Eliminatie BTW

Realisastie IenM exclusief BTW

Totaal besteding ProRail (onderdeel C)

Bijdragen uit andere beschik- kingen

Bijdrage uit subsidie beh, odh en verv

Afwijking realisatie ProRail vs betaling door IenM

Beheer en calamiteiten

186

13

0

13

199

– 22

0

0

0

2

– 20

179

– 29

150

159

0

159

9

Grootschalig onderhoud

115

2

0

2

117

44

0

0

0

0

44

161

– 26

135

145

0

145

10

Kleinschalig onderhoud

238

7

20

27

265

55

0

0

0

1

56

321

– 52

269

269

0

269

0

Onderhoud transfer

91

0

0

0

91

– 8

0

0

0

1

– 7

84

– 14

70

66

0

66

– 4

Onderhoud Betuweroute (incl. gebr. verg.)

34

0

0

0

34

– 1

0

0

0

1

0

34

– 6

28

27

0

27

– 1

Verkenning en innovatie

0

0

4

4

4

0

0

0

0

0

0

4

– 1

3

16

15

1

– 2

Beheer en onderhoud

664

22

24

46

710

68

0

0

0

5

73

783

– 128

655

682

15

667

12

                                     

Bovenbouwvernieuwingen (incl. BR)

205

0

0

0

205

– 41

0

0

0

0

– 41

164

– 27

137

120

– 17

137

0

Vervanging overige systemen

258

0

0

0

258

– 5

0

0

– 12

– 18

– 35

223

– 37

186

203

– 10

213

27

Vervangingen

463

0

0

0

463

– 46

0

0

– 12

– 18

– 76

387

– 64

323

323

– 27

350

27

                                     

Uitgaven beheer, onderhoud en vervanging

1.127

22

24

46

1.173

22

0

0

– 12

– 13

– 3

1.170

– 192

978

1.005

– 12

1.017

39

                                     

Apparaatsuitgaven (incl. overige baten/lasten)

300

23

0

23

323

11

2

0

0

0

13

336

– 55

281

300

51

249

– 32

                                     

Totaal uitgaven

1.427

45

24

69

1.496

33

2

0

– 12

– 13

10

1.506

– 247

1.259

1.305

39

1.266

7

                                     

Doorbelaste kosten aan derden

0

– 45

0

– 45

– 45

0

0

0

0

0

0

– 45

7

– 38

– 55

– 13

– 42

– 4

Gebruiksvergoeding vervoerders (excl. BR)

– 244

0

0

0

– 244

6

0

0

0

– 6

0

– 244

0

– 244

– 244

7

– 251

– 7

Doorbelaste uitgaven

– 244

– 45

0

– 45

– 289

6

0

0

0

– 6

0

– 289

7

– 282

– 299

– 6

– 293

– 11

                                     

Totaal 13.02.01, 13.02.02 en13.02.04

1.183

0

24

24

1.207

39

2

0

– 12

– 19

10

1.217

– 240

977

1.006

33

973

– 4

13.02.03 – Kapitaallasten

38

0

0

0

38

0

0

0

0

0

0

38

– 6

32

42

24

18

– 14

13.02.05 – Functiewijzigingsprojecten

290

0

– 50

– 50

240

– 39

0

2

3

3

– 31

209

– 34

175

162

– 13

175

0

Totaal ProRail

1.511

0

– 26

– 26

1.485

0

2

2

– 9

– 16

– 21

1.464

– 280

1.184

1.210

44

1.166

– 18

Actieplan groei op het spoor

0

0

26

26

26

0

– 3

– 19

– 4

0

– 26

0

0

0

0

0

0

0

Totaal artikel 13.02

1.511

0

0

0

1.511

0

– 1

– 17

– 13

– 16

– 47

1.464

– 280

1.184

1.210

44

1.166

– 18

Licence