Base description which applies to whole site

D. TOPINKOMENS

Bezoldiging

Voor de Hoge Colleges van Staat heeft de publicatieplicht die voorkomt uit artikel 4.1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt), betrekking op de onderstaande topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen. Dit geldt op grond van artikel 4.2. Wnt eveneens voor onderstaande functionarissen wier bezoldiging in het verslagjaar, na herrekening naar een voltijds dienstverband op jaarbasis, meer bedroeg dan het wettelijke bezoldigingsmaximum. Bij functionarissen wordt de naam niet vermeld en worden ingevolge artikel 4.2, zesde lid, tussen haken de gegevens over het voorafgaande boekjaar vermeld. Voor leden van de TMG wordt verwezen naar het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie(s)

Aard van de functie

Naam

Beloning (in €)

Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoeding (in €)

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar(indien van toepassing)

Omvang dienstverband

(in FTE)

Interim

Motiveringoverschrijding norm(indien van toepassing)

HCvS/Eerste Kamer der Staten-Generaal

Griffier

topfunctionaris

Dhr. G.J.A. Hamilton

125.985

4.800

22.263

1

nvt

nvt

HCvS/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Griffier

topfunctionaris

Mevr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden

145.103

4.800

27.842

1

nvt

nvt

                       

Overige functionarissen van wie de bezoldiging de norm overschrijdt

                     

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie(s)

Beloning (in €)

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding (in €)

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Omvang dienstverband

Interim

Motiveringoverschrijding norm

       

EK/TK

         

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

                 
Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie werd bekleed

Laatste Functie

Aard van de Functie

Naam

Eerdere Functie(s) tijdens dienstverband

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband (in €)

Jaar van beëindiging dienstverband

Interim

Motivering overschrijding norm(indien van toepassing)

EK/TK

nvt

             

Overige functionarissen

                 

Naam orgaan of instelling waar functie werd bekleed

Laatste Functie

Eerdere Functie(s) tijdens dienstverband

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband (in €)

Jaar van beëindiging dienstverband

Interim

Motivering overschrijding norm

EK/TK

nvt

         
               
               

De minister van BZK heeft bij brief van 27 februari 2014 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een ministeriële regeling over de WNT (inclusief beleidsregels toepassing WNT) heeft opgesteld. In de begeleidende brief is aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken een sluitende oplossing te vinden voor de uitvoeringsproblematiek ten aanzien van de vermelding van de gegevens over personen die anders dan op grond van een dienstbetrekking een functie vervullen als niet-topfunctionaris (externe niet-topfunctionarissen). De minister van BZK stelt daarom voor het verslagjaar 2013 als gedragslijn voor dat niet volledig aan de verplichting tot openbaarmaking kan en hoeft te worden voldaan. De Hoge Colleges van Staat hebben overeenkomstig deze gedragslijn uitvoering gegeven aan de WNT. Dit leidt tot een onzekerheid in de verantwoording vanwege het ontbreken van een praktisch toepasbare normstelling voor dit onderdeel van het WNT-overzicht. De onzekerheid betreft uitsluitend het achterwege blijven van de vermelding van de gegevens over externe niet-topfunctionarissen.

Licence