Base description which applies to whole site

2. Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

Staat van baten en lasten 2012 van de baten-lastendienst CIBG (bedragen x € 1.000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie 2012 (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3 = 2–1)

Realisatie 2011 (4)

Baten

       

Omzet moederdepartement

33.993

33.622

– 371

35.327

Omzet overige departementen

186

530

344

401

Omzet derden

3.291

4.393

1.102

3.835

Rentebaten

10

1

– 9

10

Vrijval uit voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

2

2

631

Totaal baten

37.480

38.548

1.068

40.204

Lasten

       

Apparaatskosten

35.430

35.956

526

38.005

– personele kosten

20.822

20.992

170

21.959

– materiële kosten

14.608

14.964

356

16.046

Afschrijvingskosten

1.900

2.430

530

2.651

– immaterieel

1.799

2.404

605

2.494

– materieel

101

26

– 75

157

Overige lasten

150

54

– 96

198

– dotaties voorzieningen

0

19

19

16

– rentelasten

150

31

– 119

59

– bijzondere lasten

0

4

4

123

Totaal lasten

37.480

38.440

960

40.854

Saldo van baten en lasten

0

108

108

– 650

Toelichting op staat van baten en lasten

Resultaat

Er is een positief resultaat € 0,108 miljoen gerealiseerd.

Baten

De omzet exploitatiebijdragen bestaat onder andere uit omzet UZI-register (€ 10,7 miljoen), omzet sectorale berichten voorziening in de zorg (€ 2,8 miljoen) en omzet toelating zorginstellingen (€ 2,3 miljoen).

De omzet overige departementen bestaat uit een exploitatiebijdrage van het ministerie van Economische Zaken voor het register dierenartsen en een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het lerarenregister. De omzet overige departementen is hoger dan geraamd, omdat de bijdrage ten behoeve van het lerarenregister niet was begroot en door de gestegen exploitatie van het dierenartsenregister.

De omzet derden bestaan vooral uit omzetten van het BIG-register, Farmatec (vooral farmacievergunningen), Bureau Medicinale Cannabis, Assessment, Medische hulpmiddelen en in- en uitvoervergunningen opiaten.

De omzet Bureau Medicinale Cannabis is afkomstig van de verkoop van medicinale cannabis aan apothekers en is hoger dan geraamd in verband met gestegen export.

De omzet Assessment vakbekwaamheid BIG-register bestaat uit de examengelden van aangemelde kandidaten. Deze dekken deels de kosten van de extern georganiseerde examens.

De omzet Opiaten is hoger als gevolg van een tariefsverhoging.

De meeromzet bij Medische hulpmiddelen is het gevolg van toename van het productievolume.

De omzet derden is hoger dan geraamd in verband met gestegen verkopen medicinale Cannabis en een wijziging in de tariefstelling bij exportvergunningen opiaten.

Specificatie opbrengst moederdepartement CIBG 2012

Product

Tarief in €

Geraamde productie aantallen

Realisatie productie aantallen

Meer/minder omzet in €

Omzet in € inclusief meer/minder

BIG-register

         

Beschikkingen

85,65

11.500

12.479

16.770

1.001.745

           

Vakbekwaamheid

         

Verklaring bureau deel A

1.860,55

120

139

7.070

230.336

Verklaring Cie deel B

3.272,60

250

126

– 81.160

736.990

Verklaring deel C Assessment

4.524,95

200

78

– 110.409

794.581

           

Farmatec

         

Uitvoering Wet Geneesmiddelenprijzen

285.696,00

2

2

 

571.392

Uitvoering Geneesmiddelen vergoedingssysteem

37.235,00

12

12

 

446.824

           

Inspectie voor de Gezondheidszog

         

In-/uitvoer opiaten

38,16

3.500

5.176

12.791

146.351

Schengenverklaring

28,45

11.000

17.663

37.912

350.862

Notificaties

500,88

830

1.694

86.522

502.282

Exportverklaringen

175,55

1.750

2.157

14.290

321.502

           

Toelating zorginstellingen

         

In exploitatiebijdrage

         
           

Apotheekhoudende geneeskunde

         

Zie omzet derden.

