Base description which applies to whole site

7.4 Doelmatigheidsindicatoren

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de doelmatigheidsindicatoren en kengetallen van DPC.

Indicator

Streefwaarde

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Saldo van baten en lasten

0

-1,6%

-2,5%

4,8%

4,6%

Fte totaal

Norm 2013

n.v.t.

n.v.t.

136,7

127,1

Ziekteverzuimpercentage

Maximaal 5,5%

5,2%

4.1%

4,0%

3,4%

Financieel voordeel collectieve media-inkoop

         

Media-index RTV

       

13,9%

Media-index Interactieve Media

       

37,5%

Media-index Print

       

40,1%

Rapportcijfer cursisten Academie

Norm = 7,5

7,6

7,6

7,8

7,6

Service level telefonie

80% binnen 40 seconden

83%

83%

82%

83,0%

Service level e-mail

80% binnen 48 uur

82%

89%

92%

99,9%

Burgertevredenheid telefonie

Norm = 7,5

7,6

7,6

7,6

7,6

Burgertevredenheid e-mail

Norm = 6,5

7

7,5

7,3

7,3

Burgertevredenheid Internet

Norm = 7,0

7,6

7,3

7,5

7,2

Gebruik contactcenter telefoon

Prognose = 196.000

412.125

216.732

204.425

195.348

Gebruik contactcenter e-mail

Prognose = 101.000

115.275

70.114

70.357

78.860

Bezoekersaantallen Internet

Prognose = 1.500.000

6.315.571

6.439.530

19.003.065

20.366.248

Onderstaand worden enkele opmerkelijke mutaties in de indicatoren toegelicht.

Saldo van baten en lasten

Het saldo baten lasten (saldo als % van de totale baten) is in 2012 iets gedaald ten opzichte van 2011, maar is nog steeds positief. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een positief resultaat, voornamelijk door een besparing in de personeelskosten. Daarnaast is er een vrijval uit de voorziening (zie paragraaf 7.2).

Fte totaal

De toegestane formatie van DPC bedraagt 144,1 fte. De bezetting was eind 2011 136,7fte en eind 2012 127,1 fte. Dit is inclusief de externe inhuur en uitzendkrachten op ambtelijke plekken. Door de gewijzigde methodiek van het rapporteren over fte’s binnen AZ zijn er voor de jaren 2009 en 2010 geen vergelijkbare getallen.

Media -inkoop

Sinds 2012 wordt gewerkt met nieuwe indices voor de bepaling van het collectieve voordeel. Dit was nodig omdat de methode van inkoop bij een aantal mediumtypen (radio, televisie, interactieve media) is gewijzigd. Zie ook de toelichting bij de begroting 2013 (Kamerstuk 33 400 III, nr. 2, blz. 12).

Media-index RTV geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte op radio en televisie in plaats van per individuele opdrachtgever.

Media-index Interactieve Media geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte op alle interactieve media. Er wordt geen inkoopvoordeel behaald wanneer mediaruimte is verkregen door middel van een veiling.

Media-index Print geeft het bruto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte in alle printtitels en out-of-home mogelijkheden. Dit voordeel betreft de verkregen korting op de tarieven vermeld op de tariefkaart.

Informatiedienst Rijksoverheid (voorheen Postbus 51)

In 2012 liggen de service-levels en de indicatoren inzake burgertevredenheid wederom boven de streefwaarden en de gestelde normen.

Met uitzondering van e-mail liggen de volumecijfers ruim boven de streefwaarden. Er is al jarenlang sprake van een daling van het e-mail gebruik.

Het gebruik van het kanaal internet is enorm toegenomen dankzij de website Rijksoverheid.nl. Internetbezoeken zijn het totaal aantal bezoeken aan Rijksoverheid.nl in 2012 t/m juli, omdat na juli geen webstatistieken beschikbaar zijn in verband met het uitzetten van cookies.

Licence