Base description which applies to whole site

3.1 Baten-lastendienst Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

Inleiding

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) beheert de stelsels van de identiteitsgegevens van burgers in Nederland. De missie van BPR is het zorgen voor een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten.

BPR streeft naar een hoog kwaliteitsniveau. Dat wil zeggen dat BPR betrouwbaar, professioneel en relatiegericht werkt.

GBA

Voor de financiering van het GBA stelsel is vanaf januari 2012 een nieuw financieringsmodel geïntroduceerd. Het nieuwe financieringsmodel is gebaseerd op een stelsel van jaarabonnementen. De structuur van het stelsel van jaarabonnementen wordt jaarlijks door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij ministeriele regeling vastgesteld. De structuur wordt jaarlijks mede vastgesteld op basis van de voor dat jaar verwachte kosten en het aantal verzonden berichten.

Met het nieuwe financieringsmodel ontvangen zij nog maar één factuur per jaar. Dit betekent een verlichting van de administratieve lasten.

Voor de gebruikers geldt een klasse die gebaseerd is op het totale verbruik aan berichten in het voorafgaande jaar. Bij meer verbruik geldt automatisch een hogere klasse en ontvangen ze een aanvullende factuur. Bij een lager verbruik dan de ingedeelde klasse vindt geen restitutie plaats. Ook ontvangen de gebruikers geen restitutie als ze het abonnement voortijdig beëindigen.

Reisdocumenten

De kostprijs van de documenten is gelijk aan de leges die BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties, zoals gemeenten en de buitenlandse posten. De gepresenteerde kostprijs is exclusief de gemeentelijke leges en eventuele spoedtoeslagen. De kostprijs van zowel de paspoorten als de identiteitskaarten is in 2012 1,1% lager dan in 2011. De oorzaak van deze daling is dat eind 2011 een gunstige prijsonderhandeling voor een nieuw contract voor de productie van de reisdocumenten heeft plaatsgevonden. De productie- en distributiekosten conform het vastgestelde indexcijfer (KVGO prognose en CBS indexering) van de producent zijn daarentegen gestegen. Het aantal uitgegeven reisdocumenten voor 2012 is bijna 4 mln. stuks. De toename (van ca 1 mln.) wordt, onder andere, veroorzaakt door de extra productie van documenten in verband met de afschaffing van de kinderbijschrijving.

Eind 2011 is besloten de prijs van een identiteitskaart voor jeugdigen te laten stijgen van € 9,22 naar € 30. Hierdoor is de oorspronkelijke vastgestelde begroting, bijdrage moederdepartement, verlaagd met € 11,8 mln.. De opbrengst derden is met een bedrag van € 1,8 mln. gestegen omdat de leges op de identiteitskaarten voor jeugdigen die de uitgevende instanties aan BPR afdragen ook stijgen. Ook zijn de materiële kosten met € 10 mln. gedaald ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting doordat de vergoeding aan gemeenten (door het besluit de prijs voor een identiteitskaart aan jeugdigen te verhogen van € 9,22 naar € 30) niet meer plaats vindt.

Het beheer van de beheervoorziening BSN, PIVA V en Sedula wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. De kosten komen daarmee voor rekening van de begroting van BZK.

Bedrijfsvoering

In 2012 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden. Er is sprake van een getrouwe weergave van de cijfers.

De exploitatie van de GBA is in 2012 gebaseerd op een abonnementenstructuur. Binnen deze structuur zijn er afnemers die vallen onder de budgetfinanciering (betaling BZK) en afnemers die zelf zorgdragen voor de betaling (tariefgefinancierd). Voor de begroting 2012 is er een raming gemaakt van het verwachte gebruik. De realisatie in 2012 is ruim 11% meer dan de raming. De hogere bevragingen hebben vooralsnog geen invloed op de opbrengsten omdat dit binnen de marge van de abonnementstructuur valt.

GBA Berichten verkeer

Soort

Begroting 2012

Realisatie 2012

Verschil

Tarieffinanciering

60

65,90

5,90

Budgetfinanciering

100

114,30

14,30

Totaal

160

180,20

20,20

De begroting 2012 was gebaseerd op 1,7 mln. paspoorten, 1 mln. Nederlandse identiteitskaarten (NIK’s) en 0,5 mln. jeugdNIK die geleverd worden aan de uitgevende instanties. In 2012 zijn er bijna 2,3 mln. paspoorten, 1,2 mln. identiteitskaarten en 0,5 mln. jeugd NIK verstrekt.

