Base description which applies to whole site

2. SALDIBALANS MET TOELICHTING

Saldibalans per 31 december 2013 van de Koning (I)
(Bedragen x € 1.000)

Activa

Passiva

 

31-12-2013

31-12-2012

 

31-12-2013

31-12-2012

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

40.606

40.243

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

418

409

3)

Liquide Middelen

0

0

       

4)

Rekening-courant RHB De Koning

0

0

4a)

Rekening-courant RHB Min v AZ

40.188

39.834

       

5)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

0

0

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

0

0

8)

Kas-transverschillen

0

0

       
 

Subtotaal

40.606

40.243

 

Subtotaal

40.606

40.243

9)

Openstaande rechten

0

0

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Extra-comptabele vorderingen

0

0

10a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

0

0

11a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

0

11

Extra-comptabele schulden

0

0

12)

Voorschotten

28.896

28.910

12a)

Tegenrekening voorschotten

28.896

28.910

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

13)

Garantieverplichtingen

0

0

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

0

0

14)

Openstaande verplichtingen

0

0

15)

Deelnemingen

0

0

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

 

Totaal

69.502

69.153

 

Totaal

69.502

69.153

Toelichting bij de saldibalans per 31 december 2013 van de begroting van de Koning (I)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en de begrotingsontvangsten 2013 zal plaatsvinden nadat de slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

4a) Rekening-courant RHB Ministerie van AZ

Voor een toelichting wordt verwezen naar de financiële verantwoording van begrotingshoofdstuk III.

12) Voorschotten

De betalingen die aan de Dienst van het Koninklijk Huis en aan het Ministerie van Defensie zijn gedaan worden onder de voorschotten opgenomen voor zover het betalingen betreft waarover de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven. Afwikkeling van de voorschotten zal plaatsvinden in 2014.

In 2013 is aan voorschotten verstrekt:

  • Dienst van het Koninklijk Huis: € 27.025.000

  • Ministerie van Defensie: € 1.871.000

Licence