Base description which applies to whole site

9.1 Domeinen Roerende Zaken

Algemeen

Domeinen Roerende Zaken (DRZ) heeft in het boekjaar 2013 een netto-resultaat van € 3,4 mln. geboekt. Het verschil tussen het toegestaan Eigen Vermogen (5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen 3 jaar: € 1,0 mln.) en het aanwezige Eigen Vermogen (€ 4,3 mln.) wordt uitgekeerd aan het moederdepartement. De afroming bedraagt € 3,3 mln.

1. Staat van baten en lasten

Gespecificeerde verantwoordingsstaat 2013
(x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2013

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

Baten

       

Omzet moederdepartement

50

64

14

151

Omzet overige departementen

18.022

20.994

2.972

17.763

Omzet derden

2.650

2.886

236

2.781

Rentebaten

30

40

10

63

Vrijval voorzieningen

300

217

– 83

299

Bijzondere baten

0

0

0

355

Totaal baten

21.052

24.201

3.149

21.412

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

– 

Personele kosten

6.103

5.536

– 567

5.248

 

waarvan eigen personeel

5.998

5.328

– 669

5.168

 

waarvan externe inhuur

105

207

102

79

– 

Materiële kosten

14.339

12.563

– 1.776

12.383

 

waarvan ICT

950

1.182

232

1.103

 

waarvan bijdrage aan SSO’s

3.250

3.105

– 145

 

Afschrijvingskosten

       

– 

Materieel

410

404

– 6

464

– 

Immaterieel

195

123

– 72

130

Overige lasten

       

– 

Dotaties voorzieningen

0

1.952

1.952

930

– 

Rentelasten

0

0

0

4

– 

Bijzondere lasten

0

197

197

1.232

Totaal lasten

21.047

20.775

– 272

20.390

         

Saldo van baten en lasten

5

3.426

3.421

1.021

Toelichting saldo van baten en lasten ten opzichte van ontwerpbegroting 2013

Toelichting baten

Omzet moederdepartement (€ 0 mln.)

Dit betreffen de inkomsten uit opslagactiviteiten voor de Douane en de pilot executoriale verkopen Belastingdienst.

Omzet overige departementen (+ € 3,0 mln.)

Rijksmarktplaats, het hergebruik van kantoormeubilair binnen het Rijk, draagt in 2013 € 0,8 mln. meer bij dan begroot. Hierin is opgenomen het gereserveerd resultaat uit 2012 ad € 0,6 mln. De vernietiging van datadragers zorgt voor € 0,4 mln. aan extra inkomsten.

De landelijke coördinatie van ontmantelingen van hennepkwekerijen draagt € 1,7 mln. meer bij.

De Politie gaf in de businesscase aan dat de verhouding van ontmantelde kwekerijen «gepland: heterdaad», «90%:10%» zou zijn. In werkelijkheid bedraagt deze verhouding «26%:74%». De rekening van het prijseffect hiervan (€ 2,1 mln. over 2012 en 2013) is betaald door de Politie en het OM.

Activiteiten voor het CJIB zoals opslag, taxatie en verkoop van voertuigen, hebben € 0,4 mln. meer bijgedragen dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van het volume met bijna 100%. De bijdrage voor reguliere dienstverlening aan het OM heeft € 0,5 mln. minder bijgedragen dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met een aanvulling (op een negatief resultaat) van € 0,5 mln. Dit bleek niet nodig.

Overige opbrengsten, zoals dienstverlening bij strategische verkopen ten behoeve van Defensie, dragen € 0,2 mln. meer bij dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een aanpassing van het contract en niet begrote opbrengsten voor het beslagportaal.

Omzet derden (€ 0,2 mln.)

Opgelden van verkopen geven een meeropbrengst van € 0,2 mln.

Vrijval Voorziening (– € 0,1 mln.)

In 2013 valt de reorganisatievoorziening uit 2011 gedeeltelijk vrij in verband met afname van de reistijdcompensatie. De vrijval blijft € 0,1 mln. achter bij de begroting.

Toelichting lasten

Personele Lasten (– € 0,6 mln.)

Door minder inzet van fte’s bij het proces landelijke ontmanteling en vernietiging hennepkwekerijen zijn de personele lasten lager dan begroot.

Materiële lasten (– € 1,8 mln.)

Mutaties in de materiële lasten betreffen het resultaat van de volgende posten:

Lagere ontmantelingskosten hennepkwekerijen

– € 1,3 mln.

Lagere huurkosten

– € 0,1 mln.

Lagere vernietiging- en opslagkosten in beslaggenomen partijen

– € 0,3 mln.

Lagere overige huisvestingkosten

– € 0,2 mln.

Lagere transportkosten

– € 0,1 mln.

Toename ICT-kosten (SLA met R/ICT)

€ 0,2 mln.

Afschrijvingskosten (– € 0,1 mln.)

