Base description which applies to whole site

AFGEROND EVALUATIE EN OVERIG ONDERZOEK

 

Titel/onderwerp

Artikelonderdeel

Start

Afgerond

Vindplaats

1. onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

1a. Beleidsdoorlichting

         
 

Leefomgeving hoofdwegen

03.01

2011

2012

Kamerstuk 32 861, nr. 3

 

Kabinetsreactie op parlementair onderzoek spoor

04.01

2011

2012

Kamerstuk 32 707, nr 16

 

Mainport Schiphol en regionale luchthavens

05.01

2012

2017

De behandeling van de Luchtvaartnota in Tweede en Eerste kamer heeft eind 2011 plaatsgevonden. Gezien de langere-termijndoelstellingen van capaciteit (bijv. Eindhoven en Lelystad) valt een brede beleidsdoorlichting niet te voorzien voor 2017. Op deelgebieden vinden tussentijdse evaluaties plaats. Zo worden de resultaten van de evaluatie van het Nieuwe Handhavings- en Normen Stelsel Schiphol en de evaluatie van de Alderstafel Schiphol in de loop van 2013 verwacht.

 

Veiligheidsonderzoek Luchtvaart Nederland

05.01

2011

2012

Kamerstuk 31 936, nr. 117

 

Beveiliging tegen moedwillige verstoring

05.01

2012

2017

In de beleidsagenda Luchtvaartveiligheid 2011–2015 is het veiligheidsbeleid, inclusief het security-beleid waar de minister van IenM verantwoordlijk voor is, nader uitgewerkt. Evaluatie van het veiligheidsbeleid zal in 2016/2017 plaatsvinden.

 

Mainport Rotterdam en overige zeehavens

05.02

2009

2012

Kamerstuk 32 861, nr. 2

 

Veiligheid scheepvaart en binnenvaart

05.02

2012

2012

Bevorderen eigen verantwoordelijkheid van binnenvaartsector voor veiligheid, 16 november 2011; auteur: TwijnstraGudde. Daarmee is de toegevoegde waarde voor de doorlichting die in de begroting 2013 gepland staat, vervallen.

 

Netwerk vaarwegen

05.02

2012

2012

Een separate doorlichting is geschrapt. Wordt meegenomen in de doorlichting van het kernnetwerk van de topsector Logistiek.

 

Duurzame scheepvaart

05.02

2011

2012

De doorlichting is vervallen, omdat de Algemene Rekenkamer in 2011 een doorlichting heeft verricht.

 

Beveiliging tegen moedwillige verstoring

05.02

2012

2012

Onderzoek pas na de hercertificering van de security.

 

Verbeteren milieukwaliteit van bodem en water: onderdeel waterketen

07.02

2011

2012

De evaluatie van het Bestuursakkoord Waterketen (looptijd 2007–2011) is niet doorgegaan, omdat het akkoord overging in het Bestuursakkoord Water (BAW). De evaluatie van het BAW is voorzien voor eind 2013, hierin wordt ook de evaluatie van het waterketenbeleid meegenomen

 

Verantwoording toepassing van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)

08.02

2012

2012

Het evaluatie onderzoek GGO’s is vertraagd als gevolg van de vertraging in de Europese behandeling van twee door Nederland ingebrachte onderwerpen (teelt GGO nationaal regelen en nieuwe technieken).

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Evaluatie Waterschapswet – belastingstelsel

1.01

2011

2012

www.uvw.nl/publicatie-details.html?newsdetail= 20110610–15_eindrapport-taskforce-financien

 

Evaluatie van de effectiviteit van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast

1.03

2011

2012

www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/honderd-miljoen-euro-nbw

 

Architectuurbeleid

02.01

2011

2012

www.iabr.nl ; publicaties

 

Ontwikkelagenda MKBA- Onderzoek «Omgevingskwaliteiten bij MIRT-projecten"

02.01

2011

2012

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/10/04/omgevingskwaliteiten-bij-mirt-projecten.html

 

