Base description which applies to whole site

3.2 Tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt

Inleiding

De tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt is op 1 januari 2011 gestart als nieuwe organisatie. Met ingang van 1 januari 2012 is de Shared Service Organisatie Enterprise Content Management (SSO-ECM) bij Doc-Direkt ondergebracht. Deze bestaande dienst is uitgeplaatst door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met als doel de komende jaren uit te groeien tot een rijksbrede dienstverlener op het gebied van digitaal documentbeheer en documentmanagement.

De cijfers van SSO-ECM zijn in de jaarrekening 2012 voor het eerst verwerkt waardoor baten, lasten en balanstotalen in 2012 hoger zijn dan 2011 omdat in 2011 de cijfers van SSO-ECM niet waren opgenomen.

In 2012 zijn de resterende activa en passiva van de Centrale Archief Selectiedienst op basis van de slotbalans overgedragen aan Doc-Direkt.

Op 18 december 2012 is besloten de status van tijdelijke baten-lastendienst van Doc-Direkt in te trekken. Dit omdat de vanaf 1 januari 2013 geldende Regeling agentschappen voorwaarden stelt waaraan Doc-Direkt niet kan voldoen. Doc-Direkt kan niet voldoen aan een verwachte omzet van meer dan € 50 mln. op jaarbasis en eveneens niet voldoen aan de aanvullende voorwaarde dat de gemiddelde afschrijvingskosten per jaar meer dan 5% van de totale lasten bedragen. Verder moet Doc-Direkt nog een ontwikkeling doormaken om te functioneren als een volwaardige baten-lastendienst terwijl de huidige financieringsstructuur het toelaat om in een kasverplichtingenadministratie te functioneren.

De organisatie Doc-Direkt heeft drie hoofdtaken:

  • 1. Bewerken en beheren van de reguliere instroom;

  • 2. Wegwerken van de achterstanden van na 1976 (incl. het tussentijds benodigde beheer). Alle achterstanden moeten in 2019 (totaal 10 jaar) zijn weggewerkt;

  • 3. Digitale archiefbewerking waarmee in 2012 door de toevoeging van SSO-ECM mee is gestart.

In 2012 heeft Doc-Direkt de doelstelling om het financieel beheer op orde te krijgen niet gerealiseerd. De bedrijfsprocessen kunnen ook in 2012 niet als voldoende ordelijk en beheerst worden gekenmerkt. De combinatie van de aangepaste business-architectuur en de nieuwe organisatie-inrichting moeten het realiseren van die doelstelling in 2013 alsnog mogelijk maken.

Het negatieve resultaat van Doc-Direkt 2012 bedraagt ca. € 5,4 mln., waarbij het bedrijfsonderdeel SSO-ECM een positief resultaat van ca. € 1,0 mln. heeft gerealiseerd. Dit betekent dat het resultaat zonder de bijdrage van SSO-ECM een verlies van ca. € 6,4 mln. is.

Teneinde toekomstige verliezen te voorkomen heeft Doc-Direkt eind 2012/begin 2013 nieuwe financieringsafspraken met de zorgdragers gemaakt en is Doc-Direkt een reorganisatie ingegaan met als doelen een hogere productie en lagere kosten te realiseren.

Slotbalans

In het kader van de beëindiging van Doc-Direkt als batenlastendienst is er tevens een slotbalans opgesteld die overeenkomt met de balans uit de jaarrekening Doc-Direkt 2012. De slotbalans is voorzien van een controleverklaring van oordeelsonthouding.

Exploitatie

Baten-lastendienst Doc-Direkt
Staat van baten en lasten 2012
Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Aangepaste Realisatie 2011

Baten

       

Omzet moederdepartement

11.781

16.662

4.881

5.881

Omzet overige departementen

13.573

6.887

– 6.686

5.664

Omzet derden

0

156

156

176

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

1.864

1.864

4.969

Totaal baten

25.354

25.569

215

16.690

         

Lasten

       

Apparaatskosten

24.866

30.131

5.265

23.270

– personele kosten

14.315

16.673

2.358

13.215

– materiële kosten

10.551

13.458

2.907

10.055

Afschrijvingskosten

214

761

547

727

– immaterieel

0

0

0

0

– materieel

214

761

547

727

Overige lasten

24

68

44

111

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

– rentelasten

24

68

44

111

Bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

25.104

30.960

5.856

24.108

         

