Base description which applies to whole site
+

1. Inleiding

Het Financieel Beeld Zorg (FBZ) geeft een integraal beeld van de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen een toelichting op de financiële kerncijfers en de voorlopige realisatie over het jaar 2012.

Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1. Inleiding

 • 2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven

 • 3. Ontwikkeling van de maatregelen uit de begroting 2012

 • 4. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten

  • 1. Horizontale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector

  • 2. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2012

  • 3. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2012

  • 4. Actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2009 tot en met 2012

 • 5. Financiering van de Zorguitgaven

  • 1. De financiering van de zorguitgaven in 2012

  • 2. Ontvangsten, uitgaven en vermogens van de zorgfondsen (AWBZ en Zvw)

  • 3. Ontwikkeling premies voor AWBZ en Zvw

  • 4. Wat heeft een gemiddelde burger in 2012 aan zorg betaald?

 • 6. Verdiepingsbijlage

 • 7. Bijlage: Historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2003–2012.

Het budgettair Kader Zorg (BKZ)

Het Budgettair Kader Zorg is het kader waarbinnen de zorguitgaven moeten blijven, overeenstemmend met de afspraken in het kabinet. De BKZ-uitgaven bestaan uit de zorguitgaven op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een deel van de begrotingsuitgaven van VWS wordt ook toegerekend tot het BKZ. Tot deze categorie horen een deel van de uitgaven aan de zorgopleidingen, de uitgaven van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland. Deze uitgaven worden op de VWS-begroting verantwoord. Verder vallen onder de bruto-BKZ-uitgaven middelen die via andere begrotingshoofdstukken beschikbaar komen. Het gaat hierbij om de middelen die via het Gemeentefonds worden uitgekeerd aan gemeenten voor uitgaven voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ten slotte zijn er bedragen gereserveerd op de aanvullende post voor onder meer loon- en prijsbijstelling voor de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven.

Er is een bruto- en netto-BKZ. Het bruto-BKZ betreft het totaal van de hierboven beschreven uitgaven. Het netto-BKZ is het bruto-BKZ minus de eigen bijdragen (bijvoorbeeld het gerealiseerde verplicht eigen risico). In overzicht 1 zijn de bruto- en netto Zorguitgaven inzichtelijk gemaakt.

Overzicht 1: Bruto- en netto Zorguitgaven 2012

Overzicht 1: Bruto- en netto Zorguitgaven 2012

* Overig betreft de begrotingsgefinancierde uitgaven op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland en bepaalde uitgaven aan opleidingen.

Wijzigingen in het Financieel Beeld Zorg

Het Financieel Beeld Zorg heeft ten opzichte van het vorige jaarverslag een aantal veranderingen ondergaan. In overzicht 1 is het bruto- en netto BKZ inzichtelijk gemaakt. In paragraaf 4.2 «Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2012» zijn de belangrijkste mutaties van de actualisering van de zorguitgaven (zie tabel 5A) toegelicht. Paragraaf 4.4 «actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2009 t/m 2012» is uitgebreid. Hierin is de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector weergegeven. De paragraaf over de financiering van de zorguitgaven is verder uitgebreid met paragraaf 5.4 «Wat heeft een gemiddelde burger in 2012 aan zorg betaald».

Licence