Base description which applies to whole site

6. SALDIBALANS COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN MET TOELICHTING

Saldibalans van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) over het jaar 2012
(Bedragen x € 1.000)

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

938

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

0

3)

Liquide middelen

0

     
           

4)

Rekening-courant RHB CTIVD

0

4a)

Rekening-courant RHB Min v AZ

912

           

5)

Uitgaven buiten begrotingsverband

(= intra-comptabele vorderingen)

0

6)

Ontvangsten buiten begrotingsverband

(= intra-comptabele schulden)

26

           

7)

Openstaande rechten

0

7a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

           

8)

Extra-comptabele vorderingen

0

8a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

0

           

9a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

9)

Extra comptabele schulden

0

           

10)

Voorschotten

0

10a)

Tegenrekening voorschotten

0

           

11a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

11)

Garantieverplichtingen

0

           

12a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

0

12)

Openstaande verplichtingen

0

           

13)

Deelnemingen

0

13a)

Tegenrekening deelnemingen

0

           

Totaal

938

Totaal

938

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2012 van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven 2012 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

6) Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

Nadere specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden):

Omschrijving

 

Schulden

     

Netto salarissen

26.000

Totaal

26.000

Netto salarissen

De op de salarissen van december 2012 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP worden in januari 2013 betaald

Licence