Base description which applies to whole site

3. Financieel en materieel beheer

Het financieel en materieel beheer van de vertegenwoordigingen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten en het College Financieel Toezicht voldoet aan de gestelde eisen.

Het financieel en materieel beheer van de directie Koninkrijksrelaties maakt onderdeel uit van het Ministerie van BZK. Voor opmerkingen over de kwaliteit van onder meer de centrale inkoop, personeelsbeheer, financiën en betaalgedrag verwijs ik naar de bedrijfsvoeringparagraaf van hoofdstuk VII.

Financieel beheer Koninkrijksrelaties

De Algemene Rekenkamer heeft in het jaarverslag over 2012 een onvolkomenheid voor het financieel beheer geconstateerd. Het betrof de totstandkoming van het jaarverslag en het beheer bij de administraties, zoals verplichtingen en voorschotten.

De Auditdienst Rijk constateert dat het totstandkomingsproces van het jaarverslag is verbeterd in 2013. De personele capaciteit van de directie Koninkrijksrelaties is uitgebreid met één functionaris. Ter verbetering van het financieel beheer is het handboek «Rollen en verantwoordelijkheden» opgesteld om de onduidelijkheden in de verantwoordelijkheidsverdelingen weg te nemen. Daarnaast is een nieuwe rapportage ontwikkeld, waarbij de voortgang van facturen, voorschotten, verplichtingen en vorderingen alsmede andere financieel beheergerelateerde onderwerpen periodiek door het management wordt gemonitord. De achterstanden in de voorschotten en verplichtingen zijn gedurende 2013 volledig weggewerkt.

Verantwoording samenwerkingsprogramma’s

In januari 2013 is het laatste Nederlandse voorschot voor de stichting Fondo Desaroyo Aruba (FDA) gestort. De laatste stortingen aan de stichting SONA en de Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO) zijn eind 2012 en begin 2013 overgemaakt. Om de afsluiting van de samenwerkingsprogramma’s in goede banen te leiden zijn de landen en stichtingen in juli 2013 schriftelijk geïnformeerd over de afspraken die hierover eerder zijn gemaakt. Daarnaast is in een aantal gevallen de frequentie van voortgangsverslagen en contactmomenten verhoogd. Alle landen zijn in februari 2014 geïnformeerd over de geactualiseerde afspraken.

Ter voorbereiding van de eindafrekening heeft de directie Koninkrijksrelaties een format opgesteld voor de definitieve vaststelling. Daarnaast heeft de directie Koninkrijksrelaties een analyse gemaakt van de voorschotten die in de loop der jaren zijn verstrekt en de bijdragen die door AMFO in de eindafrekening zullen worden opgenomen op grond van hun eigen jaarrekeningen. Deze stemmen met elkaar overeen. AMFO zal bij het verzoek tot bijdragevaststelling een overzicht verstrekken van alle projecten die met BZK-geld gefinancierd zijn, vergezeld van een verklaring van de accountant. Tegelijk met het verzoek tot vaststelling zal AMFO de jaarrekening 2013 opleveren. Alle voorgaande jaarrekeningen zijn al goedgekeurd door BZK. De vaststelling AMFO zal uiterlijk 1 september 2014 zijn afgerond.

Bij de eindafrekeningen van SONA (per ultimo 2014) en FDA (per ultimo 2015) zal in principe dezelfde werkwijze als bij AMFO worden gehanteerd.

Voortgangsrapportage Vereffeningscommissie

Er is in 2011 een vereffeningscommissie ingesteld die adviezen opstelt over de verdeling van de boedel van de voormalige Nederlandse Antillen. De vereffeningscommissie verwacht in het voorjaar 2014 haar werkzaamheden af te ronden en een concept boedelbalans op te leveren. Na aanbieding van deze balans, worden in een bestuurlijk overleg de afspraken vastgelegd over de uiteindelijke vereffening.

Licence