Base description which applies to whole site

BIJLAGE EXTERNE INHUUR

Overzicht niet-financiële informatie over inschakeling van externe adviseurs en tijdelijk personeel (externe inhuur)
 

Ministerie van Algemene Zaken

Uitgaven in 2012 (x € 1.000)

 

Verslagjaar: 2012

Programma- en apparaatskosten

1

Interim management

82

2

Organisatie- en formatieadvies

0

3

Beleidsadvies

0

4

Communicatieadvisering

13

 

Beleidsgevoelig (ad 1 t/m 4)

95

5

Juridisch advies

310

6

Advisering opdrachtgevers automatisering

45

7

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

0

 

(Beleids) ondersteuning (ad 5 t/m 7)

355

8

Uitzendkrachten

1.543

 

Ondersteuning bedrijfsvoering

1.898

 

Totaal uitgaven inhuur externen

1.993

Toelichting:

De totale uitgaven voor het ambtelijk personeel AZ (inclusief DPC) bedroegen afgerond € 27.611. De totale uitgaven voor inhuur externen bedroegen in 2012: 6,7% van de totale personeelsuitgaven.

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur buiten mantelcontracten

In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2012 door het ministerie (in Nederland) buiten de mantelcontracten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumuurtarief van € 225 (exclusief BTW).

Inhuur externen buiten mantelcontracten

2012

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Licence