Base description which applies to whole site

D. TOPINKOMENS

Bezoldiging

Voor de Hoge Colleges van Staat heeft de publicatieplicht die voorkomt uit artikel 4.1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt), betrekking op de onderstaande topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen. Dit geldt op grond van artikel 4.2. Wnt eveneens voor onderstaande functionarissen wier bezoldiging in het verslagjaar, na herrekening naar een voltijds dienstverband op jaarbasis, meer bedroeg dan het wettelijke bezoldigingsmaximum. Bij functionarissen wordt de naam niet vermeld en worden ingevolge artikel 4.2, zesde lid, tussen haken de gegevens over het voorafgaande boekjaar vermeld. Voor leden van de TMG wordt verwezen naar het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie(s)

Aard van de functie

Naam

Beloning (in €)

Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoeding (in €)

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Omvang dienstverband

(in FTE)

Interim

Motiveringoverschrijding norm (indien van toepassing)

HCvS/Algemene Rekenkamer

Secretaris

topfunctionaris

Mevr. E.M.A. van Schoten

120.788

6.995

21.305

1

nvt

nvt

HCvS/Kanselarij der Nederlandse Orden

directeur

topfunctionaris

Mevr. M.A.K. van Grieken

87.400

2.019

15.521

01022013

0,94

nvt

nvt

HCvS/Kanselarij der Nederlandse Orden

directeur

gewezen topfunctionaris

Dhr. J.C. van Ingen

13.660

0

0

01012013

1,11

nvt

nvt

HCvS/Nationale ombudsman

directeur

topfunctionaris

Mevr. G. Bekman

119.201

2.202

21.305

1

nvt

nvt

HCvS/Raad van State

Secretaris

topfunctionaris

Dhr. H.H.C. Visser

141.728

6.400

24.999

1,06

nvt

nvt

Overige functionarissen van wie de bezoldiging de norm overschrijdt

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie(s)

Beloning (in €)

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding (in €)

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Omvang dienstverband

(in FTE)

Interim

Motiveringoverschrijding norm

HCvS

nvt

               

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

Voor de Hoge Colleges van Staat heeft de publicatieplicht betrekking op de onderstaande topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen en functionarissen. Bij functionarissen wordt de naam niet vermeld.

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie werd bekleed

Laatste Functie

Aard van de Functie

Naam

Eerdere Functie(s) tijdens dienstverband

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband (in €)

Jaar van beëindiging dienstverband

Interim

Motivering overschrijding norm (indien van toepassing)

HCvS

nvt

             
Overige functionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie werd bekleed

Laatste Functie

Eerdere Functie(s) tijdens dienstverband

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband (in €)

Jaar van beëindiging dienstverband

Interim

Motivering overschrijding norm

HCvS

nvt

         

De Minister van BZK heeft bij brief van 27 februari 2014 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een ministeriële regeling over de WNT (inclusief beleidsregels toepassing WNT) heeft opgesteld. In de begeleidende brief is aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken een sluitende oplossing te vinden voor de uitvoeringsproblematiek ten aanzien van de vermelding van de gegevens over personen die anders dan op grond van een dienstbetrekking een functie vervullen als niet-topfunctionaris (externe niet-topfunctionarissen). De Minister van BZK stelt daarom voor het verslagjaar 2013 als gedragslijn voor dat niet volledig aan de verplichting tot openbaarmaking kan en hoeft te worden voldaan. De Hoge Colleges van Staat hebben overeenkomstig deze gedragslijn uitvoering gegeven aan de WNT. Dit leidt tot een onzekerheid in de verantwoording vanwege het ontbreken van een praktisch toepasbare normstelling voor dit onderdeel van het WNT-overzicht. De onzekerheid betreft uitsluitend het achterwege blijven van de vermelding van de gegevens over externe niet-topfunctionarissen.

Licence