Base description which applies to whole site

2. De saldibalans

Saldibalans van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (II B) over het jaar 2013

(Bedragen x € 1.000)

Activa

     

Passiva

   
   

31-12-’13

31-12-’12

     

31-12-’13

31-12-’12

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

115.921

117.159

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

7.699

6.853

                 

3)

Liquide middelen

628

654

         
                 

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

 

0

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

106.993

107.698

               

         

5)

Begrotingsreserves

0

0

                 
                 

6)

Uitgaven buiten

461

510

 

7)

Ontvangsten buiten

2.318

3.772

 

begrotingsverband

       

begrotingsverband

   
 

(= intra-comptabele

       

(= intra-comptabele

   
 

vorderingen)

       

schulden)

   
                 

8)

Kas-transverschillen

0

0

         
                 

subtotaal

117.010

118.323

   

subtotaal

117.010

118.323

                 

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening

0

0

           

openstaande rechten

   
                 

10)

Extra-comptabele

615

254

 

10a)

Tegenrekening

615

254

 

vorderingen

       

extra-comptabele

   
           

vorderingen

   
                 

11a)

Tegenrekening extra-

0

0

 

11)

Extra-comptabele

0

0

 

comptabele schulden

       

schulden

   
                 

12)

Voorschotten

3.531

4.945

 

12a)

Tegenrekening

3.531

4.945

           

voorschotten

   
                 

13a)

Tegenrekening garantie-

0

0

 

13)

Garantieverplichtingen

0

0

 

verplichtingen

             
                 

14a)

Tegenrekening open-

3.869

4.277

 

14)

Openstaande

3.869

4.277

 

staande verplichtingen

       

verplichtingen

   
                 

15)

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening

0

0

           

deelnemingen

   
                 

TOTAAL

125.025

127.799

 

TOTAAL

125.025

127.799

Toelichting op de saldibalans van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (II B) over het jaar 2013

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2013

Bij deze posten zijn de gerealiseerde uitgaven opgenomen met betrekking tot het jaar 2013 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)
 

Totaal liquide middelen:

Raad van State

4.493

Algemene Rekenkamer

6.171

Kanselarij der Nederlandse Orden

1.091

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

117.058

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

330.461

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

168.640

Totaal:

627.914

Ad 4. Rekening-courant RHB

Deze post geeft de financiële verhouding met de Rijkshoofdboekhouding weer. Het bedrag per 31 december 2013 is in overeenstemming met de opgave van de Rijkshoofdboekhouding.

Ad 6. Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a

Vorderingen kasbeheerders Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten:

   
 

Raad van State

 

82.937

 

Algemene Rekenkamer

 

8.705

 

Nationale ombudsman

 

12.540

 

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

 

21.505

 

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

 

238.724

 

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

 

24.454

b

Overige intra-comptabele vorderingen

 

72.411

 

Totaal

 

461.276

Ad a. Vorderingen kasbeheerders Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

De vorderingen van de Raad van State hebben voornamelijk betrekking op door te berekenen loonkosten in verband met detacheringen (€ 69.158) en verstrekte voorschotten aan personeel (€ 5.835).

De vorderingen van de Algemene Rekenkamer (€ 8.705) bestaan uit nog te verrekenen voorschotten in het kader van de regeling Levensloop.

De vorderingen van de Nationale Ombudsman bestaan voornamelijk uit een nog te verrekenen bedrag in het kader van de regeling Levensloop (€ 10.171).

De vorderingen van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba hebben voornamelijk betrekking op verstrekte voorschotten aan personeel (€ 20.297).

De vorderingen van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao hebben voornamelijk betrekking op een onverschuldigde betaling aan de Ondersteuning Kabinetten Gouverneurs van (€ 128.540), overige intra-comptabele vorderingen (€ 67.911) en diverse vorderingen op het eigen personeel (€ 40.841).

De vorderingen bij het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten bestaan uit overige debiteuren (€ 13.239) en uit vorderingen op het eigen personeel (€ 11.193).

Ad b. Overige intra-comptabele vorderingen

De overige posten bestaan voornamelijk uit vorderingen op het eigen personeel (€ 36.629) en een vordering bij een andere begrotingshoofdstuk die in administratief beheer is bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 34.641).

