Base description which applies to whole site

HOOFDSTUK 15 LIJST MET AFKORTINGEN

A

 

ABD

Algemene Bestuursdienst

AC

Audit Committee

ACVZ

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

AFBZ

Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten

AICE

Administratie- en Informatiecentrum Executie

AID

Algemene Inspectie Dienst

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AJB

Arrondissementaal Justitieel Beraad

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Nederland

Amv

Alleenstaande minderjarige vreemdeling

Amvb

Algemene maatregel van bestuur

ANPR

Automatic Number Plate Recognition

AO

Ambtelijk Overleg

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AR

Algemene Rekenkamer

ARAR

Algemeen Rijksambtenarenreglement

ATb

Alerteringssysteem Terrrorismebestrijding

Awb

Algemene Wet Bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZ

Ministerie van Algemene Zaken

B

BDUR

Brede DoelUitkering Rampenbestrijding

BES-eilanden

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BFrP

Besluit Financiën regionale politiekorpsen

BFT

Bureau Financieel Toezicht

BHV

Bedrijfshulpverlening

Bibob

Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur

BJZ

Bureau Jeugdzorg

BNC

Beoordeling Nieuwe (EU) Commissievoorstellen

BOA

Buitengewone Opsporingsambtenaar

BOD

Bijzondere Opsporingsdienst

BOOM

Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie

BOSZ

Betere Opsporing door Sturing op Zaken

BPP

Basis Penitentiair Programma

BRZO

Besluit Rampen en Zware Ongevallen

BS/GBA

Burgerlijke stand/ Gemeentelijke Basis Administratie

BUZA

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BVI-IB

Basisvoorziening Informatie – Integrale Bevraging

BVOM

Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie

BVS

Budgetverdeelsysteem

BW

Burgerlijk Wetboek

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C

 

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBIB

Coördinerend Beraad Integrale Beveiliging

CBP

College bescherming persoonsgegevens

CBRN

Chemisch Biologisch Radiologisch en Nucleair

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

CEO

Chief Executive Officer

CGB

Commissie gelijke behandeling

CIO

Centrale Informatie Organisatie

CIOT

Centraal Informatiepunt Onderzoek & Telecommunicatie

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

CJIB

Centraal Justitieel Incasso Bureau

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Comensha

Coördinatiecentrum Mensenhandel

COSI

EU Comité voor interne veiligheid

COVOG

Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag

CPT

Committee for the prevention of torture

C&R

Criminaliteit en Rechtshandhaving

CRvB

Centrale Raad van Beroep

CSBN

Cyber Security Beeld Nederland

CSR

Cyber Security Raad

CSV

Criminele Samenwerkings Verbanden

CTOV

Camera Toezicht Openbaar Vervoer

CTR

Centraal Testamenten Register

CVOM

Centrale Verwerkingseenheid Openbaar Ministerie

CvTK

College van Toezicht op de Kansspelen

CW

Comptabiliteitswet

C&SCO

Conflicthantering & Sociale Competentie in het Onderwijs

D

 

DBBC

Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinaties

DBM

Detentie en behandeling op maat

DBM-V

Detentie en behandeling op maat – Volwassenen

DCL

Detentieconcept Lelystad

DEMO

Stichting Door, Vereniging Exodus Nederland, Stichting Moria en Stichting de Ontmoeting

DG

Directoraat-Generaal

DHW

Drank- en Horecawet

DIPP

Dekkings Issues Prioritering Procedure

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

DNA

Deoxyribose Nucleic Acid

DPAN

Digitaal Platform Aansluiting Nazorg

DSI

Dienst Speciale Interventies

DTN

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

DT&V

Dienst Terugkeer en Vertrek

DWO

Digitale Werkplekomgeving

E

 

ECM

Enterprise Content Management

ED

Elektronische detentie

EG

Europese Gemeenschap

EHRM

Europese Hof voor de Rechten van de Mens

EIS

Europol Informatie Systeem

EK

Eerste Kamer der Staten-Generaal

EL&I

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

ENISA

European Network and Information Security

ERP

Enterprise Resource Planning

ESF

Europese Sociale Fondsen

ET

Elektronisch toezicht

EU

Europese Unie

EU-VIS

Europees Visum Informatiesysteem

EVF

Europees Vluchtelingen Fonds

EVRM

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden

EZ

Ministerie van Economische Zaken

F

 

FES

Fonds Economische Structuurversterking

FIET

Flexibel Informatie- en Expertise Team

Finec

Fiancieel-Economische Criminaliteit

FIOD-ECD

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst – Economische Controle Dienst

FIU

Financial Intelligence Unit

FLO

Functioneel Leeftijds Ontslag

FMP

Fraudemeldpunt

FoBo

Frontoffice Backoffice

FPC

Forensisch Psychiatrisch Centrum

FPT

Forensisch Psychiatrisch Toezicht

FPU

Flexibele Pensioen Uitkering

Frontex

Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen

FSO

Forensische Samenwerking in de Opsporing

FZG

Forensische Zorg

G

 

