Base description which applies to whole site

4. Nederlands Vaccin Instituut

Het NVI is in 2004 opgericht en heeft vanaf 2006 de definitieve agentschapstatus.

Per 1 januari 2011 zijn de taken op het gebied van vaccininkoop, onderzoek en ontwikkeling van het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) overgedragen aan het RIVM evenals de ondersteunende bedrijfsvoering (TK 22 894, nr. 254 en TK 32 589, nr. 1). De financiële effecten van deze boedeloverdracht zijn reeds verwerkt in het jaarverslag 2011.

Per 1 juni 2012 zijn de onderdelen productie en quality control in een Staats BV (BV Bilthoven Biologicals) ondergebracht (TK 32 589 nr. 3) en per 29 juni verkocht aan een private partij (TK 32 589, nr. 5). In financieel-administratief opzicht was 2012 derhalve een gebroken jaar, waardoor zowel bij de balans als de exploitatie de vergelijking met voorgaande jaren (ook al door de boedeloverdracht in 2011) mank gaat. Per 1 januari 2013 zijn de resterende activa en passiva overgegaan naar de tijdelijke projectdirectie ALT27, een onderdeel van het kerndepartement van VWS en bestaat het agentschap NVI de facto niet meer.

In de VWS-begroting voor 2012 (TK 33 000 XVI nr. 1 en 2) was aanvankelijk geen agentschapsparagraaf voor het NVI opgenomen, omdat medio 2011 er nog van uit werd gegaan dat eind 2011 het NVI al kon worden opgeheven als gevolg van een in 2011 te privatiseren productie. Eerst in het najaar van 2011 werd duidelijk dat een zorgvuldige privatisering een langere doorlooptijd vergde en is middels een Nota van Wijziging alsnog een formele grondslag voor het voortbestaan van NVI als agentschap in 2012 gecreëerd (TK 33 000 XVI, nr. 133). In verband met de op handen zijnde privatisering zijn daarbij geen begrotingscijfers vermeld. Dit impliceert dat in deze paragraaf geen vergelijking kan worden gemaakt tussen de realisatie en een formele begrotingsstand. De toelichtingen beperken zich dan ook tot de realisatiecijfers sec. Daarnaast moet bij de interpretatie van deze cijfers worden bedacht dat het NVI in de eerste vijf maanden van het exploitatiejaar een andere, bredere samenstelling had (namelijk inclusief productie en quality control) dan in de resterende zeven maanden (alleen proefdierenlab en boedel).

Staat van baten en lasten 2012 van de baten-lastendienst NVI (bedragen x € 1.000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie 2012 (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(3 = 2–1)

Realisatie 2011 (4)

Baten

       

Omzet moederdepartement

n.v.t.

6.249

6.249

10.053

Omzet overige departementen

n.v.t.

0

0

0

Omzet derden

n.v.t.

10.745

10.745

18.372

Rentebaten

n.v.t.

0

0

1

Vrijval uit voorzieningen

n.v.t.

0

0

0

Bijzondere baten

n.v.t.

0

0

400

Totaal baten

n.v.t.

16.994

16.994

28.826

Lasten

       

Apparaatskosten

n.v.t.

25.866

25.866

50.562

– personele kosten

n.v.t.

8.102

8.102

15.939

– materiële kosten

n.v.t.

17.764

17.764

34.623

Afschrijvingskosten

n.v.t.

1.756

1.756

4.016

– immaterieel

n.v.t.

1.586

1.586

712

– materieel

n.v.t.

170

170

3.304

Overige lasten

n.v.t.

144

144

8.332

– dotaties voorzieningen

n.v.t.

0

0

0

– rentelasten

n.v.t.

144

144

1.732

– bijzondere lasten

n.v.t.

0

0

6.600

Totaal lasten

n.v.t.

27.766

27.766

62.910

Saldo van baten en lasten

n.v.t.

– 10.772

– 10.772

– 34.084

Toelichting op de staat van baten en lasten

Resultaat

Het negatieve exploitatieresultaat van € 10,8 miljoen is voor het grootste deel veroorzaakt door de exploitatie van het onderdeel productie in de eerste vijf maanden. Met de privatisering van dat onderdeel worden toekomstige verliezen voor VWS respectievelijk de Staat voorkomen.

