Base description which applies to whole site

8. SALDIBALANS

Ministerie van Financiën – Nationale Schuld (IXA)

Saldibalans per 31 december 2012 (bedragen x € 1.000)

DEBET

       

CREDIT

 

OMSCHRIJVING

31-12-2012

31-12-2011

 

OMSCHRIJVING

31-12-2012

31-12-2011

1.

Uitgaven t.l.v. de begroting 2011

 

58.206.754

2.

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2011

 

55.467.613

 

Uitgaven t.l.v. de begroting 2012

60.819.591

   

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2012

68.542.484

 

3.

Liquide middelen

13

6

6.

Ontvangsten buiten begrotingsverband

25.912.681

22.864.548

4.

Rekening-courant RHB

24.121.722

8.249.168

       

5.

Uitgaven buiten begrotings-

verband

2.045.615

4.761.743

       

5a.

Kas-transverschillen

7.468.224

7.114.490

       
 

Subtotaal

94.455.165

78.332.161

 

Subtotaal

94.455.165

78.332.161

               

8.

Extra-comptabele vorde-

ringen

17.256.949

17.642.820

8a.

Tegenrekening extra-

comptabele vorderingen

17.256.949

17.642.820

9a.

Tegenrekening extra-

comptabele schulden

334.022.209

317.045.596

9.

Extra-comptabele schulden

334.022.209

317.045.596

10.

Voorschotten

0

0

10a.

Tegenrekening voorschotten

0

0

 

Totaal-generaal

445.734.323

413.020.577

 

Totaal-generaal

445.734.323

413.020.577

Licence