GBO

Gemeenschappelijke Beheerorganisatie

GCOS

Geïntegreerd Casusoverleg ondersteunend systeem

GDI

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

GGD

Gemeentelijke Geneeskundige Diensten

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GOA

Gemeentelijke Onderwijsachterstanden

GPS

Geïntegreerd Proces Systeem

GSB

Grote Stedenbeleid

GSR

Garantstellingregeling

GW

Gevangeniswezen

H

 

HALT

Het Alternatief

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HGK

Herziening Gerechtelijke Kaart

H1N1

Nieuwe Influenza A

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorg

HRM

Human Resource Management

HTR

Herzien Toezicht Rechtspersonen

HTV

Handhaver Toezicht en Veiligheid

I

 

I&A

Immigratie en Asiel

IAK

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving

IBG

In Beslaggenomen Gelden

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

IBS

Inbewaringstelling

IBV

Informatie Beleid Veiligheid

ICAO

International Civil Aviation Organization

ICCW

Interdepartementale Commissie voor Constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IFV

Instituut Fysieke Veiligheid

IGC

Inter-governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies

IMO

International Maritime Organization

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IOM

International Organization for Migration

IOOV

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

IPR

Internationaal Privaatrecht

ISD

Inrichting voor Stelselmatige Daders

ISt

Inspectie voor de Sanctietoepassing

ITB

Individuele Trajectbegeleiding

IVB RP/NP

Integriteitsverklaring Beroepsgoederen Rechtspersonen/Natuurlijke Personen

IVM

Integrale Veiligheidsmonitor

IVRK

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

IVJ

Inspectie Veiligheid en Justitie

J

 

JBZ

Justitie en Binnenlandse Zaken

JiB

Justitie in de buurt

JIT

Joint Investigation Team

JJI

Justitiële Jeugdinrichtingen

Just-ID

Justitiële informatiedienst

JUSTIS

Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

J&G

Jeugd en Gezin

K

 

KCW

Kenniscentrum Wetgeving

KEI

Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak

KLPD

Korps Landelijke Politie Diensten

Kmar

Koninklijke Marechaussee

KNB

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

KPI

Kritische prestatie indicator

KTV

Kwaliteitsregister Tolken & Vertalers

KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen

KWAS

Kwetsbaarheidsanalyse Spionage

KWE

Kleine Woon Eenheden

KWG

Kleinschalige Woongroepen

L

 

LBIO

Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen

LCA

Landelijke Coördinatie Arrestatiebevelen

LIEC

Landelijk Informatie en Expertise Centrum

LIJ

Landelijk instrumentarium Jeugdstrafrechtketen

LKNP

Landelijk Kader Nederlandse Politie

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

LOCC

Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum

M

 

MAOC-N

Maritieme Analyse en Operatie Centrum Narcotica

MARIJ

Model Architectuur Rijksdienst

MBVEO

Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast

MCB

Monitor Criminaliteitsbestrijding

MCCb

Ministeriële Commissie Crisisbeheersing

MDI

Meldpunt Discriminatie Internet

MGW

Modernisering Gevangeniswezen

MIA-V

Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid

MMD

Medewerker Maatschappelijke Dienstverlening

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

MOT

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

MoU

Memorandum of Understanding

MPC

Meerpersoonscel

MR

Ministerraad

MTV

Mobiel Toezicht Vreemdelingen

MvF

Ministerie van Financiën

N

 

NAVO

Noord Atlantische Verdragsorganisatie

Nbbe

Nederlands bureau brandweerexamens

NCC

Nationaal Crisis Centrum

NCIPS

Nederlands Centrum voor Internationale Politiesamenwerking

NCSC

Nationaal Cyber Security Centrum

NCSS

Nationale Cyber Security Strategie

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NDM

Nationale Drugsmonitor

NFI

Nederlands Forensisch Instituut

NICC

Nationale Infrastructuur Cybercrime

Nidos

Jeugdbescherming voor Vluchtelingen

NIFP

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie

NJCM

Nederlands Juristencomité voor de mensenrechten

NKC

Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie

NPP

Nationaal Platform Personenschade

NRM

Nationale Rapporteur Mensenhandel

NTP

Nederlands Taxanomie Project

NORA

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NovA

Nederlandse Orde van Advocaten

NRB

Nationale Risico Beoordeling

NVBR

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding

NVIS

Nieuwe Visum en Informatie Systeem

NVvR

Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak

O

 

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODA

Official Development Assistance

ODIN

Oplossen DekkingsIssues Nederland

OESO

Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling

OH

Onderherroepelijk(e)

OM

Openbaar Ministerie

OPF

Outputfinanciering

OTS

Ondertoezichtstelling

OVA

Overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling

OVS

Optimalisering voorwaardelijke sancties

OVSE

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

OVV

Onderzoeksraad voor veiligheid

P

 

PBC

Pieter Baan Centrum

PBO

Particuliere Beveiliging en Opsporing

PBV

Programma Bureau Veiligheid

PDM

Project Dreigings Management

PEGI

Pan European Game Information

PI

Penitentiaire Inrichting

PIDS

Platform Interceptie Decryptie en Signaalanalyse

PIJ

Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen

PM

Pro Memorie

PMJ

Prognosemodel Justitiële Ketens

PMR

Programma Minder regels meer op straat

PNR

Passenger Name Record

POR

Politie Onderwijsraad

PP

PPC

Penitentiair Programma

Penitentiar Psychiatrisch Centrum

PROGIS

Programma Informatievoorziening Strafrechtketen

PROMIS

Project Motiveringsverbetering in Strafvonnissen

PSH

Politie Suite Handhaving.

