Base description which applies to whole site

1. Rechtmatigheid (en getrouwheid)

In 2012 heeft het ministerie van BZK, dat verantwoordelijk is voor de SiSa-verantwoordingssystematiek, aanvullende maatregelen getroffen die hebben geresulteerd in een zodanige verbetering dat er geen onzekerheden meer bestaan ten aanzien van de uitgevoerde accountantscontrole over het controlejaar 2011 bij gemeenten en provincies (SiSa-verantwoording) over specifieke uitkeringen. Hierdoor kan bij de vaststelling van specifieke uitkeringen worden gesteund op deze derdengegevens.

Wat betreft de financiële rechtmatigheid en getrouwheid kan geconstateerd worden dat zowel het aantal fouten als de onzekerheden in de uitgavensfeer gedurende het jaar 2012 binnen de gestelde toleranties zijn gebleven, met uitzondering van artikel 91 Apparaatsuitgaven Kerndepartement en de Samenvattende staat van de agentschappen. De financiële overzichten geven verder een getrouw beeld van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering.

Op artikel 91 Apparaatsuitgaven Kerndepartement is er een onzekerheid van € 24 miljoen. Dit overschrijdt de artikeltolerantie voor de onzekerheden bij de verplichtingen van € 15 miljoen. Dit is een overschrijding van 3,1% op een totaal van € 277.008.000 aan aangegane verplichtingen op artikel 91.

In de Samenvattende staat van de agentschappen kent een tolerantiegrens aan fouten van € 31.350.000. De geconstateerde fouten bedragen evenwel € 40.627.000; hetgeen een overschrijding van € 9.177.000 c.q. van 29 % betekent. Het betreft voornamelijk fouten op grond van de Europese aanbestedingsregels bij het CJIB en bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Licence