Base description which applies to whole site
+

4.4. Actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector in de jaren 2009 tot en met 2012.

Tabel 7 laat de actuele stand zien van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector over 2009 tot en met 2012 stand jaarverslag 2012. In overzicht 3 zijn de BKZ-uitgaven en -ontvangsten visueel gepresenteerd. Hiermee wordt aansluiting gemaakt met de BKZ-uitgaven op de begrotingsartikelen.

Tabel 7 Actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector stand 2009–2012 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Actuele stand

Actuele stand

Actuele stand

Actuele stand

 

2009

2010

2011

2012

41 Volksgezondheid

99,8

95,3

90,5

103,3

Preventieve zorg

99,8

95,3

90,5

103,3

42 Gezondheidszorg

33.877,8

35.721,1

36.109,6

36.378,7

Eerstelijnszorg

4.120,3

4.286,2

4.476,1

4.329,2

Medisch-specialistische zorg

18.333,4

19.341,9

19.246,7

20.121,4

Ziekenvervoer

563,5

591,4

571,2

581,2

Genees- en hulpmiddelen

6.394,8

6.608,7

6.621,0

6.135,3

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3.750,9

3.945,5

4.246,6

4.000,1

Overige gezondheidszorg1

714,9

947,4

948,0

1.211,4

43 Langdurige zorg

22.891,0

23.811,0

24.896,9

27.554,1

Zorg in natura

20.550,4

21.017,6

22.150,3

24.624,6

Persoonsgebonden budgetten

1.918,0

2.163,6

2.255,5

2.472,5

Bovenbudgettaire vergoedingen

125,5

130,6

178,0

177,6

Overige langdurige zorg2

297,1

499,2

313,2

279,3

44 Maatschappelijke ondersteuning (subsidie MEE)

176,6

180,1

183,1

190,3

Subsidie MEE-instellingen

176,6

180,1

183,1

190,3

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

2.357,2

2.867,8

3.276,4

3.404,6

Wmo (Gemeentefonds)

1.533,2

1.541,0

1.456,0

1.511,3

Zorgopleidingen (begroting VWS)

824,0

839,3

1.073,4

1.171,2

Wtcg (begroting VWS)

0,0

487,5

690,3

637,6

Caribisch Nederland (begroting VWS)

0,0

0,0

56,7

84,5

Bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2012

59.402,4

62.675,3

64.556,5

67.630,9

Eigen bijdrage AWBZ

1.594,3

1.478,2

1.619,6

1.695,8

Eigen risico Zvw

1.364,0

1.480,7

1.514,5

1.798,8

Eigen bijdrage Zvw

0,0

0,0

0,0

146,2

Ontvangsten (Begrotingsgefinancierd)

63,3

73,4

50,9

20,9

BKZ-ontvangsten stand jaarverslag 2012

3.021,6

3.032,3

3.185,0

3.661,8

Netto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2012

56.380,8

59.643,0

61.371,4

63.969,2

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over de voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.

1

Bij artikel 42 is onder de post overige gezondheidszorg opgenomen de deelsectoren; grensoverschrijdende zorg, beheerskosten uitvoeringsorganen Zvw en multidisciplinaire zorgverlening.

2

Bij artikel 43 is onder de post overige langdurige zorg opgenomen de deelsectoren; subsidie langdurige zorg, beheerskosten/diversen AWBZ en langdurige zorg onverdeeld.

De groei van de uitgaven tussen de verschillende jaren vindt zijn oorsprong in de jaarlijkse volumegroei (groeiruimte) en de nominale bijstelling (loon- en prijsontwikkeling). Daarnaast worden de zorguitgaven een aantal keren per jaar geactualiseerd. Dit gebeurt aan de hand van budgetgegevens van de NZa en financieringsgegevens van het CVZ. Voor het jaar 2012 laten deze cijfers overschrijdingen zien bij onder andere de huisartsen, instellingen voor medisch-specialistische zorg, geneeskundige geestelijke gezondheidszorg, grensoverschrijdende zorg en de zorg in AWBZ-instellingen. Tegenover deze tegenvallers staan onderschrijdingen bij met name de genees- en hulpmiddelen.

Overzicht 3: BKZ-uitgaven en -ontvangsten over 2009 tot en met 2012 (bedragen x  € 1 miljoen)

 Overzicht 3: BKZ-uitgaven en -ontvangsten over 2009 tot en met 2012 (bedragen x  € 1 miljoen)
Licence