Ad 7. Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a

Schulden kasbeheerders Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten:

   
 

Raad van State

 

214.320

 

Algemene Rekenkamer

 

81.686

 

Nationale Ombudsman

 

3.804

 

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

 

64.415

 

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

 

334.736

 

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

 

165.086

b

Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

 

1.446.080

c

Overige intra-comptabele schulden

 

7.650

 

Totaal

 

2.317.777

Ad a. Schulden kasbeheerders Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

De schuld van de Raad van State bestaat uit permanente bevoorschotting van griffierechten, die maandelijks per incasso worden verrekend (€ 214.320).

De schuld van de Algemene Rekenkamer bestaat voornamelijk uit het project Servie (€ 79.091).

De schuld van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba bestaat voornamelijk uit nog af te dragen naturalisatie- en paspoortgelden (€ 46.536) en sociale lasten (€ 17.878).

De schuld van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao bestaat voornamelijk uit nog af te dragen paspoortgelden (€ 273.666) en af te dragen loonbelasting en sociale premies voor (€ 59.270).

De schuld van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten bestaat met name uit af te dragen paspoortleges (€ 66.458) en naturalisatiegelden (€ 92.664).

Ad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

De schuld betreft de in de maand december 2013 ingehouden loonheffing en sociale premies die in januari 2014 aan de betreffende instanties worden afgedragen.

Ad 10. Extra-comptabele vorderingen

Ad 10a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)
 

Vorderingen kasbeheerders Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten:

   
 

Raad van State

 

187.290

 

Algemene Rekenkamer

 

241.772

 

Nationale ombudsman

 

130.855

 

Kanselarij der Nederlands Orden

 

4.679

 

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

 

50.094

 

Totaal

 

614.690

Het saldo van de Raad van State bestaat uit een eenmalige teruggave AOF-premie 2013 (€ 187.290).

Het saldo van de Algemene Rekenkamer betreft voornamelijk een vordering op de Rekenkamer van Aruba en Sint Maarten (€ 28.638), een vordering betreffende detacheringen op het Ministerie van Economische Zaken (€ 94.839), een vordering op Secretary General Court of Arbitration-2012 (€ 11.000) en een eenmalige teruggave AOF-premie 2013 (€ 82.214).

Het saldo van de Nationale ombudsman bestaat uit vorderingen aangaande detacheringen (€ 51.900) en vorderingen die zijn ingesteld op basis van het «Vergoedingenbesluit Wet Nationale Ombudsman 2006» (€ 32.643) en een eenmalige teruggave AOF-premie 2013 (€ 46.312).

Het saldo van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten bestaat uit af te dragen paspoortgelden (€ 13.239) en een borgsom kantoorpand (€ 36.855).

Ad 12. Extra-comptabele voorschotten

Ad 12a. Tegenrekening extra-comptabele voorschotten

Het saldo van de per 31 december 2013 openstaande voorschotten en van de in 2013 afgerekende voorschotten is als volgt opgebouwd:

Stand openstaande voorschotten per 31 december 2013:

(Bedragen in €)

a. Voorschotten van de kasbeheerders

   

Raad van State

 

2.514.240

Algemene Rekenkamer

 

620.731

Nationale Ombudsman

 

373.932

Kanselarij der Nederlandse Orden

 

21.916

Totaal

 

3.530.819

Toelichting stand openstaande voorschotten:

De openstaande voorschotten van bovenstaande kasbeheerders bestaan voornamelijk uit aan Loyalis verstrekte voorschotten vanaf 2009. Deze worden per jaar afgerekend na een goedkeurende controleverklaring.

Overzicht afgerekende voorschotten in 2013:

(Bedragen in €)

afgerekende voorschotten

   

Raad van State

 

773.480

Algemene Rekenkamer

 

208.904

Nationale Ombudsman

 

687.188

Totaal:

 

1.669.572

Het saldo bestaat uit Loyalisvoorschotten die op basis van een goedkeurende controleverklaring zijn afgerekend.

Ad 14. Openstaande verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

Verplichtingen per 1 januari 2013

     

4.277.072

 

Aangegane verplichtingen in 2013

     

115.552.057

+

       

119.829.129

 
           

Tot betaling gekomen in 2013

 

115.916.926

     

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

 

42.925

     
     

115.959.851

-/-

Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2013

   

3.869.278

 
Licence