Base description which applies to whole site

50 Tegemoetkoming specifieke kosten

Artikel

Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties

Algemene Doelstelling

Motivering

Om bepaalde personen een financiële tegemoetkoming te verstrekken voor specifieke kosten of als maatschappelijke erkenning. SZW creëert de voorwaarden voor het toekennen van deze tegemoetkomingen en zorgt ervoor dat deze tegemoetkomingen worden uitgekeerd.

 • Ouders en verzorgers met een thuiswonend ernstig gehandicapt kind van 3 tot 18 jaar ontvangen een tegemoetkoming in de kosten op grond van de regeling Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG). De TOG is een tegemoetkoming in de kosten en een blijk van waardering voor het thuis verzorgen van een gehandicapt kind met een AWBZ-indicatie van minstens 10 uur zorg per week;

 • De Algemene Kinderbijslagwet (AKW) biedt ouders een tegemoetkoming in de kosten die het opvoeden en verzorgen van kinderen met zich meebrengt. Ouders van kinderen tot 18 jaar hebben recht op kinderbijslag. De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van het kind;

 • De Wet Kindgebonden Budget (WKB) biedt een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen voor gezinnen met een laag of middeninkomen. Ouders van kinderen tot 18 jaar kunnen het kindgebonden budget krijgen, afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Bij een gezinsinkomen tot € 28.897 ontvangt een gezin het maximale kindgebonden budget. Als het gezinsinkomen hoger is dan € 28.897 wordt het kindgebonden budget geleidelijk minder;

 • Door middel van het verstrekken van een tegemoetkoming op grond van de TAS-regeling aan asbestslachtoffers is uiting gegeven aan de maatschappelijke betrokkenheid bij de slachtoffers. Het doel van de regeling is hiermee bereikt;

 • Oudere binnenlandse belastingplichtigen en in het buitenland woonachtige ouderen die na toepassing van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting over ten minste 90% van hun wereldinkomen Nederlandse inkomsten- en loonbelasting moeten afdragen hebben een tegemoetkoming ontvangen op grond van de MKOB. De MKOB biedt aan deze groep compensatie voor koopkrachtvermindering als gevolg van beleidsmaatregelen in de fiscale sfeer.

Doelbereiking en maatschappelijke effecten

Externe factoren

Het behalen van deze doelstelling hangt af van:

 • De effectieve uitvoering van wet- en regelgeving door de SVB, de Belastingdienst/Toeslagen en het Instituut Asbestslachtoffers;

 • Het naleven van de verplichtingen van de wet- en regelgeving door de uitkeringsgerechtigden.

Realisatie meetbare gegevens

Het gebruik van indicatoren heeft, naast het gebruik van kengetallen, geen toegevoegde waarde omdat de criteria voor toekenning van de uitkering vastliggen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 50.1 Begrotingsuitgaven artikel 50 (x € 1.000)

artikelonderdeel

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

Verplichtingen

129.204

147.230

162.712

5.311.371

5.609.106

5.512.933

96.173

Uitgaven

129.204

147.230

162.712

5.311.371

5.609.106

5.512.933

96.173

               

Programma uitgaven

129.204

147.230

162.712

5.311.371

5.609.106

5.512.933

96.173

               

Operationele Doelstelling 1

             

TOG uitkeringslasten

53.408

58.909

60.757

34.109

24.100

29.480

– 5.380

Kopje TOG uitkeringen

0

0

0

5.100

5.212

11.076

– 5.864

TOG uitvoeringskosten

2.401

3.385

9.894

3.472

3.070

1.946

1.124

AKW uitkeringslasten1

0

0

0

3.359.500

3.225.000

3.199.570

25.430

AKW uitvoeringskosten

67.939

77.462

82.928

75.849

78.005

65.061

12.944

WKB uitkeringslasten1

0

0

0

1.197.736

1.140.214

1.088.012

52.202

WKB/KOT uitvoeringskosten

2.000

3.759

3.282

3.765

4.890

3.044

1.846

               

Operationele Doelstelling 2

             

TAS uitkeringslasten

2.448

2.836

3.520

3.195

3.773

3.449

324

TAS uitvoeringskosten

1.008

879

1.601

1.187

1.067

1.119

– 52

               

Operationele Doelstelling 3

             

MKOB uitkeringslasten

0

0

0

624.200

1.123.204

1.106.052

17.152

MKOB uitvoeringskosten

0

0

730

3.258

571

4.124

– 3.553

               

Ontvangsten

12.695

828

13.734

233.594

247.339

142.272

105.067

1

De AKW-uitkeringslasten en de WKB-uitkeringslasten waren tot en met 2010 op de begroting van Jeugd en Gezin opgenomen.