Reisdocumenten

Soort

Begroting 2012

Realisatie 2012

Verschil

PN

1,70

2,26

0,56

NIK

1,03

1,18

0,15

JNIK

0,47

0,541

0,07

Totaal

3,20

3,98

0,78

1

Hiervan hebben 0,21 mln. documenten betrekking op 2011. Deze documenten waren eind december 2011 aangevraagd en zijn in januari/februari geleverd.

Exploitatie

Baten-lastendienst BPR
Staat van baten en lasten 2012
Bedragen in € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t/m december

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2011

Baten

       

Omzet moederdepartement

31.955

26.645

– 5.310

35.204

Omzet overige departementen

0

0

0

853

Omzet derden

67.215

79.547

12.332

82.460

Rente baten

50

65

15

238

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

99.220

106.257

7.037

118.755

         

Lasten

Apparaatskosten

98.720

97.425

– 1.295

102.877

• personele kosten

8.175

7.140

– 1.035

6.767

– waarvan eigen personeel

6.375

5.713

– 662

0

– waarvan externe inhuur

1.800

1.427

– 373

0

• materiële kosten

90.545

90.285

– 260

96.110

Rente lasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

500

208

– 292

1.248

• inventaris en installaties

500

208

– 292

192

• RAAS

0

0

0

1.056

• ORRA

0

0

0

0

• modernisering GBA

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

19

• dotaties voorzieningen

0

0

0

0

• rente lasten

0

0

0

19

• bijzondere lasten

0

0

0

0

         

Totaal lasten

99.220

97.633

– 1.587

104.144

voorlopige exploitatie resultaat

8.624

8.624

14.611

waarvan te restitueren aan GBA gebruikers

 

129

 

3.772

waarvan te restitueren aan opdrachtgever Reisdoc.

 

8.495

 

10.839

saldo van baten en lasten

 

0

 

0

Toelichting:

 • Omzet moederdepartement

  De opbrengst moederdepartement is lager dan geraamd. Dit komt doordat de oorspronkelijk vastgestelde begroting voor de jeugdNIK bij eerste suppletoire begroting 2012 is verlaagd. De opbrengst budgetfinanciering GBA loopt evenredig met de oorspronkelijke vastgestelde begroting. BPR heeft per 1 januari 2012 PIVA V en Sedula in beheer genomen. De beheerskosten van Sedula en PIVA V worden gefinancierd door BZK. Omdat de in beheername RNI van oktober 2012 naar 2013 is verschoven, zijn er geen kosten gemaakt.

 • Omzet derden

  De opbrengst derden bestaat uit het tariefgefinancierde GBA berichtenverkeer en de verstrekte reisdocumenten. De realisatie van de opbrengst GBA loopt bijna evenredig aan hetgeen begroot was. De realisatie van de opbrengst reisdocumenten is hoger dan geraamd was. Dit komt doordat enerzijds meer identiteitskaarten zijn verstrekt ten opzichte van de begroting. Anderzijds heeft in de voorjaarsnota een mutatie plaatsgevonden waarbij de oorspronkelijke vastgestelde begroting op de identiteitskaarten is verhoogd met € 1,8 mln..

 • De afschrijvingskosten voor de inventaris en installaties zijn lager dan begroot omdat er, in verband met de verhuizing van BPR in 2012, bijna niet is geïnvesteerd.

 • Resultaat

  Over het jaar 2012 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 0,129 mln. bij het beheer van de GBA. Conform regelgeving wordt dit bedrag verrekend met de gebruikers van de GBA.

  De gebruikers bepalen of het batig saldo wordt ingezet voor een verlaging van de tarieven dan wel voor verdere ontwikkeling van de GBA.

  Bij het beheer van de reisdocumenten is een positief exploitatieresultaat van ruim € 8,5 mln. behaald. Conform regelgeving wordt dit bedrag verrekend met de opdrachtgever van de reisdocumenten. Het positieve exploitatieresultaat komt door dat in de maanden januari en februari de buffer van 2012 is geproduceerd en gedistribueerd (€ 2,3 mln.); hogere opbrengsten uit de spoedleges (€ 1,3 mln.); hoger aantal uitgegeven documenten (€ 3,9 mln.) en de extra productie van documenten in verband met de afschaffing van de kinderbijschrijving (€ 1 mln.).

