Base description which applies to whole site
+

1. Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (ACBG)

Staat van baten en lasten 2012 van de baten-lastendienst ACBG (bedragen x € 1.000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie 2012 (2)

Verschil

realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3 = 2–1)

Realisatie 2011 (4)

Baten

       

Omzet moederdepartement

178

180

2

178

Omzet overige departementen

612

789

177

617

Omzet derden

41.035

39.126

– 1.909

39.255

Rentebaten

80

4

– 76

123

Vrijval uit voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

41.905

40.099

– 1.806

40.173

Lasten

       

Apparaatskosten

38.174

38.667

493

37.273

– personele kosten

23.322

22.331

– 991

21.752

– materiële kosten

14.852

16.336

1.484

15.521

ZBO College

744

767

23

858

Afschrijvingskosten

2.987

2.482

– 505

1.353

– immaterieel

1.253

1.133

– 120

1.226

– materieel

1.734

1.349

– 385

127

Overige lasten

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

– rentelasten

0

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

41.905

41.916

11

39.484

Saldo van baten en lasten

0

– 1.817

– 1.817

689

Toelichting op de staat van baten en lasten

Resultaat

Het ACBG heeft over 2012 een negatief resultaat behaald ad € 1,8 miljoen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een tegenvallende omzet derden, een afboeking op de dubieuze debiteuren en tijdelijke dubbele huisvestingslasten.

Baten

De omzet moederdepartement bestaat uit de bijdrage van het moederdepartement voor werkzaamheden inzake nieuwe voedingsmiddelen.

De omzet overige departementen betreft werkzaamheden die op grond van afspraken met het ministerie van Economische Zaken zijn verricht.

De post omzet derden bestaat uit jaarvergoedingen en beoordeling geneesmiddelen. De jaarvergoedingen bestaan uit vergoedingen voor instandhouding van de inschrijving van een humaan of veterinair farmaceutisch product in het register (totaal € 17,6 miljoen). Voor het beoordelen van nieuwe geneesmiddelen en het beoordelen van wijzigingen op bestaande geneesmiddelen brengt het ACBG op basis van de Geneesmiddelenwet en de regeling Diergeneesmiddelen daarvoor vastgestelde tarieven in rekening, ter grootte van € 21,5 miljoen.

De omzet derden is per saldo € 1,9 miljoen lager dan begroot, omdat de omzet beoordeling geneesmiddelen achter bleef bij de verwachtingen.

De rentebaten hebben betrekking op de rente over deposito’s en rekening-courantsaldi Rijkshoofdboekhouding. De hierover vergoede rentepercentages zijn fors neerwaarts bijgesteld, waardoor deze opbrengsten achter gebleven zijn ten opzichte van de begroting.

Lasten

De personele kosten zijn circa € 1,0 miljoen lager dan begroot, doordat de bezetting is achtergebleven ten opzichte van de in de begroting opgenomen formatie. Eind 2012 had het ACBG circa 259 fte in dienst. Tevens zijn onder deze post opgenomen de kosten van uitzendkrachten, werving en selectie, scholing, reiskosten en wachtgelden.

De materiële kosten zijn circa € 1,5 miljoen hoger dan begroot, vooral als gevolg van tijdelijke dubbele huisvestingslasten en een afboeking van dubieuze debiteuren. De materiële kosten hebben vooral betrekking op huisvesting, automatisering, bureaukosten, huur- en servicekosten voor het pand in Utrecht en de bijdrage aan de subsidie voor de Stichting Lareb (€ 2,1 miljoen).

De kosten van het ZBO College bestaan uit een schadeloosstelling, vacatiegelden, vergaderkosten en reis- en verblijfkosten voor de voorzitter en leden van het college.

Balans ACBG per 31 december 2012 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 31-12-2012

Balans 31-12-2011

Activa

   

Immateriële activa

1.698

1.680

Materiële activa

5.865

1.777

– grond en gebouwen

3.830

1.500

– installaties en inventarissen

1.903

200

– overige materiële vaste activa

132

77

Voorraden

0

0

Debiteuren

6.082

6.471

Nog te ontvangen

1.402

2.632

Liquide middelen

4.501

10.070

Totaal activa

19.548

22.630

Passiva

   

Eigen vermogen

694

2.511

– exploitatiereserve

2.511

1.822

– onverdeeld resultaat

– 1.817

689

Voorzieningen

0

0

Leningen bij het ministerie van Financiën

0

0

Crediteuren

1.477

1.013

Nog te betalen

17.377

19.106

Totaal passiva

19.548

22.630

Toelichting op de balans

Activa

De toename van de materiële vaste activa komt voort uit de verhuizing naar Utrecht per 29 februari 2012 en de daarmee samenhangende investeringen voor het inbouwpakket (€ 3,1 miljoen), werkstations (€ 0,7 miljoen) en meubilair (€ 1,4 miljoen).

Eigen vermogen

Het negatieve resultaat over 2012 van € 1,8 miljoen is ten laste van het eigen vermogen geboekt. Het eigen vermogen komt daarmee op € 0,668 miljoen en blijft daarmee onder het maximaal toegestane eigen vermogen van circa € 2,0 miljoen (5% van de gemiddelde omzet over 2010 tot en met 2012).

Het ACBG heeft geen voorzieningen.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over 2012 van ACBG (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil

(3) = (2)–(1)

1.

Rekening-courant RHB 1-1-2012+ stand depositorekeningen

13.984

10.070

– 3.914

2.

Totaal operationele kasstroom

1.500

1.056

– 444

 

Totaal investeringen (–/–)

– 6.000

– 6.625

– 625

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 6.000

– 6.625

– 625

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

– 600

– 600

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

600

600

 

Aflossingen op leningen (–/–)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

5.

