Base description which applies to whole site

2. De saldibalans

Saldibalans per 31 december 2013
Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x € 1.000)

Activa

31–12-’13

31–12-’12

 

Passiva

31–12-’13

31–12-’12

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

311.076

431.657

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

40.000

110.302

                 

3)

Liquide middelen

24.656

26.029

         
                 

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

0

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

298.124

347.692

                 
         

5)

Begrotingsreserves

0

302

                 
                 

6)

Uitgaven buiten

5.340

5.146

 

7)

Ontvangsten buiten

2.948

4.536

 

begrotingsverband

       

Begrotingsverband

   
 

(intra-comptabele

       

(intra-comptabele

   
 

vorderingen)

       

schulden)

   
                 

8)

Kas-transverschillen

0

0

         
                 
 

Subtotaal

341.072

462.832

     

341.072

462.832

                 

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

                 

10)

Extra-comptabele vorderingen

853.604

834.251

 

10a)

Tegenrekening extra-comptabele Vorderingen

853.604

834.251

                 

11a)

Tegenrekening extra-

0

0

 

11)

Extra-comptabele

0

0

 

comptabele schulden

       

Schulden

   
                 

12)

Voorschotten

386.045

382.325

 

12a)

Tegenrekening Voorschotten

386.045

382.325

                 

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

71.446

73.181

 

13)

Garantieverplichtingen

71.446

73.181

                 
                 

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

1.174.800

1.371.953

 

14)

Openstaande verplichtingen

1.174.800

1.371.953

                 

15)

Deelnemingen

2.306

1.998

 

15a)

Tegenrekening

2.306

1.998

           

Deelnemingen

   
                 
 

TOTAAL

2.829.273

3.126.540

 

 

TOTAAL

2.829.273

3.126.540

Toelichting bij de saldibalans per 31 december 2013 Koninkrijksrelaties (IV)

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2013

Bij deze posten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2013 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken en de contante gelden aanwezig in de kluis van de Kasbeheerders.

Het bedrag is als volgt opgebouwd:

Totaal liquide middelen in €

Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint maarten

357.921

College financieel toezicht

261.104

Bankrekening lopende inschrijving

24.001.785

MCB Bank Curaçao

35.027

Totaal:

24.655.837

Ad 4. Rekening-courant RHB

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant afschriften en het saldobiljet van genoemd departement. De volgende Rekening-courantverhoudingen zijn opgenomen in de balans:

Bedragen in €

a)

Rekening-courant FIN/RHB

283.742.467

b)

Rekening-courant FIN/RHB Cft Bonaire

9.078.118

c)

Rekening-courant FIN/RHB Cft Saba

1.520.529

d)

Rekening-courant FIN/RHB Cft Sint Eustatius

3.783.297

 

Totaal

298.124.411

Ad 5. Begrotingsreserves

De laatste restmiddelen uit de begrotingsreserve voor de sanering van betalingsachterstanden zijn in 2013 van de overzeese rekening bij het College financieel toezicht (Cft) teruggestort naar Nederland. Het eindsaldo van de reserve is 0.

Ad 6. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

Het bedrag aan uitgaven buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

Bedragen in €

a.

Vorderingen Kasbeheerders Rijksdiensten

377.794

b.

Te vorderen van ministeries en derden

670.762

c.

Intra-comptabele debiteuren

4.292.260

 

Totaal

5.340.816

Ad a. Vorderingen Kasbeheerders Rijksdiensten

De vorderingen van de Vertegenwoordigingen van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint Maarten bestaan uit diverse vorderingen op ministeries en derden.

Ad b. Te vorderen van ministeries en derden

De vorderingen hebben betrekking op de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) in verband met doorberekening van uitgezonden belastingambtenaren en de toelagen en verhuiskosten van uitgezonden personeel.

Ad c. Intra-comptabele debiteuren

De saldi op de bankrekeningen in beheer bij het Cft ten behoeve van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) zijn in 2012 overgeboekt naar de bankrekeningen van de openbare lichamen en zijn opgenomen als vordering.