  Bij de overige producten en programma’s zijn de baten gelijk aan de lasten. Met de opdrachtgever is in DVO’s afgesproken dat de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. De baten bestaan uit de vergoeding voor de gemaakte kosten en zijn dus per definitie gelijk aan de lasten.

Balans

Baten-lastendienst BPR
Balans per 31 december 2012
Bedragen in € 1.000
 

Balans 2012

Balans 2011

Activa

   

Immateriële activa

0

0

Materiële activa

3.248

277

• grond en gebouwen

0

0

• installaties en inventarissen

161

277

• overige materiële vaste activa

3.087

0

Voorraden

0

0

Debiteuren

3.624

3.507

Nog te ontvangen

213

570

Liquide middelen

45.710

59.197

Totaal activa

52.796

63.551

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

5.162

5.162

• exploitatiereserve

5.162

5.162

• onverdeeld resultaat

0

0

Leningen bij het MvF

0

0

Voorzieningen

0

0

Crediteuren

8.122

6.617

Nog te betalen

39.512

51.772

Totaal passiva

52.796

63.551

Toelichting

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is in 2012 € 0,3 mln. minder dan de gemaximeerde omvang. Deze wordt vooralsnog niet opgehoogd. Het resultaat 2012 is voor een deel toegevoegd aan het tegoed van de opdrachtgever reisdocumenten (€ 8,5 mln.) en voor een ander deel toegevoegd aan het tegoed van de gebruikers van de GBA (€ 0,129 mln.). Er zijn geen voorzieningen opgenomen op de balans. De materiële vaste activa worden uit de eigen middelen gefinancierd.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastendienst BPR
Kasstroomoverzicht over 2012
Bedragen in € 1.000
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2012

30.047

59.197

29.150

2.

Totaal operationele kasstroom

500

531

31

 

Totaal investeringen (–/–)

– 500

– 3.179

– 2.679

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 500

– 3.179

– 2.679

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

– 10.839

– 10.839

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

– 10.839

– 10.839

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2012

30.047

45.710

15.663

Toelichting

De eenmalige uitkering aan moederdepartement (€ 10,839 mln.) heeft betrekking op het resultaat reisdocumenten over 2011. Dit bedrag is in mei 2012 aan BZK overgemaakt.

Doelmatigheid

Baten lastendienst BPR
Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

2009

2010

2011

2012

2012

 

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

Kostprijzen per product:

         

• GBA (in centen)

17

13

10

10

10

• Reisdocumenten: Paspoort (in euro's)

22,40

22,95

23,70

23,45

23,45

• Identiteitskaart (in euro's)

17,37

17,80

18,34

18,15

18,15

           

Omzet per productgroep:

         

• GBA

26.291

20.404

17.043

16.025

16.841

• Reisdocumenten

79.993

84.841

98.214

77.535

79.083

           

FTE totaal (excl. externe inhuur)

87

81

70

95

96

         

Saldo van baten en lasten (%)

0

0

0

0

0

           

Geretourneerde documenten:Reisdocumenten

0,18%

0,12%

0,16%

0,20%

0,10%

Berichten via netwerk GBA

60%

61%

57%

50%

60%

Omschrijving Specifiek Deel

2009

2010

2011

2012

2012

ICT Diensten

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

Kwaliteitsindicatoren

         

Beschikbaarheid GBA-V

99,90%

99,90%

99,00%

99,90%

100,00%

Beschikbaarheid GBA

99,00%

99,90%

99,90%

99,00%

99,90%

Betrouwbaarheid NGR

99,90%

100,00%

99,90%

99,90%

99,90%

Betrouwbaarheid BSN

99,80%

99,80%

99,80%

99,80%

100,00%

Klanttevredenheid1

1

De afgelopen jaren is er geen klanttevredenheidsmeting door BPR uitgevoerd. Hierdoor heeft BPR op dit moment niet goed in beeld of de producten en diensten naadloos aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de externe partijen. Daarom wil BPR periodiek een klanttevredenheidsmeting laten uitvoeren om inzicht te krijgen hoe de omgeving BPR en de kwaliteit van de producten en diensten van BPR ervaart. In januari 2013 is de klanttevredenheidsmeting gestart.

De in 2012 geraamde doelmatigheidsindicatoren zijn volledig gerealiseerd.

Licence