TOG

Toelichting

De TOG geeft ouders een tegemoetkoming in de kosten van thuiswonende gehandicapte kinderen. Als gevolg van een nieuw indicatiecriterium is het aantal TOG-gerechtigden vanaf 2010 beperkt. In 2012 daalde het aantal gerechtigden sneller dan verwacht. Als gevolg daarvan zijn de uitkeringslasten in 2012 € 5 miljoen lager uitgevallen dan begroot.

De gerealiseerde uitvoeringskosten zijn € 1 miljoen hoger dan begroot. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van een herschikking in de toerekening van uitvoeringskosten van de door de SVB uitgevoerde regelingen. Bij deze herschikking is in 2012 een verschuiving opgetreden van het AOW-uitvoeringsbudget naar de TOG (zie ook toelichting bij de uitvoeringskosten AOW in artikel 49). Deze herschikking leidt per saldo niet tot wijziging van de uitvoeringskosten SVB.

TOG-kopje

Een onderdeel van de TOG is het zogenoemde TOG-kopje. Dit kopje is gericht op TOG-gerechtigde huishoudens, waarvan de minst verdienende partner in 2012 een inkomen had van maximaal € 4.734 per jaar. Deze huishoudens komen in aanmerking voor een extra tegemoetkoming van € 1.460 per jaar. De uitkeringslasten van het TOG-kopje waren in 2012 € 6 miljoen lager dan begroot. Enerzijds komt dit door het nieuwe indicatiecriterium in de TOG en doordat het aantal gerechtigden van het TOG-kopje sneller is gedaald dan verwacht, anderzijds maken minder alleenverdieners gebruik van het TOG-kopje dan eerder werd aangenomen.

AKW

De AKW voorziet in een inkomensonafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen. De uitkeringslasten AKW komen nagenoeg overeen met de begrote uitkeringslasten.

De uitvoeringskosten AKW zijn € 13 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van een herschikking in de toerekening van uitvoeringskosten van de door de SVB uitgevoerde regelingen. Bij deze herschikking is in 2012 een verschuiving opgetreden van het AOW-uitvoeringsbudget naar de AKW (zie ook toelichting bij de uitvoeringskosten AOW in artikel 49). Deze herschikking leidt per saldo niet tot wijziging van de uitvoeringskosten SVB. Daarnaast hebben de hogere uitvoeringskosten te maken met de Wet aanscherping handhaving en sancties.

WKB

Het doel van het kindgebonden budget is het verstrekken van een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen. De gerealiseerde uitkeringslasten waren € 52 miljoen hoger dan begroot. Per saldo liggen de uitkeringslasten lager omdat de gerealiseerde ontvangsten WKB ook hoger waren dan begroot.

De € 2 miljoen hogere uitvoeringskosten WKB/KOT zijn te verklaren door een stijging van het aantal toekenningen in het buitenland. Deze toekenningen vergen veel handmatige handelingen en zijn daardoor arbeidsintensief.

TAS

De TAS heeft tot doel om, zoveel mogelijk bij leven, een eenmalige financiële tegemoetkoming in de immateriële schade te verstrekken – die vooruitloopt op een schadevergoeding van de voormalige werkgever – aan werknemers, of huisgenoten van werknemers, die lijden aan de ziekte maligne mesothelioom, door asbestblootstelling tijdens hun werkzaamheden in loondienst.

De uitgaven TAS in 2012 zijn € 0,3 miljoen hoger dan begroot. In 2012 zijn meer TAS-uitkeringen toegekend dan verwacht. Raming van de verwachte uitgaven is lastig, omdat de ziekte maligne mesothelioom zich pas vele jaren na de asbestblootstelling (variërend van 20 tot 50 jaar) openbaart. Daarnaast gaat het om kleine aantallen mensen waardoor fluctuaties procentueel groot kunnen uitpakken.