         
           

RTE

         

Definitieve oordelen

612,29

4.000

4.679

83.148

2.532.309

Commissie

80,00

4.800

4.679

– 968

383.032

           

Donorregister

         

Beschikking digitaal

6,91

78.000

100.309

30.831

569.811

Beschikking scan

8,63

53.000

41.439

– 19.954

437.436

Beschikking handmatig

20,63

81.000

64.514

– 68.021

1.603.009

           

Subtotaal p*q

       

10.628.462

           

Aftopping RTE bijdrage op € 2,2820 miljoen1

       

– 95.341

Exploitatiebijdragen

       

21.553.666

Verrekende vooruit ontvangen investeringsgelden2

       

1.535.079

           

Omzet moederdepartement

       

33.621.866

1

Brief van 8 maart 2012 PG/JFB 3.107.117

2

De verrekende vooruit ontvangen investeringsgelden vallen vrij ten gunste van de opbrengsten, omdat de verrekening reeds heeft plaatsgevonden door verlaging van de in de tabel genoemde tarieven die zijn overeengekomen met de opdrachtgevers.

De berekening van de meer of minder productie heeft plaatsgevonden conform de in de raamafspraken met de opdrachtgevers vastgestelde afrekensystematiek.

Productie

Verrekening

Minder dan 95% van de raming

–/– 20% van het tarief

Tussen 95% en 100% van de raming

–/– 10% van het tarief

Tussen 100% en 105% van de raming

+10% van het tarief

meer dan 105% van de raming

+20% van het tarief

De rentebaten ter grootte van € 0,001 miljoen betreft incassorente.

De bijzondere bate betreft een correctie van een factuur uit 2011.

Lasten

Onder de apparaatskosten vallen de personele kosten en de materiële kosten. De gerealiseerde totale personele kosten bedragen € 20,992 miljoen, waarvan € 1,414 externe inhuur betreft. De materiële kosten bedragen € 14,965 miljoen.

De rentelasten ter grootte van € 0,031 miljoen bestaan uit de verschuldigde rente op de leningen bij het ministerie van Financiën.

De afschrijvingskosten waren te laag in de begroting geraamd.

De bijzondere lasten bestaat uit een afboeking van een onterechte factuur voor export van cannabis uit 2011.

Balans CIBG per 31 december 2012 (bedragen x € 1.000)

Balans 31-12-2012

Balans 31-12-2011

Activa

   

Immateriële activa

5.821

6.831

Materiële activa

24

418

– grond en gebouwen

0

0

– installaties en inventarissen

23

398

– overige materiële vaste activa

1

20

Voorraden

272

356

Debiteuren

848

767

Nog te ontvangen

2.236

2.501

Liquide middelen

11.491

6.203

Totaal activa

20.692

17.076

Passiva

   

Eigen vermogen

1.612

1.504

– exploitatiereserve

1.504

2.154

– onverdeeld resultaat

108

– 650

Voorzieningen

62

122

Leningen bij het ministerie van Financiën

691

968

Crediteuren

2.225

1.730

Nog te betalen

16.102

12.752

Totaal passiva

20.692

17.076

Toelichting op de balans

Eigen vermogen

Het resultaat over 2011 is ten gunste gebracht van de exploitatiereserve gebracht. Het maximum eigen vermogen bedraagt € 2,086 miljoen (5% van de gemiddelde omzet over de periode 2010–2012).

Voorzieningen

Ten behoeve van de dekking van langdurige FPU-verplichtingen (2006/2014) is in 2009 een voorziening getroffen. Hierop is voor 2012 een bedrag van € 0,06 miljoen afgeboekt.

Het saldo debiteuren is verminderd met een voorziening dubieuze debiteuren (€ 0,019 miljoen) als gevolg van door faillissementen oninbare factureerde jaarvergoedingen voor opiumontheffingen en farmaceutische vergunningen.

Nog te betalen

De post nog te betalen bedroeg op 31 december 2012 € 16,102 miljoen.