Ad 7. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

Het bedrag aan ontvangsten buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

Bedragen in €

a.

Schulden Kasbeheerders Rijksdiensten

12.352

b.

Te betalen aan ministeries en derden

2.935.659

 

Totaal

2.948.011

Ad a. Schulden Kasbeheerders Rijksdiensten

De schulden van de Vertegenwoordiging van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint Maarten bestaat uit diverse af te dragen belastingen en betalingen die onderweg zijn.

Ad b. Te betalen aan ministeries en derden

Het bedrag van € 2,9 mln. is opgebouwd uit schulden aan andere begrotingshoofdstukken (€ 2,6 mln.) die ook in administratief beheer zijn bij het Ministerie van BZK en derden (€ 0,3 mln.).

Ad 10. Extra-comptabele vorderingen

Het saldo per 31 december 2013 kan als volgt worden gespecificeerd naar de mate van liquiditeit:

bedragen in €
 

Totaal bedrag

Korte Termijn (< 1 jaar)

Lange Termijn (>1 jaar)

1. Algemeen

11.412.015

11.412.015

0

2. Leningen

842.191.839

0

842.191.839

Totaal

853.603.854

11.412.015

842.191.839

Ad 1. Algemeen

De vorderingen hebben voornamelijk betrekking op de doorberekening van de kosten van de uitvoering van de Kustwacht aan de landen Aruba, Curaçao en St. Maarten (€ 6,7 mln.) en de aflossing en rente op leningen (€ 4 mln.).

Ad 2. Leningen

Ontstaansjaar leningen:

Bedragen in €

Leningen 1991–2009

27.774.110

Leningen 2010

778.580.861

Leningen 2011

10.610.945

Leningen 2013

25.225.923

Totaal leningen

842.191.839

Bedragen in €
 

Gehanteerde koersen

Valuta

Euro

a. Begrotingssteun Aruba

in €

 

9.075.603

b. Maatregel Tussenbalans

in €

 

10.989.311

c. Water- en Energiebedrijf (akte 263-JZ/1995)

AFL 0,45

17.131.543

7.709.195

d. Leningen lopende inschrijving Curaçao

in €

 

682.776.561

e. Leningen lopende inschrijving Sint Maarten

in €

 

131.641.169

TOTAAL

   

842.191.839

Ad a. Begrotingssteun Aruba

In 1985 tot 1988 is aan Aruba een begrotingssteun verleend in de vorm van een lening van € 45,4 mln. met een jaarlijkse rente van 2,5%. Vanaf eind 1994 vindt aflossing plaats in 25 jaarlijkse termijnen van € 1,8 mln. Eind 2018 zal de laatste aflossing plaatsvinden.

Ad b. Maatregel Tussenbalans

In het kader van de maatregel Tussenbalans zijn met ingang van 1991 begrotingsleningen verstrekt aan Aruba ter financiering van projecten, waarvan een bepaald rendement verwacht mag worden. De leningen hebben een looptijd van 30 jaar waarvan de eerste acht jaar vrij van aflossing zijn. Het jaarlijkse rentepercentage is 2,5%. In 2025 zullen de laatste aflossingen plaatsvinden.

Ad c. Water- en Energiebedrijf Aruba (akte 263-JZ/1995)

Begrotingslening ten behoeve van het Water- en Energiebedrijf NV gevestigd te Aruba. De lening is verstrekt voor het aldaar verrichten van een groot aantal investeringen voor de renovatie en uitbreiding van het Water- en Energiebedrijf. Deze leningsovereenkomst is opgesteld in Arubaanse valuta ad AFL 28 mln. (€ 10,9 mln.). Inmiddels is er op deze lening een bedrag van € 3,8 mln. afgelost. De lening heeft een looptijd tot 30 juni 2026 waarvan de eerste acht jaar vrij van aflossing zijn. Het jaarlijkse rentepercentage is 2,5%.

