Base description which applies to whole site
+

2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven

Tabel 1 laat de ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven zien voor het jaar 2012 vanaf de startnota tot het jaarverslag 2012.

Tabel 1 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg 2012 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2012

1. BKZ Startnota

63.067

2. Ontwikkeling prijs- nationale bestedingen

– 76

3. IJklijnmutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012

87

4. BKZ stand jaarverslag 2012

63.079

5. Netto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2012

63.969

6. Overschrijding van de netto-BKZ-uitgaven t.o.v. het BKZ stand jaarverslag 2012 (6=5–4)

891

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.

1

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Het Budgettair Kader Zorg is voor 2012 bij de start van het Kabinet-Rutte–Verhagen vastgesteld.

Het BKZ is als gevolg van de nominale ontwikkelingen en ijklijnmutaties met € 0,01 miljard opwaarts bijgesteld. Ondanks de geaccommodeerde groeiruimte ten opzichte van 2011 zijn de zorguitgaven in 2012 sterker gestegen dan het beschikbare kader. Hierdoor is het BKZ in 2012 met € 0,9 miljard overschreden.

De overschrijding van het BKZ in 2012 is niet nieuw. Een groot deel van die overschrijding is reeds in eerdere budgettaire nota’s gemeld. Tabel 2 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het Budgettair Kader Zorg in 2012 vanaf de stand Startnota. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2012 is er sprake van een daling van de overschrijding van € 0,3 miljard, waardoor de totale overschrijding uitkomt op € 0,9 miljard.

In de zorg is het niet mogelijk om lopende het jaar maatregelen te treffen. Het verschil tussen de overschrijding bij eerste suppletoire begroting 2012 en begroting 2012 is echter wel intertemporeel gedekt in de jaren 2013 en verder. Deze maatregelen maakten onderdeel uit van de besluitvorming over de begroting 2013 (met name maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013), zijn voorgehangen in de Tweede Kamer in juni 2012 en zijn gepresenteerd in het Financieel Beeld Zorg in de begroting 2013.

Tabel 2 Kadertoets Budgettair Kader Zorg 2012 (bedragen x € 1 miljoen; – is saldoverbeterend)1
 

2012

Kadertoets BKZ Startnota

0

Mutatie begroting 2012

549

Kadertoets BKZ begroting 2012

549

Mutatie 1esuppletoire begroting 2012

636

Kadertoets BKZ 1e suppletoire begroting 2012

1.185

Mutatie begroting 2013

– 26

Kadertoets BKZ begroting 2013

1.159

Mutatie 2e suppletoire begroting 2012

35

Kadertoets BKZ 2e suppletoire begroting 2012

1.194

Mutatie jaarverslag 2012

– 303

Kadertoets BKZ jaarverslag 2012

891

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.

1

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Realisatiecijfers in de zorg ijlen nog enige jaren na. Daardoor kunnen er ook na het verschijnen van het Jaarverslag nog aanpassingen in de cijfers plaatsvinden. In overzicht 2 is de historische ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven in de periode 2003 t/m 2012 weergegeven, geactualiseerd op basis van de meest recente afrekencijfers van het CVZ en de NZa. Een cijfermatig overzicht is gegeven in de bijlage.

Overzicht 2: Historische ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2003 t/m 2012. (bedragen x € 1 miljard)

Overzicht 2: Historische ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2003 t/m 2012. (bedragen x € 1 miljard)

Bron: Financieel Beeld Zorg uit Jaarverslagen VWS diverse jaren en de actuele VWS-stand.

Licence