Base description which applies to whole site

II Offensief tegen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit

Criminaliteit daadkrachtig aangepakt

De bestrijding van georganiseerde misdaad is de afgelopen jaren fors versterkt, niet alleen via strafrechtelijke interventies maar ook door een gecombineerde inzet van politie, OM, fiscus en lokaal bestuur. De doelstelling om het aantal aangepakte criminele groepen in 2015 te verdubbelen naar 40% verloopt volgens planning. De doelstellingen over de jaren 2010 (stijging naar 21,5%) en 2011 (stijging naar 24%) zijn behaald.

Aanpak mensenhandel versterkt

Het wetsvoorstel tot verhoging van de strafmaxima voor mensenhandel is in december 2012 door de Tweede Kamer aangenomen. Er is duidelijkheid over de wijze waarop de opvang voor slachtoffers van mensenhandel moet worden vormgegeven en dat wordt ook gerealiseerd. Binnen deze structurele opvangvoorzieningen sluit het aantal opvangplekken en de binnen de opvang gegeven zorg en hulp goed aan bij de vraag van de specifieke slachtofferdoelgroep. Het actieplan voor de aanpak van de loverboy-problematiek wordt uitgevoerd. Zo is er een campagne van Meld Misdaad Anoniem gestart, is er een voorlichtingsfilm ontwikkeld, zijn jeugdzorginstellingen getraind en geadviseerd en is er een brochure ontwikkeld met de rechten en plichten van slachtoffers.

Offensief tegen kinderporno

In 2012 is de aanpak van kinderpornografie en kindersekstoerisme bij de politie en het OM nationaal ingericht met één landelijke en tien regionale eenheden. Op nationaal niveau is er vanaf 1 januari 2012 een landelijke stuur- en weegploeg operationeel. Op 1 maart 2012 is een gemeenschappelijk politie- en OM expertisecentrum van start gegaan. Verder is de wijze om downloadzaken, zonder indicatie van misbruik, eenvoudig en versneld af te doen in 2012 landelijk uitgerold. Met de inzet van het project «Vliegende Start» is de werkvoorraad kinderpornografiezaken geschoond en in overeenstemming met de actuele stand van zaken gebracht. Tevens is het aantal beschikbare fte’s bij politie en OM voor kinderpornografiezaken per 1 oktober 2012 uitgebreid.

Daders meer financieel treffen

In 2012 is door het OM samen met de politie en de bijzondere opsporingsdiensten € 49,7 mln. aan crimineel geld door middel van ontneming en verbeurdverklaring geïncasseerd. De overheidsbrede aanpak van illegaal geld is erop gericht om illegaal verkregen geld af te pakken en daarmee te laten zien en voelen dat het overtreden van regels niet loont. Daarbij worden strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale instrumenten ingezet.

Alle mogelijke middelen ingezet: bestuurlijk, fiscaal en strafrechtelijk

In 2012 is gestart met een uniforme werkwijze en structuur bij de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Hierbij spelen de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) een belangrijke rol, met name als Informatieplein en in het adviseren over mogelijke interventiestrategieën aan de partners. De RIEC’s zijn in 2012 ingedeeld conform de indeling van de nieuwe politieregio’s en de herziening van de gerechtelijke kaart. De bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit is versterkt; het aantal gemeenten dat is aangesloten bij de RIEC’s is eind 2012 opgelopen tot 96%. De Brabantse Taskforce B5 heeft in het tweede jaar van haar bestaan meer criminele netwerken aangepakt en meer crimineel vermogen ontnomen dan in het eerste jaar, vooral door de verbetering van de gezamenlijke informatiepositie die door verschillende instanties, waaronder politie, justitie, gemeenten en de Belastingdienst, is opgebouwd.

Aanpak cybercrime geïntensiveerd – meer aandacht voor cybersecurity

Cybercrime is bij uitstek een vorm van criminaliteit waar het internationale en het lokale heel dicht bij elkaar liggen én waarbij een strikt nationale afbakening een belemmering voor de aanpak vormt. Een internationale aanpak is noodzakelijk om te voorkomen dat cybercrime-netwerken hierdoor weg kunnen komen met hun criminele activiteiten. De High Tech Crime Unit (HTCU) heeft in 2012 samen met de FBI ervoor gezorgd dat een Zweeds hacker gearresteerd kon worden. In november 2012 heeft de campagne Alert Online plaats gevonden. In deze campagne hebben overheid, wetenschap en bedrijfsleven gezamenlijk een impuls gegeven aan het bewustzijn ten aanzien van cyber security door aandacht in nationale media, een landelijk onderzoek naar de staat van cyber security awareness en daaraan gekoppeld campagnes gericht op het MKB, de veiligheid van wachtwoorden en een cyber security awareness module voor het bedrijfsleven. De Cyber Security Raad (CSR), waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap gezamenlijk invulling geven aan de nationale cyber security strategie, heeft in de afgelopen periode twee adviezen uitgebracht aan de regering. In 2012 heeft een eerste uitwerking plaatsgevonden voor een meldplicht bij inbreuken op de veiligheid (security breaches) en interventiemogelijkheden ten behoeve van een wetsvoorstel voor een meldplicht dat begin 2013 in consultatie is gegaan. Er is een leidraad gepubliceerd die (vitale) organisaties en overheden ondersteunt bij het op verantwoorde wijze openbaar maken van ICT-kwetsbaarheden in informatiesystemen en softwareproducten. In januari 2012 is het Nationaal Cybersecuritycentrum geopend en heeft het centrum gewerkt aan de uitbouw van activiteiten, in het bijzonder in de publiek-private samenwerking. Ook is het tweede Cybersecuritybeeld Nederland in juli 2012 naar de Tweede Kamer gezonden. Dit beeld geeft inzicht in de dreigingen, risico's en trends op het gebied van cybersecurity.

Licence