Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 98. Apparaat Kerndepartement

Algemene beleidsdoelstelling

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met uitzondering van de agentschappen Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en Rijkswaterstaat (RWS). Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en materieel voor het kerndepartement.

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

98 Apparaat van het Kerndepartement

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

 
 

2012

2012

2012

 

Verplichtingen

327.162

391.393

– 64.231

1

Uitgaven

372.668

398.586

– 25.918

 

Apparaatsuitgaven

372.668

398.586

– 25.918

 

– waarvan gefinancierd met HGIS-gelden

1.782

2.369

– 587

 

– waarvan bijdrage aan Rijksbrede Shared

       

Services Organisaties

95.442

85.892

9.550

2

98.09 Ontvangsten

9.733

1.834

7.899

3

1

Het betreft hier de conversiestand bij 1e suppletoire begroting 2012. Zie ook de leeswijzer.

Ad 1) De lagere verplichtingenrealisatie is veroorzaakt door de afboeking (negatieve bijstelling van verplichtingen die niet meer tot betaling zullen leiden). In de begroting is rekening gehouden met het vastleggen van verplichtingen ICT. Maar aangezien de ICT met ingang van 1 januari 2012 is overgegaan naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het vastleggen van ICT verplichtingen niet plaatsgevonden.

Ad 2) Gedurende het jaar zijn afspraken tussen IenM en andere ministeries gewijzigd over de bijdrage van IenM aan dienstverlenende Rijksbrede Shared Services Organisaties (RSSO). Afspraken kunnen wijzigen doordat partijen binnen of buiten het kerndepartement besluiten meer of minder diensten af te nemen bij RSSO’s. Met name de bijstelling van de opdracht aan SSC-ICT (RSSO van BZK) heeft ertoe geleid dat hier meer aan is uitgegeven.

Ad 3) Het Planbureau voor de Leefomgeving en bedrijfsvoeringsdiensten van het Kerndepartement hebben meer dan de begrote ontvangsten van partijen buiten het kerndepartement gekregen als vergoeding voor geleverde diensten.

Totaaloverzicht van de apparaatsuitgaven agentschappen en de kosten van de aan IenM gelieerde ZBO’s/RWT’s

IenM is verantwoordelijk voor vier agentschappen: de ILT, de NEa, het KNMI en RWS. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze organisaties weergegeven. Deze worden verder toegelicht in de agentschappen paragraaf. De apparaatskosten van de begrotingsgefinancierde ZBOs en RWT’s kunnen niet worden geconsolideerd met de cijfers van het moederdepartement, omdat dit kosten betreffen die niet zijn gelieerd aan de rijksbijdrage die door het departement wordt verstrekt.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven / kosten (x € 1.000) inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen / Rechtspersonen met een wettelijke taak
   

Realisatie

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Verschil

 

Verwijzing

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

               

Kerndepartement

         

372.668

398.586

– 25.918

Totaal apparaatskosten agentschappen

               

ILT

Zie paragraaf ILT

       

136.718

148.097

– 11 379

KNMI

Zie paragraaf KNMI

       

58.419

55.881

2.538

NEA

Zie paragraaf NEA

       

6.485

7.265

– 780

RWS

Zie paragraaf RWS

       

1.036.485

1.033.091

3.394

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT's

               

ProRail

     

443.000

423.000

415.000

   

Kadaster

     

5.700

5.900

5.300

   

StAB

       

20.130

22.522

   
Licence