Het saldo bijdrage opdrachtgevers (vooral moederdepartement) € 3,885 miljoen heeft voornamelijk betrekking op onderuitputting van exploitatiebijdragen 2012, waarvoor in 2013 nog activiteiten worden verricht.

Het saldo terug te betalen moederdepartement (€ 2,977 miljoen) betreft de nog af te rekenen voorschotten 2011 voornamelijk van het UZI-register en sectorale berichtenvoorziening zorg.

De post vooruit ontvangen investeringgelden (€ 4,536 miljoen) betreft bedragen betaald door de opdrachtgevers ten behoeve van nog te leveren producten of diensten. Met deze bedragen heeft het CIBG de ontwikkeling van automatiseringssystemen (immateriële activa) benodigd voor deze producten of diensten gefinancierd. Verrekening van de vooruit ontvangsten met de opdrachtgevers vindt plaats op basis van het gebruik van de systemen, in gelijke bedragen gedurende 5 jaar. Bijzondere waardeverminderingen van de betreffende geautomatiseerde systemen komen eveneens ten laste van deze post.

Nog te ontvangen/vooruitbetaald

De vooruitbetaalde bedragen (€ 2,236 miljoen) hebben onder meer betrekking op jaaroverschrijdende servicecontracten.

De vordering op de opdrachtgevers (€ 1,242 miljoen) heeft grotendeels betrekking op de afrekening 2012 die nog niet heeft plaatsgevonden. Voorts zijn er navorderingen in verband met gestarte projecten zonder voorschot en meerproductie bij p*q opdrachten.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over 2012 van CIBG (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil

(3) = (2)–(1)

       

1.

Rekening-courant RHB 1-1-2012+ stand depositorekeningen

716

6.203

5.487

2.

Totaal operationele kasstroom

1.900

7.708

5.808

 

Totaal investeringen (–/–)

– 2.100

– 1.397

703

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

– 371

– 371

3.

Totaal investeringskasstroom

– 2.100

– 1.768

332

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 530

– 652

– 122

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 530

– 652

– 122

5.

Rekening-courant RHB 31-12-2012 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

– 14

11.491

11.505

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het rekening-courantsaldo bij de Rijkshoofdboekhouding bedraagt conform het saldobiljet van het ministerie van Financiën € 11,491 miljoen.

De investeringen hebben betrekking op immateriële vaste activa (maatwerk software). Het aandeel materiële vaste activa bedraagt € 0,003 miljoen.

De desinvestering betreft de overdracht van materiële activa aan de shared service organisatie FM Haaglanden.

Er is in 2012 € 0,652 miljoen afgelost op de uitstaande leningen

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren van de baten-lastendienst CIBG per 31 december 2012
 

2009

2010

2011

2012

Oorspronkelijke begroting 2012

Generiek

         

1. Kostprijzen per product (groep)

         

– Beschikking BIG-register

147,00

142,00

153,00

165,65

170,01

– Vakbekwaamheidsverklaring

4.668,00

3.556,00

     

– Vakbekwaamheidsverklaring (gewijzigd)

   

6.347,00

6.295,14

6.295,14

– Oordeel Regionale Toetsingscommissie Euthanasie

526,67

535,00

     

– Oordeel Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (gewijzigd)

   

565,00

692,29

653,85

– Vergunning Farmatec

1.775,00

1.803,00

     

– Vergunning Farmatec (gewijzigd)

   

2.837,00

2.538,15

2.538,15

– Registratie wilsbeschikking Donorregister

8,00

7,25

     

– Registratie wilsbeschikking Donorregister (gewijzigd)

   

16,00

14,02

14,02

2. Omzet per productgroep (p*q)

         

– BIG en vakbekwaamheid

3.479.702

3.485.342

3.463.917

2.763.652

3.167.000

– Farmatec

886.960

1.010.152

845.242

1.018.216

1.633.000

– RTE

1.280.462

1.631.117

1.587.481

2.820.000

2.288.000

– Donorregister

4.034.101

4.234.858

3.333.651

2.610.256

1.903.000

3. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

206,0

226,0

224,0

218,2

206

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

2,23%

– 0,18%

– 1,62%

0,28%

0,00%

           

Specifiek

         

1. Aantallen

         

