Base description which applies to whole site

8. BIJLAGE 1: DE VERDIEPINGSBIJLAGE

Budgettaire geschiedenis over het jaar 2013 (x € 1.000)

Gemeentefonds

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Ontwerp-begroting

17.963.120

17.963.120

17.963.120

(Kamerstukken II 2012–2013, 33 400 B, nrs. 1 en 2)

     
       

1. Vastgestelde begroting

17.963.120

17.963.120

17.963.120

(Stb. 2013, 153)

     
       

Mutaties 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota)

– 102.534

– 73.855

– 73.855

Ontwerp-suppl. begroting (Kamerstukken II 2012–2013, 33 640 B, nrs. 1 en 2)

     
       

2. Vastgestelde mutatie 1e suppletoire begroting

– 102.534

– 73.855

– 73.855

(Stb. 2013, 371)

     
       

Mutaties 2e suppletoire begroting (Najaarsnota)

131.625

56.625

56.625

Ontwerp-suppl. begroting (Kamerstukken II 2013–2014, 33 805 B, nrs. 1 en 2)

     
       

3. Vastgestelde mutatie 2e suppletoire begroting

131.625

56.625

56.625

(Stb. 2014, 71)

     
       

Voorgestelde mutatie bij slotwet

     

Ontwerp-slotwet

3.460

42.903

42.903

       

4. Vast te stellen mutatie bij slotwet

3.460

42.903

42.903

Totaal geraamd tevens realisatie 2013 (1+2+3+4)

17.995.671

17.988.793

17.988.793

Een uitgebreide toelichting op de bovengenoemde bedragen en mutaties is te vinden in de memorie van toelichting van de ontwerpbegroting 2013 (Kamerstukken II 2012–2013, 33 400 B, nr. 2) en in de memories van toelichting van de suppletoire begrotingen 2013 (Kamerstukken II 2012–2013, 33 640 B, nr. 2 en Kamerstukken II 2013–2014, 33 805 B, nr. 2) van het gemeentefonds. Een uitgebreide toelichting op de mutaties bij slotwet is opgenomen in de memorie van toelichting bij genoemde wet.

Licence