Base description which applies to whole site

2. SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2012 VAN DE STATEN-GENERAAL (IIA)

(Bedragen x € 1.000,–)

1)

Uitgaven 2012

147.213

2)

Ontvangsten 2012

6.904

           

3)

Liquide middelen

27

     
           

4)

Rekening-courant RHB

 

4a)

Rekening-courant RHB

137.955

           

5)

Uitgaven buiten

252

6)

Ontvangsten buiten

2.633

 

begrotingsverband

   

begrotingsverband

 
 

(intra-comptabele

   

(intra-comptabele

 
 

vorderingen)

   

schulden)

 
           

7)

Openstaande rechten

 

7a)

Tegenrekening

 

     

openstaande rechten

 

         

8)

Extra-comptabele

238

8a)

Tegenrekening

238

 

vorderingen

   

extra-comptabele

 
       

vorderingen

 
           

9a)

Tegenrekening extra-

 

9)

Extra-comptabele

 
 

comptabele schulden

   

schulden

 
           

10)

Voorschotten

103.689

10a)

Tegenrekening

103.689

       

voorschotten

 
           

11a)

Tegenrekening garantie-

8.579

11)

Garantieverplichtingen

8.579

 

verplichtingen

       
           

12a)

Tegenrekening open-

6.522

12)

Openst. verplichtingen

6.522

 

staande verplichtingen

       
           

13)

Deelnemingen

 

13a)

Tegenrekening

 
       

deelnemingen

 
           
 

TOTAAL

266.520

 

TOTAAL

266.520

Toelichting op de saldibalans van de Staten-Generaal (IIA) over het jaar 2012

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2012

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is het saldo contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x 1,–)

Eerste Kamer

493

Tweede Kamer

26.266

Totaal

26.759

Ad 4. Rekening-courant RHB

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding met het ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag in overeenstemming met het saldobiljet van genoemd departement.

Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

Het bedrag aan uitgaven buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x € 1,–)
 

Vorderingen kasbeheerders Staten-Generaal:

   

a

Eerste Kamer

138.204

b

Tweede Kamer

114.246

 

Totaal

252.450

Ad a:

De vorderingen van de Eerste Kamer bestaan voornamelijk uit reguliere debiteuren (€ 59.880) en voor € 70.493 aan voorschotten buitenlandse dienstreizen.

Ad b.

Het grootste deel van de vorderingen van de Tweede Kamer bestaat uit voorschotten buitenlandse dienstreizen en reistickets (€ 113.633).

Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

Het bedrag aan ontvangsten buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x € 1,–)

a

Schulden kasbeheerders Staten-Generaal:

2.632.016

b

Overige schulden

0

 

Totaal

2.632.016

Ad a. Schulden kasbeheerders Staten-Generaal

Dit bedrag is voornamelijk opgebouwd uit afdrachten loonbelasting en sociale lasten. Het gaat bij de de Eerste Kamer om een bedrag van € 222.702 en bij de Tweede Kamer om een bedrag van € 2.392.877.

Ad 8. Extra-comptabele vorderingen

Ad 8a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x 1,–)

Eerste Kamer

0

Tweede Kamer

238.362

Totaal

238.362

De posten van de Tweede Kamer bestaan grotendeels uit vorderingen op eigen personeel.

Ad 10. Extra-comptabele voorschotten

Ad 10a. Tegenrekening extra-comptabele voorschotten

De saldi van de per 31 december 2012 openstaande voorschotten en van de in 2012 afgerekende voorschotten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Stand openstaande voorschotten per 31 december 2012:

Eerste Kamer

735.281

Tweede Kamer

102.954.066

Totaal

103.689.347

Overzicht afgerekende voorschotten in 2012:

Eerste Kamer

131.889

Tweede Kamer

27.674.808

Totaal

27.806.697

Toelichting stand openstaande voorschotten:

De posten van de Eerste kamer bestaan voornamelijk uit voorschotten fractie ondersteuning (€ 391.154) en Loyalis (€ 285.720) De posten van de Tweede Kamer bestaan uit voorschotten fracties (€ 52.000.000) en voorschotten Loyalis (€ 50.000.000).

Ad 11. Openstaande garantieverplichtingen

Ad 11a. Tegenrekening openstaande garantieverplichtingen

Het bedrag aan openstaande garanties is als volgt opgebouwd:

Garanties 1 januari 2012

6.760.317

 

Verleende garanties in 2012

1.819.140

+

 

8.579.457

 

Vervallen garanties

0

–/–

Totaal openstaande garanties per 31 december 2012

8.579.457

 

De garanties van de Tweede Kamer vloeien voort uit het gestelde in de regeling «Tegemoetkoming in de kosten van de fracties».

Ad 12. Openstaande verplichtingen

Ad 12a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

Het bedrag aan openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

Verplichtingen 1 januari 2012

   

9.198.516

 

Aangegane verplichtingen in 2012

   

146.135.659

+

     

155.334.175

 
           

Tot betaling gekomen in 2012

147.212.160

     

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

1.600.443

     
     

148.812.603

–/–

Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2012

   

6.521.572

 
Licence