Base description which applies to whole site

1. ACTIVITEITEN

Om uitvoering te geven aan haar taak voert de CTIVD onderzoeken uit waarover zij, via de betrokken ministers, rapporteert aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.

In 2013 heeft de Commissie drie toezichtsrapporten uitgebracht. Het betrof diepteonderzoeken naar:

 • 1. De rechtmatigheid van de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD (nr. 34);

 • 2. De inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD (nr. 35);

 • 3. Door de AIVD uitgebrachte ambtsberichten betreffende (kandidaat) politieke ambtsdragers en potentiële leden van de koninklijke familie (nr. 36).

Voorts heeft de CTIVD zich in 2013 beziggehouden met diepteonderzoeken naar:

 • 1. De samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten door de MIVD;

 • 2. Enkele langlopende agentenoperaties van de AIVD;

 • 3. De inzet van de afluisterbevoegdheid en Sigint in de periode van september 2012 t/m augustus 2013 door de AIVD;

 • 4. De samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten door de AIVD;

 • 5. Toepassing van biologische forensische onderzoeksmethoden door de AIVD;

 • 6. De rechtmatigheid van het onderzoek op sociale media door de AIVD;

 • 7. Gegevensverwerking van de AIVD en de MIVD op het gebied van telecommunicatie;

 • 8. De inzet van bijzondere inlichtingenmiddelen door of in opdracht van de BVD.

Hierover zal in een later stadium worden gerapporteerd.

De CTIVD heeft in het verslagjaar de Minister van BZK over zestien klachten betreffende de AIVD geadviseerd. Zij heeft dit jaar geen klachten behandeld betreffende de MIVD.

Naast de bovengenoemde werkzaamheden inventariseert de CTIVD ook belangrijke activiteiten van de diensten. De CTIVD beoogt hiermee op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de AIVD en de MIVD zodat zij een goede afweging kan maken in de keuze van haar diepteonderzoeken.

Licence