Base description which applies to whole site

8.1 Toelichting bij de saldibalans per 31 december 2012

Algemene toelichting

Alle bedragen zijn opgenomen tegen nominale waarden en vermeld in duizenden euro’s tenzij anders aangegeven. Relevante posten worden hieronder nader toegelicht. Hierbij is de nummering van de saldibalans aangehouden. Door afronding van bedragen op duizenden euro’s, kunnen totaaltellingen niet aansluiten bij de som der delen.

Specifieke toelichting per saldibalanspost

1. Uitgaven ten laste van de begroting

Deze post bevat de nog niet met het ministerie van Financiën (Rijkshoofdboekhouding) verrekende begrotingsuitgaven 2012. Verrekening van de begrotingsuitgaven zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

Deze post betreft de nog niet met het ministerie van Financiën (Rijkshoofdboekhouding) verrekende begrotingsontvangsten 2012. Verrekening van de begrotingsontvangsten zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

3. Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit de saldi op bank- en girorekeningen en bij de kasbeheerders aanwezige kasgelden.

4. Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

Deze post geeft de financiële verhouding met de Rijkshoofdboekhouding weer. Er zijn drie rekening-courantverhoudingen: Geïntegreerd Middelen Beheer, het Partieel Schatkistbankieren en het Agentschap. De bedragen zijn per 31 december 2012 in overeenstemming met de opgaven van de Rijkshoofdboekhouding.

5. Uitgaven buiten begrotingsverband

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd.

 

Ultimo 2012

Ultimo 2011

Te realiseren (dis)agio

– 3.285.671

– 1.669.452

Vooruitbetaalde rente onderhandse leningen

274

302

Te ontvangen rente swaps

4.998.669

5.773.519

Vooruitbetaalde disconto

– 2.336

57.827

Te ontvangen rente vlottende schuld

78.526

295.132

CO2-veiling

0

0

Te ontvangen rente m.b.t. GMB

256.153

304.415

Totaal

2.045.615

4.761.743

5a. Kas-transverschillen

Op deze rekening zijn de bedragen opgenomen welke zijn verantwoord in de uitgaven en ontvangsten, maar nog niet daadwerkelijk in de kas zijn uitgegeven en ontvangen.

De begrotingsuitgaven en ontvangsten worden sinds 2002 niet op kas-, maar op transactiebasis verantwoord.

6. Ontvangsten buiten begrotingsverband

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd.

 

Ultimo 2012

Ultimo 2011

Te betalen rente onderhandse leningen

46.726

57.436

Te betalen rente openbare schuld

6.415.291

6.218.757

Te betalen rente swaps

4.870.871

5.709.909

Te betalen rente vlottende schuld

18.833

210.447

Derden van het Agentschap

14.545.709

10.634.572

Te betalen rente m.b.t. GMB

15.251

33.427

Totaal

25.912.681

22.864.548

8. Extra-comptabele vorderingen

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd.

 

Ultimo 2012

Ultimo 2011

Callgeldleningen u/g

0

0

Extra-comptabele vorderingen

0

0

Loans

3.750.000

3.750.000

Overige

0

0

Sell/Buy Back transtransacties

0

314.705

Verstrekte leningen batenlasten-diensten

7.888.269

8.171.860

Verstrekte leningen RWT’s en derden

5.618.680

5.406.255

Totaal

17.256.949

17.642.820

Instellingen die deelnemen aan het geïntegreerd middelenbeheer kunnen lenen. De afgesloten leningen zijn vorderingen van de Staat op de deelnemers. De vorderingen bedragen ultimo 2012 € 13,5 mld. Aan de baten-lastendiensten is € 7,9 mld. uitgeleend, een daling van € 0,3 mld. ten opzichte van de stand ultimo 2011. Aan Rechtspersonen met wettelijke taak en derden is € 5,6 mld. uitgeleend, een stijging van € 0,2 mld. ten opzichte van 2011. De gewogen gemiddelde looptijd van de leningen bedraagt bij de baten-lastendiensten circa 9,2 jaar en bij Rechtspersonen met wettelijke taak circa 14,2 jaar.

9. Extra-comptabele schuld

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd.