De gerealiseerde uitvoeringskosten komen nagenoeg overeen met de begrote uitvoeringskosten.

MKOB

De MKOB biedt een koopkrachttegemoetkoming aan oudere binnenlandse belastingplichtigen en in het buitenland woonachtige ouderen die na toepassing van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting over ten minste 90% van hun wereldinkomen Nederlandse inkomsten- en loonbelasting moeten afdragen. De gerealiseerde uitkeringslasten MKOB komen nagenoeg overeen met de begrote uitkeringslasten. De uitvoeringskosten MKOB zijn € 3,5 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dat komt doordat de oorspronkelijke meerjarenreeks een overschatting van de werkelijke kosten te zien gaf. In de Begroting 2013 is de meerjarenreeks op het juiste niveau gebracht.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn in 2012 circa € 105 miljoen hoger uitgevallen dan geraamd. Deze ontvangsten worden grotendeels veroorzaakt door de hoge bevoorschotting van de Belastingdienst van het kindgebonden budget. Het verzamelinkomen in het betreffende toeslagjaar is bepalend voor de hoogte van de WKB. Als dit achteraf hoger uit blijkt te vallen, moet het WKB-voorschot (deels) worden terugbetaald.

1 Zorgdragen dat een financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen wordt verstrekt aan ouders of verzorgers

Operationele doelstelling

Motivering

Om ouders of verzorgers meer financiële ruimte te bieden ten behoeve van de verzorging en opvoeding van kinderen.

Doelbereiking

In 2012 zijn er circa 27.000 tegemoetkomingen TOG verstrekt, is voor bijna 3,5 miljoen kinderen AKW verstrekt en is voor ongeveer 1,7 miljoen kinderen WKB verstrekt.

 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW);

 • Wet op het Kindgebonden Budget (WKB);

 • Tegemoetkoming Ouders met thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG);

 • Bijdrage in de uitvoeringskosten aan de SVB.

Instrumenten

Activiteiten

Activiteiten SZW:

 • Opstellen en onderhouden van beleid en wet- en regelgeving;

 • Aansturing van en toezicht houden op een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering door de SVB.

Activiteiten SVB:

 • Beoordelen recht op kinderbijslag en TOG-tegemoetkomingen;

 • Verstrekken kinderbijslag en TOG-tegemoetkomingen;

 • Handhaven van wet- en regelgeving.

Activiteiten Belastingdienst:

 • Beoordelen recht op kindgebonden budget;

 • Verstrekken van kindgebonden budget;

 • Handhaven van wet- en regelgeving.

 • TOG: ouders of verzorgers van thuiswonende gehandicapte kinderen van 3 tot 18 jaar;

 • AKW: ouders of verzorgers van kinderen tot 18 jaar;

 • WKB: ouders of verzorgers van kinderen tot 18 jaar met een laag of middeninkomen.

Doelgroepen

Realisatie meetbare gegevens

Naast de kengetallen hebben indicatoren geen toegevoegde waarde, omdat niet wordt gestuurd op in- en uitstroom.

Tabel 50.2 Kengetallen operationele doelstelling 1
 

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Aantal telkinderen TOG (jaargemiddelden x 1000)1

65

29

272

Aantal gezinnen AKW (jaargemiddelden x 1.000)1

1.938

1.933

1.9392

Aantal telkinderen AKW (jaargemiddelden x 1000)1

3.490

3.458

3.4662

Aantal huishoudens WKB (volume x 1.000)3

950

950

900

Aantal kinderen WKB (volume x 1.000)3

1.750

1.750

1.700

Bronnen:

1 SVB, Jaarverslag.

2 Betreft 3e kwartaal 2012.

3 Ministerie van Financiën, Belastingdienst.

Tabel 50.3 Kengetallen operationele doelstelling 1
 

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Handhaving

     

Bekendheid met regels inkomen kind AKW (%)1

91

87

83

Bekendheid met regels studie AKW (%)1

74

69

69

Aantal onderzochte fraudesignalen2

917

1.324

n.b.3

Totaal schadebedrag (x € 1 mln)2

0,1

0,1

0,1

Incassoratio (%)2

86,4

87,1

86,8

Bronnen:

