Base description which applies to whole site
+

5. Jeugdzorg-instelling Almata

Staat van baten en lasten 2012 van de baten-lastendienst Almata (bedragen x € 1.000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie 2012 (2)

Verschil

realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(3 = 2–1)

Realisatie 2011 (4)

Baten

       

Omzet moederdepartement

28.907

28.438

– 469

31.993

Omzet overige departementen

570

926

356

955

Omzet derden

0

340

340

604

Rentebaten

5

2

– 3

24

Vrijval uit voorzieningen

0

422

422

191

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

29.482

30.128

646

33.767

Lasten

       

Apparaatskosten

27.568

28.972

1.404

32.327

– personele kosten

18.188

15.917

– 2.271

19.833

– materiële kosten

9.380

13.055

3.675

11.828

– besteding vanuit bouwimpuls

0

0

0

666

Afschrijvingskosten

950

283

– 667

351

– Immaterieel

19

23

4

24

– Materieel

931

260

– 671

327

Overige lasten

964

661

– 303

879

– dotaties voorzieningen

894

640

– 254

890

– rentelasten

70

21

– 49

– 11

– bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

29.482

29.916

434

33.557

Saldo van baten en lasten

0

212

212

210

Toelichting op de staat van baten en lasten

In april 2011 heeft de staatssecretaris van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd over de capaciteit en toekomstige de ontwikkelingen van jeugdzorgplus (TK 31 914, nr. 1). Voor de twee jeugdzorgplus-instellingen Almata en De Lindenhorst betekent het dat deze op termijn zullen worden geprivatiseerd. De eerste fase van de transitie betreft het samenvoegen van de locatie Den Dolder van Almata en De Lindenhorst tot één private instelling van ongeveer 96 plaatsen. De locatie van Almata in Ossendrecht gaat op zoek naar een private partner in de regio.

De financiële gevolgen van deze transitie zijn nog onvoldoende duidelijk om deze al in de jaarrekening te kwantificeren.

Resultaat

Almata heeft in het boekjaar 2012 een positief resultaat behaald van € 0,212 miljoen.

Baten

De omzet moederdepartement bestaat uit de prijs (p) per plaats voor gesloten jeugdzorg vermenigvuldigd met de capaciteitsplaatsen (q), opgebouwd uit exploitatiekosten en een bijdrage in de kapitaalslasten van het moederdepartement (totaal € 27,8 miljoen). De gerealiseerde opbrengst is lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de capaciteitsplaatsen in de loop van 2012 werden teruggebracht naar 190 capaciteitsplaatsen door het besluit om het maritieme onderdeel van locatie Ossendrecht in zijn geheel stop te zetten

De omzet overige departementen bestaat voornamelijk uit ESF-bijdragen (Europees Sociaal Fonds) in het kader van workwise (arbeidstoeleiding van gedetineerde jongeren) via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderwijs dat de jongeren ontvangen wordt voor circa de helft gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor de andere helft uit opbrengsten ESF. Deze opbrengsten zijn hoger dan begroot als gevolg van meevallers in de afrekening van eerdere jaren en omdat in de begroting geen rekening was gehouden met cofinanciering.

De omzet derden valt hoger uit dan begroot als gevolg van enkele incidentele meevallers, waaronder de verkoop van een schip. Daarnaast ontving Almata een bijdrage voor het Regionaal Toeleidingsorgaan (RTO) en van het Regionaal Expertise Centrum (REC) voor de huisvesting van het onderwijs.

Vanuit het sociaal flankerend beleid (SFB) werd in het kader van de geplande reorganisatie nog een betaling gedaan door VWS.

Ten slotte werd de voorziening substantieel bezwarende functies» herijkt in verband met veranderde omstandigheden, wat heeft geleid tot een eenmalige vrijval van middelen.

Lasten

De salariskosten zijn circa € 0,3 miljoen lager dan geraamd. De salariskosten van het eigen personeel waren lager als gevolg van de transitie. De kosten van externe inhuur waren echter hoger dan geraamd.

De materiële kosten zijn hoger dan begroot door hogere kosten van uitbesteding van werkzaamheden in verband met de uitstroom van personeel in het kader van de voorgenomen reorganisatie. Het betreft met name de groepsleiding en beveiliging.

De afschrijvingskosten zijn gedaald, omdat een groot aantal activa items al zijn afgeschreven en het investeringsniveau de afgelopen jaren erg laag is geweest in verband met de transitie. Daarnaast werd het laatste schip in 2012 verkocht.

De rentelasten vallen lager uit dan begroot vanwege een positieve correctie uit het verleden.

De dotatie voorzieningen was lager als gevolg van een herijking van de voorziening substantieel bezwarende functies» in verband met veranderde omstandigheden.

Balans Almata per 31 december 2012 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 31-12-2012

Balans 31-12-2011

Activa

   

Immateriële activa

7

30

Materiële activa

1.090

1.519

– grond en gebouwen

267

235

– installaties en inventarissen

47

139

– overige materiële vaste activa

776

1.145

Voorraden

52

70

Debiteuren

9

1.645

Nog te ontvangen

1.402

1.327

Liquide middelen

5.763

7.432

Totaal activa

8.323

12.023

Passiva

   

Eigen vermogen

1.813

1.602

– exploitatiereserve

1.601

1.392

– onverdeeld resultaat

212

210

Voorzieningen

870

1.580

Leningen bij het ministerie van Financiën

0

122

Crediteuren

1.029

1.313

Nog te betalen

4.611

7.406

Totaal passiva

8.323

12.023

Toelichting op de balans

Eigen vermogen

Het eigen vermogen op 31 december 2012 bedraagt € 1,813 miljoen. De gemiddelde omzet over de periode 2010 t/m 2012 bedraagt € 31,8 miljoen. Daarbij is 2009 buiten beschouwing gelaten, omdat dit een gebroken boekjaar was vanwege de overgang van DJI naar het ministerie van VWS per 1 februari 2009. Het maximaal toegestane eigen vermogen bedraagt circa € 1,5 miljoen (5% van de gemiddelde omzet). In 2013 zal de eigenaar aangeven op welke wijze Almata de overschrijding van het maximaal toegestane eigen vermogen (€ 0,313 miljoen) zal herstellen.