 

Ultimo 2012

Ultimo 2011

Vaste schuld

   

– Staatsschuld

300.154.975

267.837.281

     

Vlottende schuld

   

– Dutch Treasury Certificates

20.550.000

33.860.000

– Callgeldleningen o/g

4.921.517

975.000

– Sell/Buy Back transacties

759.104

349.903

– European Commercial Paper (ECP)

12.426.048

9.585.480

– Onderhands Floating Rate Note (FRN)

3.000.000

7.000.000

– RC baten-lastendiensten

1.774.808

1.696.015

– RC RWT’s en derden

3.251.556

2.571.243

– RC Sociale Fondsen

– 15.348.820

– 10.592.670

– Overig

0

0

     

Overige schuld

   

– Deposito’s baten-lastendiensten

84.000

207.500

– Deposito’s RWT’s en derden

2.449.021

3.555.844

Totaal

334.022.209

317.045.596

De extra-comptabele schulden hebben betrekking op in het verleden binnen begrotingsverband geboekte ontvangsten, waarvan op termijn nog verrekening met derden zal plaatsvinden. Deze post betreft voornamelijk de vaste staatsschuld (€ 300,2 mld.) en vlottende staatsschuld (€ 41,7 mld.) en daarnaast bevatten de extra-comptabele schulden ook de schulden die betrekking hebben op de verhoudingen tussen de RHB en de deelnemers aan geïntegreerd middelenbeheer.

De rekening-courant tegoeden vallen onder de vlottende schuld omdat ze direct opvraagbaar zijn.

Instellingen kunnen ook deposito’s plaatsen. Hierdoor ontstaat een schuld van de Staat aan de deelnemers. De deposito’s zijn voor het overgrote deel kortlopend. Het zijn vooral de Rechtspersonen met wettelijke taak die deposito’s hebben uitstaan. Baten-lastendiensten hadden op 31 december € 0,08 mld. uitstaan. Rechtspersonen met wettelijke taak € 2,4 mld. De gewogen gemiddelde looptijd bij de baten-lastendiensten was circa 1,3 jaar. Bij de Rechtspersonen met wettelijke taak bedroeg de gemiddelde looptijd circa 1 jaar.

Sociale Fondsen

De saldi van de sociale fondsen lopen sterk uiteen hetgeen met name toe te schrijven is aan de mate van onderdekking en overdekking van de desbetreffende premies. Het saldo van UWV bedraagt € 18,5 mld. negatief, het saldo van SVB € 4,2 mld. en het saldo van CVZ € 1,0 mld. negatief. Gecumuleerd levert dit het saldo van € 15,3 mld. negatief op.

Voor een specificatie naar uitgiftejaar van de stand van de vaste schuld per 31 december 2012 wordt verwezen naar het onderstaande overzicht.

Specificatie van de vaste schuld naar jaar van uitgifte 1

Jaar van uitgifte

Openbaar

Onderhands

Totaal

Vóór 1991

23,9

55,3

79,2

1991

0

93,4

93,4

1992

0

422,8

422,8

1993

9.806,5

146,4

9.952,9

1994

0

50,7

50,7

1995

0

59,1

59,1

1996 / 1997

0

0

0

1998

13.028,8

35,0

13.063,8

1999 / 2000 / 2001

0

0

0

2002

0

0

0

2003

15.983,0

0

15.983,0

2004

16.348,8

0

16.348,8

2005

28.297,2

0

28.297,2

2006

17.574,5

0

17.574,5

2007

14.655,0

0

14.655,0

2008

15.081,0

0

15.081,0

2009

29.545,3

0

29.545,3

2010

39.587,5

987,02

40.574,5

2011

46.236,9

0

46.236,9

2012

52.136,83

0

52.136,8

Totaal4

298.305,2

1.849,7

300.154,9

1

Jaar van eerste uitgifte betekent dat ingeval van een heropening van een lening, het bedrag wordt opgenomen bij het oorspronkelijke jaar van eerste uitgifte van de (heropende) lening per 31 december 2012 (bedragen x 1 mln. euro).

2

Verplichtingen uit hoofde van schuldtitels uitgegeven door het land Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curaçao, overgenomen door de Nederlandse Staat per 10 oktober 2010.

3

Inclusief emissie DSL vanuit vreemde valuta.

4

Door afronding kan de som van de componenten afwijken van het totaal.

Licence