Base description which applies to whole site

51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen

Artikel

Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen

Algemene doelstelling

  • Om tekorten in de fondsen van de volksverzekeringen te dekken;

  • Om tekorten in de fondsen van sociale verzekeringen te voorkomen indien premieheffing niet wenselijk of onmogelijk is.

Motivering

Doelbereiking en maatschappelijke effecten

In 2012 is de dekking in de sociale fondsen geborgd. De algemene doelstelling is gehaald.

Externe factoren

In dit artikel wordt de algemene doelstelling behaald door middel van in de wet vastgelegde instrumenten. Er zijn daarom geen externe factoren die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling.

Realisatie meetbare gegevens

Output en outcome zijn niet te vatten in zinvolle indicatoren of kengetallen. Wanneer de budgettaire overheveling van begroting naar fondsen is geschied, is het beoogde effect gerealiseerd. De vermogenspositie van de fondsen is dan verbeterd in de mate die was beoogd.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 51.1 Begrotingsuitgaven artikel 51 (x € 1.000)

artikelonderdeel

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

Verplichtingen

10.134.356

14.560.353

15.978.291

9.119.453

11.205.022

10.788.746

416.276

Uitgaven

10.134.356

14.560.353

15.978.291

9.119.453

11.205.022

10.788.746

416.276

               

Programma uitgaven

10.134.356

14.560.353

15.978.291

9.119.453

11.205.022

10.788.746

416.276

               

Operationele Doelstelling 1

             

Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen AOW (BIKK AOW)

2.995.300

3.086.400

3.090.200

3.374.800

3.380.700

3.392.300

– 11.600

Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen Anw (BIKK Anw)

39.900

45.500

47.700

72.700

68.300

68.600

– 300

Rijksbijdrage Vermogenstekort Ouderdomsfonds

3.490.600

6.662.100

8.012.400

4.853.400

7.421.800

7.004.000

417.800

Premiebijdragen gemoedsbezwaarden

1

0

0

0

0

0

0

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Aof)

955

286.459

281.130

266.600

265.202

265.294

– 92

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden

482.086

1.213.152

1.170.082

488.506

0

0

0

Rijksbijdrage tegemoetkoming Anw-gerechtigden

21.652

22.401

20.685

17.433

15.541

15.556

– 15

Rijksbijdrage Spaarfonds AOW

3.085.705

3.199.151

3.312.596

0

0

0

0

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen

18.157

45.190

43.498

46.014

53.479

42.996

10.483

               

Ontvangsten

0

1.955

1.000

1.292

37

0

37

Rijksbijdragen in de kosten heffingskortingen AOW en Anw

Toelichting

De bijdragen in de kosten van heffingskortingen (BIKK) compenseren de fondsen voor de lagere premieopbrengst als gevolg van de in de Wet inkomstenbelasting 2001 ingevoerde heffingskortingen.

De kosten van de heffingskortingen die in 2012 aan het ouderdomsfonds en het nabestaandenfonds worden toegerekend, zijn respectievelijk € 11,6 miljoen en € 0,3 miljoen lager vastgesteld dan bij de begroting geraamd werd. Dit is het gevolg van een kleinere (budgettaire) omvang van de kortingen.

Rijksbijdrage Vermogenstekort Ouderdomsfonds

De uitgaven uit het Ouderdomsfonds worden grotendeels gedekt door premie-inkomsten. De Rijksbijdrage Vermogenstekort Ouderdomsfonds is bedoeld om het exploitatietekort in het Ouderdomsfonds aan te vullen zodat er een neutrale kaspositie voor het fonds bestaat. De rijksbijdrage is in 2012 vastgesteld op € 7,4 miljard. Dit is € 418 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt verklaard doordat de raming van de premie-inkomsten van het Ouderdomsfonds bij vaststelling van de rijksbijdrage lager was en de raming van de uitkeringslasten hoger dan de raming ten tijde van vaststelling van de begroting. Hierdoor was een hogere rijksbijdrage vereist.

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen

Deze regeling voorziet in een uitkering aan zelfstandigen voorafgaand aan en volgend op de bevalling. De regeling wordt gefinancierd uit een rijksbijdrage. De realisatie in 2012 is € 10,5 miljoen hoger uitgevallen dan voorzien bij de begroting. Deze overschrijding wordt verklaard door hogere uitvoeringskosten (€ 1,1 miljoen) en door nabetaalde uitkeringslasten en hogere uitkeringslasten (vanwege een hoger volume) (€ 9,4 miljoen).

1 Het medebekostigen van de sociale verzekeringen uit de schatkist ter dekking of voorkoming van tekorten in de fondsen

Operationele doelstelling

Motivering

Om tekorten in de fondsen van de volksverzekeringen te dekken of tekorten in de fondsen van sociale verzekeringen te voorkomen indien premieheffing niet wenselijk of onmogelijk is.

Doelbereiking

De doelstelling is behaald door middel van in de wet vastgelegde instrumenten.

Instrumenten en activiteiten

In de wet vastgelegde instrumenten:

  • Bijdrage in kosten van heffingskortingen (BIKK) voor de AOW en de Anw;

  • Rijksbijdrage Vermogenstekort Ouderdomsfonds;

  • Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten;

  • Rijksbijdrage tegemoetkoming Anw-gerechtigden;

  • Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen.

Doelgroepen

De sociale fondsen.

Realisatie meetbare gegevens

Dit begrotingsartikel ziet toe op de overheveling van middelen vanuit de schatkist naar enkele fondsen. Er is geen sprake van beleid.

Licence