Base description which applies to whole site

8. BIJLAGE 1: VERDIEPINGSBIJLAGE

Budgettaire geschiedenis over het jaar 2013
(x € 1.000)

Provinciefonds

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Ontwerp-begroting en nota van wijziging

1.138.214

1.138.214

1.138.214

(Kamerstukken II 2012–201, 33 400 C, nrs. 1 en 2)

     
       

1. Vastgestelde begroting

1.138.214

1.138.214

1.138.214

(Stb. 2013, 154)

     
       

Mutaties 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota)

389.354

389.678

389.678

Ontwerp-suppl. begroting (Kamerstukken II 2012–2013, 33 640 C, nrs. 1 en 2)

     
       

2. Vastgestelde mutatie 1e suppletoire begroting

389.354

389.678

389.678

(Stb. 2013, 372)

     
       

Mutaties 2e suppletoire begroting (Najaarsnota)

25.167

25.167

25.167

Ontwerp-suppl. begroting (Kamerstukken II 2013–2014, 33 805 C, nrs. 1 en 2)

     
       

3. Vastgestelde mutatie 2e suppletoire begroting

25.167

25.167

25.167

(Stb. 2014, 72)

     
       

Voorgestelde mutatie bij slotwet

     

Ontwerp-slotwet

– 79

– 7

– 7

       

4. Vast te stellen mutatie bij slotwet

– 79

– 7

– 7

       

Totaal geraamd tevens realisatie 2013 (1+2+3+4)

1.552.656

1.553.052

1.553.052

Een uitgebreide toelichting op de bovengenoemde bedragen en mutaties is te vinden in de memorie van toelichting van de ontwerpbegroting 2013 (Kamerstukken II 2012–2013, 33 400 C, nr. 2) en in de memories van toelichting van de suppletoire begrotingen 2013 (Kamerstukken II 2012–2013, 33 640 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2013–2014, 33 805 C, nr. 2) van het provinciefonds. Een uitgebreide toelichting op de mutaties bij slotwet is opgenomen in de memorie van toelichting bij genoemde wet.

Licence