Rekening-courant RHB 31-12-2012 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

9.484

4.501

– 4.983

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De liquiditeitspositie is afgenomen door investeringen ten behoeve van het pand in Utrecht. Er is geïnvesteerd in het inbouwpakket, werkstations, meubilair en de verdere ontwikkeling van het workflow- en documentmanagementsysteem.

In het jaarverslag 2011 is geconstateerd dat ultimo 2011 sprake was van een eigen vermogen dat hoger is dan de norm van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de laatste drie jaar. Het te hoge eigen vermogen (€ 0,6 miljoen) is afgeroomd. Aangezien het exploitatieverlies in 2012 (onder andere als gevolg van tijdelijke dubbele huisvestingslasten) samenhangt met het positieve exploitatieresultaat over 2011 (onder andere als gevolg van vertraging bij de verhuizing) zijn de middelen ingezet voor demping van de effecten van het exploitatieverlies 2012 op het eigen vermogen.

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren van de baten-lastendienst ACBG per 31 december 2012
 

2009

2010

2011

2012

Oorspronkelijke begroting 2012

Generiek

         

1. Tarieven/ uur

102

100

90

90

96

2. Omzet per productgroep (bedragen * € 1.000)

         

– Beoordelen van nationale aanvragen

2.706

3.403

1.967

1.913

2.308

– Beoordelen van Europese aanvragen: centraal

3.741

3.471

5.296

5.438

5.241

– Beoordelen van Europese aanvragen: MRP

717

1.489

342

511

682

– Beoordelen DCP’s

11.746

10.283

10.384

11.010

14.293

– Beoordelen van homeopathische aanvragen, kruiden en nieuwe voedingsmiddelen

165

104

86

57

176

– Bureau diergeneesmiddelen

3.316

3.029

2.312

2.398

2.745

– Jaarvergoedingen en bijdragen

13.800

15.629

16.736

17.559

15.590

– Overig

0

1.324

2.132

239

0

Totaal omzet

36.191

38.732

39.255

39.125

41.035

3. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

185

187

233

259

273

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

– 1,80%

2,02%

1,72%

– 4,58%

0,00%

           

Specifiek

         

1. Aantal gegronde klachten

42

33

20

40

41

2. Aantal zaken per fte

129

118

103

86

96

Toelichting doelmatigheidsindicatoren

Tarieven per uur

Het gemiddelde uurtarief wordt bijgehouden om de kostenefficiency aan te tonen. Deze indicator is een gemiddelde over alle functies waarbij naar het primaire proces wordt gekeken (exclusief onderzoekskosten). De oorzaak van de daling van het uurtarief van 2010 op 2011 is de overkomst per 1 juni 2011 van de beoordelingstaken van het RIVM inclusief fte’s naar het ACBG. Hierdoor dalen de kosten voor de uitvoering van beoordelingswerkzaamheden.

Omzet per productgroep

De omzet per productgroep geeft inzicht in de samenstelling van de totale omzet van het ACBG.

Totaal aantal fte

Het totaal aantal fulltime equivalenten (fte) werkzaam bij het ACBG per 31 december van het jaar, exclusief externe inhuur. De toename van het aantal fte in 2011 is het gevolg van de overkomst per 1 juni 2011 van de beoordelingstaken van het RIVM inclusief fte naar het ACBG. De verdere toename in 2012 houdt verband met het terugdringen van de externe inhuur.

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

De ontwikkeling van het procentuele saldo is een weergave van de realisatie, zoals de afgelopen jaren in de jaarrekening gepresenteerd.

Aantal gegronde klachten

Het aantal gegronde klachten wordt bijgehouden om inzicht te krijgen in de geleverde kwaliteit van de productie. In 2012 zijn er 84 klachten binnengekomen. Hiervan zijn 40 klachten gegrond verklaard en daarnaast zijn 2 klachten deels gegrond verklaard. Dit betekent een stijging in vergelijking met vorig jaar: het CBG had over geheel 2011 21 (deels) gegronde klachten geregistreerd.

De klachten betreffen voornamelijk opmerkingen van registratiehouders over het reguliere/primaire proces van het ACBG. Het aantal klachten wordt voornamelijk bepaald door het aantal vragen dat via het website- contactformulier wordt gesteld over lopende zaken. Een zaak is een nieuwe aanvraag of wijziging van een bestaande registratie van een geneesmiddel die in het workflow systeem «ICI» van het CBG is opgenomen. Het totaal aantal vragen dat via de website is gesteld is in 2012 met ruim 30% gestegen ten opzichte van 2011 (2011: 1.564, 2012: 2.073). In circa driekwart van het aantal klachten ging het om niet of niet tijdig reageren. Deze klachten worden direct met de klager afgehandeld.

Aantal zaken per fte

Het aantal zaken per fulltimerequivalent wordt bijgehouden om de efficiency van de productie inzichtelijk te maken. De daling van het aantal zaken per fte wordt veroorzaakt door de overkomst per 1 juni 2011 van de beoordelingsmedewerkers van het RIVM op het gebied van preklinische- en kwaliteitsbeoordeling van geneesmiddelendossiers naar het ACBG. Hierdoor neemt het aantal fte’s toe, terwijl het aantal zaken niet wordt beïnvloed. In 2012 is het aantal fte verder toegenomen als gevolg van het terugdringen van de externe inhuur. Tot slot heeft de nationale implementatie van de Europese variatierichtlijn26geleid tot bundeling van zaken.

26

Een variatie is een wijziging in het dossier van een geregistreerd product.

Licence