Base description which applies to whole site

3.2 Budgettaire gevolgen

Bedragen (x € 1.000)

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

n.v.t.

5.730

5.960

5.994

5.597

397

Uitgaven

n.v.t.

5.730

5.960

5.994

5.597

397

Ontvangsten

n.v.t.

nihil

nihil

108

0

108

Onderstaande tabel geeft inzicht in de verschillende onderdelen binnen dit begrotingsartikel, dat bestaat uit een personele en een materiële component.

Voor het Militaire Huis betreft de realisatie de gegevens zoals deze door het ministerie van Defensie zijn verantwoord in de eindafrekening over 2012. Zoals in de leeswijzer is gemeld, betreft dit niet de begrotingsbelasting van de begroting van de Koning in 2012. Doordat de uitgaven lager zijn dan geraamd, zal de eindafrekening leiden tot ontvangsten op artikel 3 van de begroting van de Koning in 2013, die bij de eerste suppletoire begroting zullen worden verwerkt.

Doorbelaste uitgaven 2012 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie (1)

Vastgestelde begroting (2)

Verschil (1)-(2)

Doorbelaste personele uitgaven

4.157

3.787

370

Doorbelaste materiële uitgaven

1.712

1.810

– 98

Totaal

5.869

5.597

272

w.v. RVD

1.740

1.375

365

w.v. Militaire Huis

1.744

1.850

– 106

w.v. Kabinet der Koningin

2.385

2.372

13

De personele en materiële uitgaven van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) hebben betrekking op de communicatie over en de begeleiding van publieke optredens van Hare Majesteit de Koningin, de Prins van Oranje en zijn echtgenote. Bij de communicatie over deze, en eventueel overige, leden van het koninklijk huis wordt zorg gedragen voor een goed evenwicht tussen tijdige en feitelijke voorlichting enerzijds en bescherming van de persoonlijke levenssfeer anderzijds.

De personeelsinzet voor de uitvoering van deze activiteiten bedroeg 12,1 fte.

Het Militaire Huis is een integraal onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis en is belast met het (mede) organiseren van evenementen voor en begeleiding van de Koning en de leden van het koninklijk huis. Ook onderhoudt het Militaire Huis de niet-politieke contacten tussen het koninklijk huis en het ministerie van Defensie en is het verantwoordelijk voor het militaire ceremonieel aan het hof. De personeelsinzet betrof 14,8 fte.

Het Kabinet der Koningin heeft tot taak de Koning ten behoeve van de uitoefening van diens constitutionele taken te ondersteunen inzake:

  • a. het verkeer tussen de Koning en de overige leden van de regering;

  • b. contacten met andere organen van de overheid, ontvangsten, bezoeken en overige toegang tot de Koning;

  • c. verzoekschriften aan de Koning;

  • d. de zorg voor het registreren, bewaren en overdragen van wetten, koninklijke besluiten en andere staatsstukken.

De personele inzet voor de uitvoering van deze taken bedroeg 25,5 fte.

Licence