Base description which applies to whole site

2. SALDIBALANS MET TOELICHTING

Saldibalans van de begroting van de Koning (I) per 31 december 2012
Bedragen x € 1.000

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

40.243

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

409

           

3)

Liquide middelen

0

     
           

4)

Rekening-courant RHB De Koning

0

4a)

Rekening-courant RHB Min v AZ

39.834

           

5)

Uitgaven buiten begrotingsverband

(=intra-comptabele vorderingen)

0

6)

Ontvangsten buiten begrotingsverband

( = intra-comptabele schulden)

0

7)

Openstaande rechten

0

7a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

           

8)

Extra-comptabele vorderingen

0

8a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

0

           

9a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

9)

Extra comptabele schulden

0

           

10)

Voorschotten

28.910

10a)

Tegenrekening voorschotten

28.910

           

11a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

11)

Garantieverplichtingen

0

           

12a)

Tegenrekening openstaande

0

12)

Openstaande verplichtingen

0

 

verplichtingen

       
           

13)

Deelnemingen

0

13a)

Tegenrekening deelnemingen

0

           
 

Totaal

69.153

 

Totaal

69.153

Toelichting bij de saldibalans per 31 december 2012 van de begroting van de Koning

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en de begrotingsontvangsten 2012 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

4a) Rekening-courant Ministerie van AZ RHB

Voor een toelichting wordt verwezen naar de verantwoording over begrotingshoofdstuk III van deze financiële verantwoording.

10) Voorschotten

De betalingen die aan de Dienst van het Koninklijk Huis en aan het ministerie van Defensie zijn gedaan worden onder de voorschotten opgenomen voor zover het betalingen betreft waarover de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven. Afwikkeling van de voorschotten zal plaatsvinden in 2013.

In 2012 is aan voorschotten verstrekt:

  • Dienst van het Koninklijk Huis: € 27.041.000

  • Ministerie van Defensie: € 1.869.000

Licence