Ad d. Leningen lopende inschrijving Curaçao

Op 15 oktober 2010 heeft de Nederlandse Staat een vijftal leningen verstrekt aan het land Curaçao. De maximale looptijd van de langstlopende lening is 30 jaar. De Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën voert het beheer over deze leningen, de belasting vindt evenwel plaats op Hoofdstuk IV.

Op 16 september 2013 heeft de Nederlandse Staat een lening van ANG 60 mln. verstrekt aan het land Curaçao. Deze lening heeft een looptijd van 30 jaar. Ook hiervoor geldt dat de Rijkshoofdboekhouding het beheer over deze lening voert.

Ad e. Leningen lopende inschrijving Sint Maarten

Op 21 oktober 2010 heeft de Nederlandse Staat een vijftal leningen verstrekt aan het land Sint Maarten. De maximale looptijd van de langstlopende lening is 30 jaar. Op 12 oktober 2012 heeft de Nederlandse Staat een volgende lening verstrekt. De maximale looptijd van deze lening is 5 jaar. De Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën voert het beheer over deze leningen, de belasting vindt evenwel plaats op Hoofdstuk IV.

Ad 12. Openstaande voorschotten

De saldi van de per 31 december 2013 openstaande voorschotten en van de in 2013 afgerekende voorschotten worden hieronder per jaar gespecificeerd:

Bedragen in €

Jaar

Saldo per 1/1/2013

Bevoorschot 2013

Afgerekend 2013

Saldo per 31/12/2013

t/m 2009

145.271.149

0

7.599.568

137.671.581

2010

37.775.491

0

1.075.538

36.699.953

2011

43.292.118

0

2.660.000

40.632.118

2012

155.986.135

0

50.591.939

105.394.196

2013

0

71.772.682

6.125.762

65.646.920

 

382.324.893

71.772.682

68.052.807

386.044.768

Het openstaande saldo voorschotten per artikel wordt als volgt onderverdeeld:

Bedragen in €

Artikel

Omschrijving artikel

 

1

Waarborgfunctie

50.098.708

2

Bevorderen autonomie Koninkrijk partners

335.946.060

 

 Totaal openstaande voorschotten

386.044.768

Artikel 01 Waarborgfunctie

De openstaande voorschotten op dit artikel betreffen voornamelijk de voorschotten aan het Ministerie van Defensie voor de inzet van de Kustwacht in het Caribisch gebied (€ 37,5 mln.). Ook zijn er voorschotten verstrekt aan het Korps Landelijke Politiediensten ten behoeve van de inzet van het Recherchesamenwerkingsteam (€ 12,5 mln.). De voorschotten worden in 2013 en volgende jaren afgewikkeld na ontvangst van de goedgekeurde jaarrekeningen.

Artikel 02 Bevorderen autonomie Koninkrijkpartners

Een groot deel van de openstaande voorschotten op dit artikel betreft de voorschotten aan de Stichting SONA (€ 202,9 mln.) en aan de Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO) (€ 10,7 mln.) ten behoeve van de uitvoering van projecten. De laatste stortingen voor de stichting SONA en de AMFO zijn eind 2012/begin 2013 overgemaakt.

Ook zijn er in het kader van de «Arubadeal» voorschotten verstrekt aan de Centrale Bank van Aruba (€ 91,1 mln.). Dit betreft de samenwerkingsmiddelen die onder verantwoordelijkheid van de stichting Fondo Desaroyo Aruba (FDA) worden besteed. In januari 2013 is het laatste Nederlandse voorschot voor FDA gestort.

Om de afsluiting van de samenwerkingsprogramma’s in goede banen te leiden zijn de landen en stichtingen in juli 2013 schriftelijk geïnformeerd over de afspraken die hierover eerder gemaakt zijn.

AMFO is de eerste Stichting die definitief zal afrekenen namelijk per ultimo 2013. Daarna volgen SONA (ultimo 2014) en de stichting FDA (ultimo 2015).