Balans NVI per 31 december 2012 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 31-12-2012

Balans 31-12-2011

Activa

   

Immateriële activa

758

7.215

Materiële activa

873

35.611

– grond en gebouwen

102

2.161

– installaties en inventarissen

771

12.416

– overige materiële vaste activa

0

21.034

Voorraden

586

6.724

Debiteuren

689

3.595

Nog te ontvangen

87

1.186

Liquide middelen

0

692

Totaal activa

2.993

55.023

Passiva

   

Eigen vermogen

1.681

37.151

– exploitatiereserve

12.453

71.235

– onverdeeld resultaat

– 10.772

– 34.084

Voorzieningen

0

180

Leningen bij het ministerie van Financiën

0

0

Crediteuren

492

3.308

Nog te betalen

820

14.384

Totaal passiva

2.993

55.023

Toelichting op de balans

Het verschil tussen beide balanstotalen (2012 versus 2011) wordt grotendeels veroorzaakt door de privatisering van productie en quality control. Per 1 juni 2012 zijn de activa, debiteuren en crediteuren, verplichtingen en vorderingen van deze onderdelen in de tijdelijke Staats BV ingebracht. Deze (per saldo) waardeonttrekking weerspiegelt zich ook in (de forse afname van) het eigen vermogen.

Het restant eigen vermogen valt binnen de toegestane marge van 5% van de gemiddelde omzet in de afgelopen 3 jaar.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over 2012 van <naam baten-lastendienst> (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil

(3) = (2)–(1)

1.

Rekening-courant RHB 1-1-2012+ stand depositorekeningen

n.v.t.

691

691

2.

Totaal operationele kasstroom

n.v.t.

– 36.397

– 36.397

 

Totaal investeringen (–/–)

n.v.t.

– 1.650

– 1.650

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

n.v.t.

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

n.v.t.

– 1.650

– 1.650

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

n.v.t.

– 128

– 128

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

n.v.t.

37.484

37.484

 

Aflossingen op leningen (–/–)

n.v.t.

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

n.v.t.

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

n.v.t.

37.356

37.356

5.

Rekening-courant RHB 31-12-2012 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

n.v.t.

0

0

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De eenmalige storting vanuit het moederdepartement van € 37,5 miljoen betreft de door de eigenaar beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van de compensatie van het exploitatietekort van het NVI in 2012 (inclusief eerste vijf maanden productie en quality control), de instandhouding van het proefdierenlab, de financiering van de investeringen, de afwikkeling van de verkoop van de productie, de opheffing van het NVI (waaronder de afrekening oude jaren met de opdrachtgever) en andere transitiekosten.

In verband met de opheffing van het NVI per 1 januari 2013 is het rekening-courantsaldo van € 0,128 miljoen op 31 december 2012 afgeroomd.

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren van de baten-lastendienst NVI per 31 december 2012
 

2009

2010

2011

2012

Oorspronkelijke begroting 2012

Generiek

         

1. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

397

367

197

108

n.v.t.

2. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

– 1,40%

– 7,01%

– 118,24%

– 63,39%

n.v.t.

Toelichting doelmatigheidsindicatoren

In het verlengde van 2011 zijn ook voor het laatste NVI-jaar 2012 een tweetal doelmatigheidsindicatoren in deze paragraaf opgenomen.

Totaal aantal fte’s (exclusief externe inhuur)

De ontwikkeling van het aantal fulltimerequivalenten (fte’s) vanaf 2010 illustreert de door de ontvlechting van NVI afgenomen personele omvang. Het restant is inmiddels ondergebracht bij de tijdelijke projectdirectie ALT, die onderdeel uitmaakt van het moederdepartement VWS.

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

De ontwikkeling van deze indicator wordt vooral bepaald door het productieverlies (in de teller) enerzijds en de afnemende baten (als gevolg van de ontvlechting van het NVI) in de noemer anderzijds.

27

Antonie van Leeuwenhoek-terrein.

Licence