PT

Platform Transportveiligheid

PV

Proces Verbaal

PVAGM

Programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad

PVJFR

Programma Versterking Juridische Functie Rijk

PVS

Programma Versterking Strafrechtketen

R

 

Raio

Rechterlijke ambtenaar in opleiding

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RC

Rekening-courant

REAN

Return and Emigration of Aliens from the Netherlands

ReIS

Rechterlijk Informatiesysteem

RGD

Rijksgebouwendienst

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIEC

Regionale Informatie en Expertise Centre

RISc

Recidive Inschattings Schalen

RM

Rechterlijke macht

ROC

Regionaal opleidingscentrum

RRB

Raden voor rechtsbijstand

RSJ

Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming

RSM

Rechtsstaatmonitoring

RST

Recherche Samenwerkingsteam

RTIC

Real Time Intelligence Center

RVA

Regeling Verstrekkingen aan Asielzoekers

Rvb

Regeling Verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen

RvdK

Raad voor de Kinderbescherming

Rvdr

Raad voor de rechtspraak

RvS

Raad van State

RWI

Raad voor Werk en Inkomen

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

3RO

3 Reclasseringsorganisaties

S

 

SCC-ICT

Samenwerking Service Centrum-ICT

SER

Sociaal-Economische Raad

SGM

Schadefonds Geweldsmisdrijven

SHN

SlachtofferhulpNederland

SHNA

Staatkundig Hervorming Nederlandse Antillen

SIB

Stichting Slachtoffer In Beeld

SIN

Sporen Identificatie Nummer

SIS

Schengen Informatie Systeem

SONT

Stichting onderhandelingen thuiskopievergoedingen

SRN

Stichting Reclassering Nederland

Stb

Staatsblad

Stcrt

Staatscourant

STP

Scholings- en Trainingsprogramma’s

STV

Stichting tegen Vrouwenhandel

Sv

Strafvordering (wetboek)

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SW

Sociale Werkvoorziening

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T

 

Tbs

Terbeschikkingstelling

TGO

Team Grootschalige Opvang

THTC

Team High Tech Crime

TK

Tweede Kamer der Staten-Generaal

TNV

Tijdelijke Noodvoorzieningen Vreemdelingen

U

 

UAH

Uitvoerbaarheids- en Handhaafbaarheidstoets

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNCITRAL

United Nations Commission on International Trade Law

USB

Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

UZI

Universele Zaaksinterface

V

 

VbbV

Veiligheid begint bij Voorkomen

VBV

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers

VenJ

Ministerie van Veiligheid en Justitie

VIA

Veiligheidsverbetering door Information Awareness

VIC

Vastgoed Intelligence Centre

VIS

Visum Informatie Systeem

VIV

Vennoot Inlichtingen Verstrekkingen

VK

Vreemdelingenkamer

VKB

Veiligheid Kleine Bedrijven

VMBO

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VKB

Veiligheid Kleine Bedrijven

VMR

Veiligheidsmonitor Rijk

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VOG

Verklaring omtrent het gedrag

VON

Vluchtelingen organisaties Nederland

VOV

Versterking Opsporing en Vervolging

VP

Vreemdelingenpolitie

VPS

Versterking prestaties in de strafrechtketen

VPT

Programma Veiligheid Publieke Taak

VRIS

Vreemdelingen in de Strafrechtketen

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VT

Verdachte transacties

VtsPN

Voorziening tot samenwerking Politie Nederland

VvGB

Verklaring van Geen Bezwaar

VVm

Vaste verandermomenten

VW

Vreemdelingenwet

VWA

Voedsel- en Warenautoriteit

VWN

Vluchtelingenwerk Nederland

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W

 

WAHV

Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften

WAM

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Wbp

Wet Bescherming Persoonsgegevens

WIPO

World Intellectual Property Organization

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNA

Wet op het Notarisambt

Wobka

Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

WODC

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

WPBR

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

WPG

Wet politiegegevens

Wrb

Wet op de rechtsbijstand

WRO

Wet op de rechterlijke organisatie

Wsnp

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Wth

Wet tijdelijk huisverbod

Wvr

Wet veiligheidsrisico’s

WVPS

Wet Pensioenverevening bij echtscheiding

WWFT

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

WWM

Wet wapens en munitie

X

 

XBRL

eXtensible Business Reporting Language

Z

 

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZM

Zittende Magistratuur

ZSM

Pilot Versnelde afdoening strafzaken

ZVW

Zorgverzekeringswet

Licence