Voorzieningen

De voorziening voor medewerkers die gebruik maken van de regeling «substantieel bezwarende functies» / functioneel leeftijdsontslag is verlaagd vanwege de gebruikelijke onttrekkingen en omdat de omvang van de voorziening herijkt is.

De voorraden betreffen gebruiksartikelen en brandstoffen. De waarde daalt door aanpassing kledingbeleid en verkoop van de maritieme sector.

De post debiteuren is sterk verlaagd als gevolg van de betaling door VWS van de vordering sociaal flankerend beleid.

De liquide middelen zijn afgenomen doordat er sneller betaald en verrekend wordt en door de aflossing van de leningen.

Het crediteurensaldo is ten opzichte van de stand eind 2011 sterk afgenomen. Dit komt doordat er eind 2011 enkele grote crediteuren waren die in de loop van 2012 zijn voldaan. In de loop van 2012 zijn alle premies en bijna alle studiekosten ten aanzien van het sociaal flankerend beleid gerealiseerd. Hierdoor is de post «nog te betalen» sterk verminderd. Daarnaast werden enkele stelposten vanuit het verleden herwaardeerd.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over 2012 van Almata (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil

(3) = (2)–(1)

1.

Rekening-courant RHB 1-1-2012+ stand depositorekeningen

6.876

7.423

547

2.

Totaal operationele kasstroom

– 200

– 1.635

– 1.435

 

Totaal investeringen (–/–)

– 500

– 240

260

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

431

431

3.

Totaal investeringskasstroom

– 500

191

691

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 350

– 240

110

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 350

– 240

110

5.

Rekening-courant RHB 31-12-2012 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

5.826

5.739

– 87

Toelichting op het kasstroomoverzicht

In de loop van 2012 zijn alle premies en bijna alle studiekosten ten aanzien van het sociaal flankerend beleid gerealiseerd. Hierdoor is de post «nog te betalen» sterk verminderd. Daarnaast werden enkele stelposten vanuit het verleden herwaardeerd.

De leningen bij het ministerie van Financiën zijn in 2012 volledig afgelost.

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren van de baten-lastendienst Almata per 31 december 2012
 

2009

2010

2011

2012

Oorspronkelijke begroting 2012

Generiek

         

1. Kostprijzen per product

         

– Kosten per behandelplek (in € regulier)

144.553

145.509

140.840

137.347

138.700

– Kosten per behandelplek (in € incidenteel)

15.897

16.827

13.778

11.205

 

2. Bijdrage per behandelplek (in €)

141.877

147.785

141.882

141.117

138.700

3. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

235

272

278

205

272

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

0,89%

1,35%

0,62%

0,70%

0,00%

           

Specifiek

         

1. Gemiddelde verblijfsduur in maanden

7

7

6

7

7

2. Geregistreerde klachten

368

367

270

144

350

3. Klachten gegrond verklaard

11,00%

5,00%

13,70%

7,60%

Toelichting doelmatigheidsindicatoren

Kosten per behandelplek

De kostprijs per behandelplek is afgenomen doordat de variabele kosten lager zijn door een lagere bezetting.

Bijdrage per behandelplaats

De bijdrage per behandelplaats is ten opzichte van 2012 nauwelijks gestegen. De reden hiervoor is dat de bijdrage wordt vastgesteld op de normbezetting en een gelijkblijvende normbijdrage. Wel wed de behandelcapaciteit aangepast van 202 plaatsen in 2011, via 196 plaatsen in de begroting naar uiteindelijk 190 plaatsen voor de realisatie (bevoorschotting)

Totaal aantal fte

Het aantal fulltimerequivalenten (fte’s) is sterk gedaald door de uitstroom van personeel die gebruik hebben gemaakt van de faciliteiten van het sociaal flankerend beleid en de mogelijkheid tot de tweede carrièreregeling. Daarnaast zijn er medewerkers in- en uitgestroomd met een tijdelijke aanstelling voor de opvang van taken gedurende het transitieproces.

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

De ontwikkeling van het procentuele saldo is een weergave van de realisatie, zoals de afgelopen jaren in de jaarrekening gepresenteerd.

Gemiddelde verblijfsduur in maanden

De gemiddelde verblijfsduur van de jongeren is ten opzichte van 2011 licht gestegen met gemiddeld 4,8 dagen per jongere. De oorzaak hiervan is dat door de regionalisering en de reorganisatie er minder jongeren zijn opgenomen, waardoor de jongeren die lastig uitplaatsbaar zijn, zwaarder doortellen in de berekening.

Geregistreerde klachten en klachten gegrond verklaard

Het aantal klachten is gedaald in vergelijking met vorig jaar. In 2012 is de bezetting in de loop van 2012 sterk terug gelopen. Daarnaast was het aantal klachten een van de aandachtspunten waar de afdelingshoofden op hebben gestuurd om deze terug te brengen naar acceptabel niveau ondanks de druk van het verloop in personeelsbezetting op de groepen.

Licence