Saldo van baten en lasten

250

– 5.391

– 5.641

– 7.418

Aanpassing cijfers 2011 voor vergelijkingsdoeleinden

De vergelijkende cijfers 2011 zijn in de verantwoordingsstaat 2012 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden als gevolg van aanvullende informatie die ten tijde van de verantwoording 2011 niet beschikbaar was, maar wel relevant voor het inzicht in het resultaat van Doc-Direkt 2011 en 2012, alsmede de vermogenspositie per 31 december 2011. De aanpassing heeft tot gevolg dat het verlies van Doc-Direkt met € 2,9 mln. is verhoogd hetgeen het totale verlies 2011 op € 7,4 mln. brengt (in plaats van 4,4 mln.).

Omdat in de oorspronkelijke vastgestelde begroting de baten en lasten van SSO-ECM niet zijn opgenomen, is de realisatie vergeleken met de 1e suppletoire begroting en waar nodig van toelichtingen voorzien.

Nadere specificatie staat van baten en lasten 2012
 

Begroot cf 1e sup 2012

Realisatie 2012

Verschil

 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omzet

     

Archiefbewerking Doc-Direkt

14.013

6.513

– 7.500

Omzet projecten ex-CAS

0

3.308

3.308

Omzet Archiefbeheer

3.176

1.160

– 2.016

Omzet overige diensten

1.755

156

– 1.599

Omzet archiefopslag

4.214

4.155

– 59

Omzet digitale dienstverlening

8.437

8.413

– 24

Bijzondere baten

0

1.864

1.864

Totaal omzet

31.595

25.569

– 6.026

Lasten

     

Personele kosten

16.549

16.673

124

Materiële kosten

14.055

13.458

– 597

Rentelasten

70

68

– 2

Afschrijvingskosten

725

761

36

Totaal lasten

31.399

30.960

– 439

Resultaat

196

– 5.391

– 5.587

Omzet

Omzet archiefbewerking

De omzet archiefbewerking ad € 6,5 mln. is ver achtergebleven bij de begrote omvang van € 14 mln. Van het begrote aantal te selecteren kilometers ad 34,9 km. is slechts 6,6 km., afgerond 19%, gerealiseerd. In dit gerealiseerde aantal kilometers zijn ook de verrichte werkzaamheden voor de ex-CAS projecten begrepen. Voor deze sterk achterblijvende productie zijn de volgende oorzaken te onderkennen:

Een deel van het werk is niet snel genoeg beschikbaar geweest waardoor leegloop is ontstaan;

Bij het aangeboden werk was sprake van een mismatch tussen de benodigde expertise en de bij het personeel voorhanden zijnde expertise;

De voor de te realiseren omzet benodigde snelheden worden niet gerealiseerd omdat de efficiëntie in het primair proces te beperkt is.

Omzet projecten ex-CAS

Deze omzet heeft betrekking op in Doc-Direkt gerealiseerde uren ten behoeve van projecten waarvan de kosten in CAS zijn gerealiseerd.

Omzet archiefbeheer

De omzet archiefbeheer wordt met name bepaald door de aantallen gelichte en geretourneerde dossiers. Deze klantvraag is voor Doc-Direkt nauwelijks beïnvloedbaar. Als gevolg van de verdergaande digitalisering neemt deze klantvraag in een hoog tempo af. Met de toename van de toegankelijkheid van digitale dossiers neemt de behoefte tot raadpleging van papieren dossiers af. Deze ontwikkeling gaat veel sneller dan voorzien en verklaart het, ten opzichte van de begroting, achterblijven van de gerealiseerde omzet archiefbeheer. De gerealiseerde omzet is afgerond slechts 30% van de begrote omzet.

Omzet overige diensten

De adviseurs van Doc-Direkt zijn grotendeels ingezet ten behoeve van het beter laten verlopen van de archiefbewerking. In plaats van het verstrekken van betaalde adviezen is de deskundigheid van deze medewerkers ingezet voor de verbetering van het primaire proces.

Bijzondere baten

De bijzondere bate ad € 1,864 mln. betreft een bijdrage van het moederdepartement voor het realiseren van een kwaliteitsverbetering in 2012 voor een bedrag van € 1,700 mln. en een eenmalige bijdrage voor het in dienst nemen van een medewerker van € 0,164 mln. Deze middelen zijn ondermeer aangewend om medewerkers te scholen en op te leiden met als doel de productie in het algemeen te verbeteren. Er zijn geen concrete, in cijfers uit te drukken, verbeteringen te koppelen aan de gerealiseerde output.

