Base description which applies to whole site

6. Saldibalans

Saldibalans per 31 december 2013

Bedragen x € 1.000
   

31-12-2013

31-12-2012

   

31-12-2013

31-12-2012

1.

Uitgaven ten laste van de begroting

11.247

15.433

2.

Ontvangsten ten gunste van de begroting

15.905

12.561

4.

Rekening courant Rijkshoofdboekhouding

10.599

5.883

2a.

Saldo uitg/middelen voorg. Dienstjaren

4.637

7.498

5.

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

42

0

6.

Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

1.346

1.257

8.

Extra-comptabele vorderingen

3.095

3.150

8a

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

3.095

3.150

10.

Voorschotten

1.601

2.444

10a

Tegenrekening voorschotten

1.601

2.444

11.

Garantieverplichtingen

102.363

110.634

11a

Tegenrekening garantieverplichtingen

102.363

110.634

 

Totaal

128.947

137.544

 

Totaal

128.947

137.544

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet.

Bedragen x € 1.000

Balanspost 1. Uitgaven ten laste van de begroting 2013

11.247

De op deze post verantwoorde uitgaven komen overeen met de uitgaven opgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, over het jaar 2013.

 
   

Balanspost 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting 2013

15.905

De op deze post verantwoorde ontvangsten komen overeen met de ontvangsten opgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel ontvangsten, over het jaar 2013.

 
   

Balanspost 4. Rekening-courant RHB

10.599

Deze post geeft het tegoed weer dat het DGF heeft bij het Ministerie van Financiën per 31/12/2013.

 
   

Balanspost 5. Uitgaven buiten begrotingsverband

42

Onder de uitgaven buiten begrotingsverband zijn met derden in 2014 te verrekenen posten opgenomen.

 
   

Balanspost 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband

1.346

Onder de ontvangsten buiten begrotingsverband zijn met derden in 2014 te verrekenen posten opgenomen.

1.346

   

Balanspost 8. Extra-comptabele vorderingen

3.095

Onder de extra-comptabele vorderingen zijn vorderingen op derden opgenomen.

 

Balanspost 10. Voorschotten

1.601

In de verklarende tabel wordt per onderdeel toegelicht hoe de openstaande voorschotten zijn samengesteld. Een groot deel van de openstaande voorschotten is in 2013 afgewikkeld.

 
   

Toelichting

 

Onderdeel

 

0111 Bewaking van dierziekten

864

0112 Bestrijding van dierziekten

737

0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

0

0114 Overig

0

   

Totaal Voorschotten

1.601

   

Afwikkeling voorschotten

 

Openstaande voorschotten op 1-1-2013

2.444

Opgeboekte voorschotten 2012 (geboekt in 2013)

0

Opgeboekte voorschotten 2013

975

Afgewikkelde voorschotten (voorgaande jaren)

– 1.818

Afgewikkelde voorschotten (ontstaan in 2013)

0

Openstaande voorschotten op 31-12-2013

1.601

   

Ouderdom voorschotten

 

Opgeboekt in 2001

0

Opgeboekt in 2011

0

Opgeboekt in 2012

626

Opgeboekt in 2013

975

   

Openstaande voorschotten op 31-12-2013

1.601

   

Balanspost 11. Garantieverplichtingen

 

Op deze post zijn de garantiestellingen van het bedrijfsleven opgenomen.

 
   

Garantiestelling per 1-1-2013

110.634

Ophoging 2013

1.919

Ontvangen bijdragen in kader convenant van Productschappen

– 10.190

Garantiestelling per 31-12-2013

102.363

Licence