Base description which applies to whole site

HOOFDSTUK 13: OVERZICHT VAN IN 2012 TOT STAND GEKOMEN WETTEN

In 2012 tot stand gekomen wetten

Wetsvoorstel

Staatsblad

Datum

inwerkingtreding

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven

Stb. 2012, 1

03-01-2012

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

Stb. 2012, 11

01-04-2012

Implementatiewet EG-richtlijn 2008/51 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

Stb. 2012, 25

29-02-2012

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen

Stb. 2012, 33

09-02-2012

Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Stb. 2012, 65

01-07-2012

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG

Stb. 2012, 70

Deels 01-07-2012

Wet elektronische indiening dagvaarding

Stb. 2012, 100

01-07-2012

Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak)

Stb. 2012, 116

01-07-2012

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

Stb. 2012, 140

01-07-2012

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het herstel van een lacune in de regeling van de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen

Stb. 2012, 155

01-07-2012

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende het personen- en familierecht

Stb. 2012, 200

01-01-2013

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage

Stb. 2012, 220

01-01-2013

Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten

Stb. 2012, 237

01-01-2013

Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen

Stb. 2012, 241

deels 13-6-2012; deels 01-07-2012

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het laten vervallen van het nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris

Stb. 2012, 272

 

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête

Stb. 2012, 274

01-01-2013

Wet hervorming herziening ten voordele

Stb. 2012, 275

01-10-2012

Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Stb. 2012, 299

01-10-2012

Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Stb. 2012, 300

01-10-2012

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de implementatie van Besluit 2009/426/JBZ van 16 december 2008 inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken

Stb. 2012, 303

01-09-2012

Wet herziening gerechtelijke kaart

Stb. 2012, 313

01-01-2013

Politiewet 2012

Stb. 2012, 315

01-01-2013

Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012

Stb. 2012, 316

01-01-2013

Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties

Stb. 2012, 333

01-11-2012

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

Stb. 2012, 345

01-09-2012

Goedkeuring van het op 1 november 2002 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, 1974 (Trb. 2011, 110)

Stb. 2012, 348

25-07-2012

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2002 ((Trb. 2011, 110), en ter uitvoering van Verordening (EG) 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers bij ongevallen (PB EU L 131)

Stb. 2012, 349

31-12-2012

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

Stb. 2012, 392

01-10-2012

Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten

Stb. 2012, 410

 

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b

Stb. 2012, 440

01-01-2013

Wijziging van de Wet Veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer

Stb. 2012, 443

01-01-2013

Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten

Stb. 2012, 454

 

Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies

Stb. 2012, 527

01-01-2013

Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken

Stb. 2012, 570

21-11-2012

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

Stb. 2012, 572

01-04-2013

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007

Stb. 2012, 588

01-07-2012

Goedkeuring van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239)

Stb. 2012, 629

15-12-2012

Uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239)

Stb. 2012, 630

 

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1)

Stb. 2012, 647

16-03-2013

Wet elektronische registratie notariële akten

Stb. 2012, 648

01-01-2013

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen

Stb. 2012, 660

Deels 01-01-2013

Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming van de arrondissementen Gelderland en Overijssel

Stb. 2012, 666

01-04-2013

Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II

Stb. 2012, 679

Deels 01-01-2013

Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Stb. 2012, 682

Deels 01-01-2013

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force

Stb. 2012, 686

01-01-2013

Licence