Een deel van de voorschotten op dit artikel heeft betrekking op de koersverschillen van de pensioenbetalingen van in Nederland wonende gepensioneerden, die ten laste van diverse pensioenfondsen een pensioen genieten. Jaarlijks vindt er een controle op de uitvoering plaats. Het bedrag ad € 25,7 mln. wordt in 2014 afgewikkeld.

Ad 13. Garantieverplichtingen

Ad 13a. Tegenrekening garantieverplichtingen

Het bedrag aan garantieverplichtingen is als volgt opgebouwd:

Bedragen in €

Garantieverplichtingen per 1 januari 2013

 

73.180.741

 

Aangegane verplichtingen in 2013

 

0

+/+

   

73.180.741

 

Tot betaling gekomen in 2013

0

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

1.734.284

   
   

1.734.284

-/-

Totaal openstaande garantieverplichtingen per 31 december 2013

 

71.446.457

 

De openstaande garantieverplichtingen zijn als volgt opgebouwd:

 • 1. Garantie Atradius

  De garantieverplichting op de leningen die door Atradius (€ 6,8 mln.) verstrekt zijn, hebben betrekking op een overeenkomst van het Rijk voor het garant staan van Nederland voor de aflossing en rente van deze leningen door het Land Aruba. Tot op heden is er geen beroep gedaan op deze garantstelling. Aruba betaalt consequent en de garantie loopt contractueel in 2019 af.

 • 2. Bankgarantie Europese Commissie ten behoeve van Bonaire

  De bankgarantie ten behoeve van de leningen aan Bonaire bij de Europese Commissie (€ 43,6 mln.) hebben betrekking op het Sociaal Infrastructuur-programma en het Bonaire riolerings- en waterzuiveringsprogramma. Deze garantie loopt tot 31 december 2014.

  Nader onderzoek geeft aanleiding te veronderstellen dat er mogelijk een beroep op de garantie van het Bonaire riolerings- en waterzuiveringsprogramma gedaan zal worden.

 • 3. Bankgarantie Europese Commissie ten behoeve van 10e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)

  De bankgarantie ten behoeve van de leningen aan Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden (€ 21,0 mln.) bij de Europese Commissie hebben betrekking op het 10e EOF-programma en is opgebouwd uit projecten ten behoeve van de infrastructuur, ontwikkeling haven en woningbouw.

  De garantieverplichting heeft betrekking op het uitvoeren van diverse projecten in het kader van subsidieverstrekking van de EEG. De landen/openbare lichamen dienen garant te staan voor de uitvoering. In geval van de BES-eilanden staat Nederland garant, in geval van Curaçao en Sint Maarten staat Nederland garant tegenover de EU, maar is van beide landen een volledige garantie ad € 16 mln. gekregen.

Ad 14. Openstaande verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

Het bedrag aan openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

Bedragen in €

Verplichtingen per 1 januari 2013

 

1.371.952.578

 

Aangegane verplichtingen in 2013

 

115.162.656

+/+

   

1.487.115.234

 

Tot betaling gekomen in 2013

311.075.390

   

Negatieve bijstelling verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

1.240.246

   
   

312.315.636

-/-

Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2013

 

1.174.799.598

 

Ad 15. Deelnemingen

Ad 15a. Tegenrekening deelnemingen

Bedragen in €
 

Bedrag

Koers

Bedragen in €

Arubaanse Investeringsbank (AIB)

NAF 5.123.424,00

0,45

2.305.541

Financiering Deelnemingen en Participaties

Het verwerven van aandelen door de staat in privaatrechtelijke ondernemingen wordt conform het gestelde in de Regeling Departementale Begrotingsadministratie, tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd. In bovenstaande tabel wordt inzicht verkregen in de deelnemingen in de AIB via de Nederlandse Participatie Maatschappij voor de Nederlandse Antillen (NPMNA).

De Nederlandse staat is geen juridisch eigenaar van de deelneming, maar staat wel garant en draagt daarom het risico.

Licence