Base description which applies to whole site

2. De saldibalans

Saldibalans per 31 december 2013 van de Staten-Generaal (IIA)
(Bedragen x € 1.000)

Activa

     

Passiva

   
   

31–12-’13

31–12-’12

     

31–12-’13

31–12-’12

                 

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

138.510

147.213

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

5.056

6.904

                 

3)

Liquide middelen

26

27

         
                 

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

0

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

131.369

137.955

               

         

5)

Begrotingsreserves

0

0

                 
                 

6)

Uitgaven buiten

214

252

 

7)

Ontvangsten buiten

2.325

2.633

 

begrotingsverband

       

begrotingsverband

   
 

(=intra-comptabele

       

(=intra-comptabele

   
 

vorderingen)

       

schulden)

   
                 

8)

Kas-transverschillen

0

0

         
                 
 

subtotaal

138.750

147.492

   

subtotaal

138.750

147.492

                 

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening

0

0

           

openstaande rechten

   
                 

10)

Extra-comptabele vorderingen

3.850

238

 

10a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

3.850

238

                 
                 
                 

11a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

0

 

11)

Extra-comptabele schulden

0

0

                 

12)

Voorschotten

48.362

103.689

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

48.362

103.689

                 

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

10.617

8.579

 

13)

Garantieverplichtingen

10.617

8.579

                 

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

7.217

6.522

 

14)

Openstaande verplichtingen

7.217

6.522

                 

15)

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

                 
                 
 

TOTAAL

208.796

266.520

   

TOTAAL

208.796

266.520

Toelichting op de saldibalans van de Staten-Generaal (IIA) over het jaar 2013

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2013

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is het saldo contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x € 1)

Eerste Kamer

439

Tweede Kamer

25.719

Totaal

26.158

Ad 4. Rekening-courant RHB

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding met het ministerie van Financiën weergegeven. Het opgenomen bedrag is in overeenstemming met het saldobiljet van genoemd departement.

Ad 6. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

Het bedrag aan uitgaven buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x € 1)

a

Eerste Kamer

22.976

b

Tweede Kamer

191.141

 

Totaal

214.117

Ad a.

De vorderingen van de Eerste Kamer bestaan voornamelijk uit de reguliere debiteuren (€ 7.960) en uit verstrekte voorschotten in het kader van de buitenlandse dienstreizen (€ 13.299).

Ad b.

De vorderingen van de Tweede Kamer bestaan voornamelijk uit verstrekte voorschotten in het kader van de buitenlandse dienstreizen (€ 184.689).

Ad 7. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

Het bedrag aan ontvangsten buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x € 1)

a

Eerste Kamer

167.872

b

Tweede Kamer

2.157.392

 

Totaal

2.325.264

Ad a.

De schulden van de Eerste Kamer bestaan voornamelijk uit de afdrachten loonbelasting (€ 160.425).

Ad b.

De schulden van de Tweede Kamer bestaan voornamelijk uit de afdrachten loonbelasting (€ 2.145.074).

Ad 10. Extra-comptabele vorderingen

Ad 10a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x € 1)

a Eerste Kamer

13.056

b Tweede Kamer

3.837.444

Totaal

3.850.500

Ad a.

Het saldo van de Eerste Kamer betreft een vordering op de Belastingdienst betreffende een teruggave van de AOF-premie.

Ad b.

Het saldo van de Tweede Kamer bestaat uit vorderingen op eigen personeel en terugbetaling van aan de fractie verstrekte voorschotten (€ 3.691.227). Verder is opgenomen een vordering op de Belastingdienst betreffende een teruggave van de AOF-premie (€ 146.216).

Ad 12. Extra-comptabele voorschotten

Ad 12a. Tegenrekening extra-comptabele voorschotten

De saldi van de per 31 december 2013 openstaande voorschotten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Stand openstaande voorschotten per 31 december 2013:

(Bedragen x € 1)

a Eerste Kamer

762.162

b Tweede Kamer

47.599.627

Totaal

48.361.789

Toelichting stand openstaande voorschotten:

Ad a.

Het saldo van de Eerste Kamer bestaat uit verstrekte voorschotten aan de fractie-ondersteuning (€ 388.179), SDU (€ 100.000) en aan Loyalis (€ 273.982).

Ad b.

Het saldo van de Tweede Kamer bestaat voornamelijk uit verstrekte voorschotten aan de fracties (€ 26.564.184) en aan Loyalis (€ 20.121.689).

Specificatie afgerekende voorschotten in 2013:

(Bedragen x € 1)

a Eerste Kamer

555.280

b Tweede Kamer

93.973.828

Totaal

94.529.108

Ad 13. Openstaande garantieverplichtingen

Ad 13a. Tegenrekening openstaande garantieverplichtingen

Het bedrag aan openstaande garantieverplichtingen is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x € 1)

Garanties per 1 januari 2013

   

8.579.457

 

Verleende garanties

   

2.459.197

+

     

11.038.654

 

Tot betaling gekomen in 2013

421.423

     

Vervallen garanties

0

     
     

421.423

-/-

Totaal openstaande garanties per 31 december 2013

10.617.231

 

De garanties van de Tweede Kamer vloeien voort uit het gestelde in de regeling «Tegemoetkoming in de kosten van de fracties».

Ad 14. Openstaande verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

Het bedrag aan openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x € 1)

Verplichtingen per 1 januari 2013

6.521.572

 

Aangegane verplichtingen in 2013

 

140.708.259

+/+

   

147.229.831

 

Tot betaling gekomen in 2013

138.507.874

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

1.504.613

   
   

140.012.487

-/-

Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2013:

7.217.344

 
Licence