Ontwikkelagenda MKBA-«Werkinstructie «van Grondexploitatie naar MKBA»

02.01

2011

2012

www.rws.nl/images/Werkinstructie%20GREX %20naar%20MKBA_ tcm174–332390.pdf

 

Ontwikkelagenda MKBA- Onderzoek benchmark RRAAM

02.01

2012

2012

www.rraam.nl/Publicaties/Documenten+en+ Publicaties+RRAAM/154107.aspx?t=RRAAM +%20benchmark%20studie

 

Ontwikkelagenda MKBA- Presentatie MKBA RRAAM

02.01

2012

2012

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/11/30/mkba-rraam.html

 

Meerjarenvoorlichtingscampagne verkeersveiligheid

03.02

3-jaarlijkse monitoring

De eerstvolgende monitor verschijnt voorjaar 2013.

 

Kentekening brom- en snorfietsen

03.02

febr. 2010

Zomer 2011

Aan betrokkenen is gevraagd naar hun ervaringen met het kentekenen van brom- en snorfietsen en of betrokkenen aanpassingen wensen. Op basis van de reacties wordt beslist of wijzigingen op dit dossier gewenst zijn.

 

Modernisering APK (art. 71 t/m 91 WVW 1994)

03.02

2009

2009

TK 2008–2009, XII 31 700, nr. 54.

Zie ook Jaarverslag XII 2009, blz. 57, 58.

 

APK-frequentie

03.02

2011

2012

Kamerstuk 29 398, nr. 315

 

Alcoholslotprogramma (ASP)

2012

Evaluatie ASP is in 2012 gestart.

 

Spoorveiligheid

04.01

jaarlijkse monitoring

www.ilent.nl/onderwerpen/transport/rail/publicaties/jaar_en_kwartaalrapporten/

 

OV-Klantenbarometer

04.02

jaarlijkse monitoring

www.ov-klantenbarometer.info

2. Overig onderzoek

Gideon monitoring

02.01

2012

2012

 

Hoe gebruikers het omgevingsrecht ervaren

02.01

2011

2012

Eenvoudiger en Beter: Een ketenbenadering, Sibolt Mulder, Michiel van Bruxvoort en Matthijs de Gier, 14 december 2011

 

Crisis- en Herstelwet

02.01

2012

2012

www.pbl.nl/publicaties/2012/ex-durante-evaluatie-wet-ruimtelijke-ordening-tweede-rapportage

 

Ruimtelijk beleid: Monitor Infrastructuur en Ruimte

02.01

2012

2012

www.pbl.nl/publicaties/2012/monitor-infrastructuur-en-ruimte-2012-nulmeting

 

Monitor ruimtelijke ontwikkelingen

02.01

2012

2012

www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/onderwerpen/nl0041-Monitor-Infrastructuur-en-Ruimte.html?i=40 

 

Monitor landschappelijke kwaliteiten

02.01

2012

2012

www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/dossiers/nl0185-Nationale-Landschappen.html?i=12–148

 

Benchmark internationale concurrentiepositie

02.01

2011

2012

 
 

Spoorveiligheid

04.01

jaarlijkse monitoring

 

www.ilent.nl/onderwerpen/transport/rail/publicaties/jaar_en_kwartaalrapporten/

 

OV-Klantenbarometer

04.02

jaarlijkse monitoring

 

www.ov-klantenbarometer.info

 

Monitor staatsgarantie aan staat i.v.m. fusie Air France/KLM inzake netwerkkwaliteit Schiphol

05.01

2005

2012

Zie toelichting artikel 5

 

Monitor NSL

06.02

2012

2012

Zie toelichting bij artikel 6

 

Verbeteren luchtkwaliteit

06.02

2012

2012

Zie toelichting bij artikel 6

 

monitoring LAP

07.01

2012

2012

Zie toelichting bij artikel 7

 

Tussentijdse evaluatie doelstellingen Europese vernieuwing stoffenbeleid (REACH)

08.01

2011

2012

Zie toelichting bij artikel 8

Licence