Base description which applies to whole site
+

4.3. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2012

Onderstaande tabel betreft een overzicht per artikel en per sector van de financiële mutaties in 2012. De beschikbare middelen zijn in de ontwerpbegroting 2012 meestal lager en in sommige gevallen hoger dan de werkelijke beschikbare middelen. Dit heeft te maken met de artikelen »onverdeeld» en «nominaal en onvoorzien». Ten tijde van de ontwerpbegroting 2012 stonden op deze sectoren de beschikbare volumegroei en de nominale bijstellingen 2012 gereserveerd. Deze zijn inmiddels aan de desbetreffende sectoren toegedeeld. Ook hebben er herschikkingen van middelen tussen de artikelen plaatsgevonden. Daarnaast is het beeld voor 2012 geactualiseerd bij de 1e suppletoire begroting en de 2e suppletoire begroting 2012 en voor het jaarverslag 2012.

De opbouw van deze ontwikkeling wordt verder in de verdiepingsbijlage in paragraaf 6 per artikel weergegeven.

Tabel 6 Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten naar sectoren 2012 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Ontwerpbegroting

Mutaties

Stand Jaarverslag

 

2012

2012

2012

41 Volksgezondheid

111,8

– 8,5

103,3

Preventieve zorg (uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma)

109,4

– 6,1

103,3

Volksgezondheid onverdeeld

2,4

– 2,4

0,0

       

42 Gezondheidszorg

36.012,9

365,7

36.378,7

Eerstelijnszorg

4.121,6

207,7

4.329,2

Huisartsenzorg

2.104,6

231,0

2.335,6

Tandheelkundige zorg

787,2

50,5

837,7

Paramedische zorg

640,3

26,3

666,6

Verloskunde

200,8

– 0,1

200,7

Kraamzorg

300,9

– 12,3

288,6

Extramurale zorg onverdeeld

87,8

– 87,8

0,0

       

Medisch-specialistische zorg

19.660,8

460,6

20.121,4

Instellingen voor medisch-specialistische zorg

16.704,0

324,0

17.028,0

Vrijgevestigde medisch specialisten

1.979,0

63,0

2.042,0

Beschikbaarheidsbijdrage overig medisch-specialistische zorg

0,0

71,2

71,2

Academische component

689,9

11,6

701,5

Overig curatieve zorg

245,7

33,0

278,7

Ziekenhuizen en medisch specialisten onverdeeld

42,2

– 42,2

0,0

       

Ziekenvervoer

583,2

– 2,0

581,2

Ambulancevervoer

438,5

14,0

452,5

Overig ziekenvervoer

121,0

7,7

128,7

Ziekenvervoer onverdeeld

23,7

– 23,7

0,0

       

Genees- en hulpmiddelen

6.926,5

– 791,2

6.135,3

Farmaceutische hulp

5.391,4

– 710,6

4.680,8

Hulpmiddelen

1.535,1

– 80,6

1.454,5

       

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 1

3.826,6

173,5

4.000,1

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3.826,6

173,5

4.000,1

       

Overige gezondheidszorg

894,2

317,2

1.211,4

Grensoverschrijdende zorg

557,9

280,1

838,0

Multidisciplinaire zorgverlening

336,3

37,1

373,4

43 Langdurige zorg

25.980,0

1.574,0

27.554,1

Zorg in natura

21.522,4

3.102,2

24.624,6

Intramurale ggz

1.281,3

300,5

1.581,8

Intramurale ghz

4.436,7

826,4

5.263,1

Intramurale v&v

7.636,7

1.119,0

8.755,7

Extramurale zorg

3.679,9

470,2

4.150,1

Dagbesteding en vervoer

1.180,7

57,9

1.238,6

Kapitaallasten

2.627,4

– 109,5

2.517,9

Overige zorg in natura

679,7

437,7

1.117,4

       

Persoonsgebonden budgetten

2.464,7

7,8

2.472,5

       

Overig langdurige zorg

1.992,9

– 1.536,0

456,9

Bovenbudgettaire vergoedingen

129,6

48,0

177,6

Beheerskosten / diversen AWBZ

206,9

4,2

211,12

Langdurige zorg onverdeeld

1.656,4

– 1.588,2

68,20

       

44 Maatschappelijke ondersteuning

187,6

2,7

190,3

MEE-instellingen

187,6

2,7

190,3

       

99 Nominaal en onvoorzien

1.624,6

– 1.624,6

0,0

Nominaal en onvoorzien

1.624,6

– 1.624,6

0,0

       

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

3.270,4

134,2

3.404,6

Wmo (Gemeentefonds)

1.441,5

69,8

1.511,3

Zorgopleidingen (begroting VWS)

1.119,5

51,7

1.171,2

Wtcg (begroting VWS)

616,7

20,8

637,6

Zorg Caribisch Nederland (begroting VWS)

39,9

44,6

84,5

Loon- en prijsbijstellingen (begroting VWS en Financiën)

52,8

– 52,8

0,0

Totaal bruto-BKZ-uitgaven

67.187,4

443,6

67.630,9

Eigen bijdrage AWBZ

1.696,4

– 0,6

1.695,8

Eigen risico Zvw

1.798,8

0,0

1.798,8

Eigen bijdrage Zvw

146,2

0,0

146,2

Ontvangsten (Begrotingsgefinancierd)

0,0

20,9

20,9

Totaal BKZ-ontvangsten

3.641,4

20,3

3.661,8

Totaal netto-BKZ-uitgaven

63.545,9

423,2

63.969,2

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over de voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.

1

De uitgaven voor dyslexie zijn opgenomen onder de uitgaven Eerstelijnszorg.

Licence