– Aantal beschikkingen BIG register

11.223

11.847

11.801

12.479

11.000

– Aantal Vakbekwaamheidsverklaringen

416

509

393

343

400

– Aantal oordelen Toetsingscommissie Euthanasie

2.505

2.662

2.897

4.679

3.000

– Aantal geregistreerde wilsbeschikkingen Donorregister

212.145

228.191

193.766

206.262

200.000

– Aantal verleende vergunningen Farmatec

506

587

611

653

500

2. Aantal klachten / bezwaar en beroep

         

– Aantal klachten / bezwaar en beroep m.b.t. Vakbekwaamheidverklaringen

17

12

42

44

15

– Aantal klachten / bezwaar en beroep m.b.t. wilsbeschikkingen Donorregister

0

0

0

7

0

3. Doorlooptijden

         

– Doorlooptijd oordeel RTE oordeel in dagen (wettelijke norm is 42 dagen)

37

62

119

125

42

– Doorlooptijd wilsbeschikking Donorregister (wettelijke norm is 42 dagen)

18

31

15

16

20

Toelichting doelmatigheidsindicatoren

Kostprijzen per product

De kostprijs BIG-register is gestegen door een meer integrale kostprijsberekening. De beheerskosten zijn nu opgenomen in de kostprijs. Daarnaast is er sprake van toename van de kosten voor de informatievoorziening (helpdesk).

De gemiddelde kostprijs voor Vakbekwaamheid is gedaald, omdat bij de berekening ten onrechte is uitgegaan van een hoger productievolume.

De kostprijs bij Regionale Toetsingscommissie Euthanasie is gestegen als gevolg van het op niveau brengen van de benodigde personele capaciteit en ICT investeringen.

De gemiddelde kostprijs van vergunningen Farmatec is gedaald als gevolg van een lagere doorbelasting van ondersteunende uren centrale bedrijfsvoering.

De gemiddelde kostprijs registratie wilsbeschikking Donorregister is gedaald vanwege de toename in de digitale in plaats van handmatige verwerking.

Omzet per productgroep

De omzet per productgroep geeft inzicht in de samenstelling van de totale omzet van het CIBG.

Totaal aantal fte

Het totaal aantal fulltime equivalenten (fte) werkzaam bij het CIBG per 31 december van het jaar, exclusief externe inhuur.

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

De ontwikkeling van het procentuele saldo is een weergave van de realisatie, zoals de afgelopen jaren in de jaarrekening gepresenteerd.

Aantallen

De oorzaak van de verhoogde instroom bij BIG is op moment nog onvoldoende duidelijk.

De stijging bij Donor is het gevolg van een succesvolle najaarsactie. De structurele stijging bij Regionale Toetsingscommissie Euthanasie is het gevolg van een toename van de meldingsbereidheid.

De daling bij Vakbekwaamheid wordt veroorzaakt door een lagere uitstroom bij het onderdeel assessment.

Aantal klachten/ bezwaar en beroep met betrekking tot vakbekwaamheidverklaringen

Het aantal bezwaarschriften met betrekking tot Vakbekwaamheidverklaringen is gestegen door aanscherping en stringentere toepassing van beleid, met als resultaat meer negatieve beschikkingen waartegen bezwaar en beroep is aangetekend. Het overgrote deel is/wordt ongegrond verklaard.

Het aantal klachten bij het Donorregister is gestegen als gevolg van verbeterde registratie.

Doorlooptijden

De doorlooptijd van de oordelen bij de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie blijft hoog, omdat de personele bezetting tot op heden niet evenredig is meegegroeid (taakstelling) met de structurele stijging van het aantal meldingen (2009 met 28%, 2010 met 19%, 2011 met 18% en 2012 met 13,4%). Invoering van een nieuwe werkwijze in 2012 en uitbreiding van de capaciteit heeft in 2012 nog geen daling kunnen bewerkstellingen. In 2013 zal de doorlooptijd naar verwachting gaan afnemen.

De doorlooptijd van de registratie wilsbeschikking Donorregister is ten opzichte van 2011 vrijwel gelijk gebleven.

Licence