Balans

Baten-lastendienst Doc-Direkt
Balans per 31 december 2012
Bedragen x € 1.000
 

Balans 2012

Balans 2011

Balans 2011

   

Aangepast1

 

Activa

Immateriële activa

292

0

0

Materiële activa

2.407

2.611

2.611

– grond en gebouwen

0

0

606

– installaties en inventarissen

1.887

2.190

1.584

– overige materiële vaste activa

520

420

420

Voorraden

111

82

82

Debiteuren

1.496

1.219

1.219

Nog te ontvangen

7.042

5.726

8.677

Liquide middelen

0

– 486

0

Totaal activa

11.348

9.152

12.589

       

Passiva

     

Eigen Vermogen

– 11.858

– 6.228

– 3.254

– exploitatiereserve

– 6.467

1.190

– 4.444

– onverdeeld resultaat

– 5.391

– 7.418

1.190

Voorzieningen

0

0

0

Leningen bij het MvF

0

2.097

2.703

Crediteuren

365

742

742

Nog te betalen

22.841

12.541

12.398

Totaal passiva

11.348

9.152

12.589

1

Aangepast: op basis van nieuwe informatie is de balans per 1-1-2011 aangepast.

Verloopstaat Eigen Vermogen
Bedragen x € 1.000
 

2012

2011

Eigen vermogen begin boekjaar

– 6.228

0

Inbreng eigen vermogen ex-CAS

– 5.736

0

Eenmalige stortingen

5.497

1.190

Exploitatiereserve

– 6.467

1.190

Onverdeeld resultaat

– 5.391

– 7.418

Eigen vermogen einde boekjaar

– 11.858

– 6.228

Kasstroomoverzicht

Baten-lastendienst Doc-Direkt
Kasstroomoverzicht over 2012
Bedragen x € 1.000
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)–(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2012

507

– 486

– 993

2.

Totaal operationele kasstroom

464

– 1.458

– 1.922

Totaal investeringen (–/–)

– 400

– 850

– 450

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

 

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 400

– 850

– 450

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

 

0

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

5.497

5.497

Aflossingen op leningen (–/–)

– 214

– 2.882

– 2.668

Beroep op leenfaciliteit (+)

400

179

– 221

4.

Totaal financieringskasstroom

186

2.794

2.608

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2012 (=1+2+3+4)

757

0

– 757

Toelichting

De operationele kasstroom blijft ver achter bij de begroting als gevolg van de substantieel lagere omzet waardoor een verlies ontstaat.

De investeringen zijn beduidend hoger, doordat de uitgestelde investeringen uit 2011 in 2012 alsnog uitgevoerd zijn en door de initiële investering van SSO-ECM, die niet in de oorspronkelijke begroting is opgenomen.

Het moederdepartement heeft eenmalige stortingen verricht om de vermogenspositie van Doc-Direkt te versterken. Het totaalbedrag aan rentedragende leningen bij het ministerie van Financiën is, als gevolg van het intrekkingsbesluit Doc-Direkt van 18 december 2012, per 31-12-2012 volledig afgelost. Hierdoor is ook het beroep op de leenfaciliteit beperkt gebleven tot de initiële lening ten behoeve van SSO-ECM.

Doelmatigheid

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

realisatie 2009

realisatie 2010

realisatie 2011

begroting 2012

realisatie 2012

Tarieven/uur

         

– Bewerken

     

66,98

75,98

– Beheren

     

61,07

79,12

– Overige diensten

     

141,84

98,50

Omzet per produktgroep (pxq)

         

– Bewerken, DVO-A

     

11.781

9.821

– Beheren, DVO-I

     

11.377

5.471

– Overige diensten-digitale dienstverlening

     

8.437

8.413

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

   

243,53

318

300

FTE-productief

   

200,8

273

234

Uren per productieve FTE

   

1.103

1.375

1.108

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

   

– 44%

1%

– 21%

           

Realisatie achterstand in km's

   

8,2

30

6,6

Ziekteverzuim in %

   

7,5%

5%

8,6%

Doc-Direkt is er niet in geslaagd om in 2012 doelmatig te opereren.

Licence