1 Ipsos Synovate, Onderzoek Kennis Verplichtingen en Pakkans; Negen wetten onder de loep.

2 SVB, Jaarverslag.

3 Niet beschikbaar vanwege wijziging administratie SVB per mei 2012.

2 Het zoveel mogelijk bij leven verstrekken van een eenmalige financiële tegemoetkoming in de immateriële schade aan werknemers, of huisgenoten van werknemers, met maligne mesothelioom door asbestblootstelling, die niet via de voormalige werkgever een schadevergoeding kunnen verkrijgen

Operationele doelstelling

Motivering

Om uiting te geven aan de maatschappelijke betrokkenheid bij het leed van asbestslachtoffers.

Doelbereiking

In 2012 zijn 345 voorlopige TAS-voorschotten verstrekt.

 • Tegemoetkoming op grond van de TAS-regeling;

 • Bijdrage in de uitvoeringskosten aan de SVB.

Instrumenten

Activiteiten

Activiteiten SZW:

 • Onderhouden van beleid en wet- en regelgeving;

 • Aansturen van en toezicht houden op een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering door de SVB.

Activiteiten SVB:

 • Verstrekken van (voorschotten op) tegemoetkomingen op advies van het Instituut Asbestslachtoffers.

 • (Ex-)werknemers met maligne mesothelioom, die veroorzaakt is door asbestblootstelling in het werk, die via de (voormalige) werkgever nog geen schadevergoeding hebben verkregen;

 • Huisgenoten van werknemers die met asbest hebben gewerkt en die zelf maligne mesothelioom hebben gekregen.

Doelgroepen

Realisatie meetbare gegevens

Output en outcome zijn in beginsel wel meetbaar maar in verhouding tot de uitgaven en/of administratieve lasten is dit relatief kostbaar en tijdrovend. Gezien het geringe aantal gerechtigden en het geringe uitkeringsbedrag zijn daarom geen indicatoren geformuleerd. Daarnaast wordt niet gestuurd op in- en uitstroom.

Tabel 50.4 Kengetallen operationele doelstelling 2
 

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Toekenningen voorschot TAS

347

352

345

Toekenningen eenmalige uitkering TAS

0

0

0

Aantal terugontvangen TAS voorschotten

171

166

176

Toekenningen bij leven t.o.v. totaal aantal toekenningen (%)

86

87

87

Bron: SVB, Jaarverslag

3 De mogelijkheid bieden om een koopkrachttegemoetkoming aan oudere belastingplichtigen toe te kennen ter compensatie van binnenlands koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen in de fiscale sfeer

Operationele doelstelling

Motivering

Om oudere belastingplichtigen die koopkrachtvermindering ondervinden als gevolg van beleidsmaatregelen in de fiscale sfeer een compensatie te bieden.

Doelbereiking

In 2012 hebben 2,8 miljoen mensen een koopkrachttegemoetkoming ontvangen.

 • De mogelijkheid om een koopkrachttegemoetkoming uit te keren op grond van de wet MKOB;

 • Bijdrage in de uitvoeringskosten aan de SVB.

Instrumenten

Activiteiten

Activiteiten SZW:

 • Opstellen en onderhouden van beleid en regelgeving;

 • Jaarlijks vaststellen van de hoogte van de tegemoetkoming;

 • Aansturen van en toezicht houden op een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering door de SVB.

Activiteiten SVB:

 • Verstrekken van de koopkrachttegemoetkoming.

Doelgroepen

Oudere binnenlandse belastingplichtigen en in het buitenland woonachtige ouderen die na toepassing van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting over ten minste 90% van hun wereldinkomen Nederlandse inkomsten- en loonbelasting moeten afdragen.

Realisatie meetbare gegevens

Het is niet mogelijk te sturen op de omvang van de doelgroep. Om deze reden zijn geen indicatoren opgenomen.

Tabel 50.5 Kengetallen operationele doelstelling 3
 

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Aantal personen (ultimo x 1.000) dat in aanmerking komt voor koopkrachttegemoetkoming op grond van de MKOB

n.v.t.

2.728

2.836

Bron: SVB, Jaarverslag

Licence