Minder afschrijvingskosten zijn ontstaan door uitstel van begrote investeringen (digitaal loket, vervanging wagenpark).

Dotaties voorziening (+ 2,0 mln.)

Toename van de voorzieningen schadeclaims (€ 0,1 mln.), dubieuze debiteuren (€ 0,1 mln.) en vernietiging vuurwerk (€ 0,1 mln.) en opname van een personele voorziening (€ 0,3 mln.) en een voorziening huisvesting (€ 1,4 mln.) veroorzaken de stijging van de dotaties voorzieningen ten opzichte van de begroting.

Bijzondere lasten (€ 0,2 mln.)

De bijzondere lasten bestaan uit de reservering van het efficiencyresultaat voor het OM ad € 0,2 mln. In het herziene convenant met het OM is een efficiencyafspraak gemaakt. DRZ reserveert een percentage van het resultaat voor het OM. Bepalend voor het percentage is de hoogte van het aandeel van het OM in de omzet van DRZ, exclusief omzet Hennep en Rijksmarktplaats.

2. Balans per 31 december 2013

(x € 1.000)

Omschrijving

Balans per 31-12-2013

Balans per 31-12-2012

Activa

   

Immateriële activa

145

265

Materiële activa

   

– 

Grond en gebouwen

736

826

– 

Installaties en inventarissen

463

555

– 

Overige materiële vaste activa

498

503

Voorraden

0

0

Debiteuren

295

374

Nog te ontvangen

524

2.246

Liquide middelen

10.930

5.008

Totaal activa

13.590

9.777

     

Passiva

   

Eigen vermogen

   

– 

Exploitatie reserve

866

774

– 

Onverdeeld resultaat

3.426

1.021

Voorzieningen

4.437

2.773

Crediteuren

461

407

Nog te betalen

4.400

4.802

Totaal passiva

13.590

9.777

Toelichting activa

Vaste activa staan gewaardeerd tegen bestede kosten cq. historische aanschafwaarde minus de afschrijvingen.

Immateriële activa (+ € 0,1 mln.)

De immateriële activa betreffen de technische realisatie van het beslagportaal en de upgrade van SAP-software.

Materiële vaste activa (+ € 1,7 mln.)

In 2013 hebben enkele kleine (€ 0,2 mln.) investeringen plaatsgevonden (zie kasstroomoverzicht). Verder bestaan de materiële vaste activa onder meer uit een gebouwbeheerssysteem te Bleiswijk, een verbouwing te Soesterberg, de installatie van de shredderruimte te Hoogeveen en bussen voor vervoer van goederen.

Debiteuren (+ € 0,3 mln.)

Vorderingen op debiteuren betreffen handelsvorderingen. Deze bestaan uit de nominale waarde van courante en incourante vorderingen onder aftrek van de voorziening oninbaarheid (€ 0,1 mln.). Van de vordering op debiteuren betreft € 0,1 mln. het moederdepartement en € 0,2 mln. de overige departementen.

Overige vergaderingen (+ € 0,5 mln.)

Onder de overige vorderingen zijn de volgende posten opgenomen:

Door te belasten huur- en huisvestingkosten RVOB

€ 0,1 mln.

Vordering op de RGD in verband met een klacht

€ 0,1 mln.

Overig vooruit betaalde bedragen

€ 0,1 mln.

Diverse nog te ontvangen opbrengsten

€ 0,2 mln.

Van de overige vorderingen betreft € 0,3 mln. de overige departementen.

Liquide middelen (+ € 10,9 mln.)

Onder de post liquide middelen staan opgenomen de banksaldi (tegoeden aangehouden bij Rijkshoofdboekhouding) en het kassaldo. Van de liquide middelen betreft € 0,7 mln. het moederdepartement en € 2,6 mln. de overige departementen.

Toelichting passiva

Ontwikkeling eigen vermogen per 31 december 2013 (+ € 4,3 mln.)

De balans is een momentopname aan het einde van de rapportageperiode en is daarom gebaseerd op de situatie per 31 december 2013.

Eigen vermogen (x € 1.000)
 

2010

2011

2012

2013

Eigen vermogen per 1 januari

4.049

807

3.338

1.795

Saldo van baten en lasten

55

2.597

1.021

3.426

Uitkering aan het moederdepartement

– 3.297

– 66

– 2.564

– 929

Vorming wettelijke reserve

0

     

Afname wettelijke reserve i.v.m. stelselwijziging

– 30

     

Toename exploitatiereserve i.v.m. stelselwijziging

30

     

Eigen vermogen per 31 december

807

3.338

1.795

4.292

Voorzieningen (+ € 4,4 mln.)

Onder de post Voorzieningen staan opgenomen in rechte afdwingbare verplichtingen per rapportage datum waarbij uitstroom van middelen waarschijnlijk is en waarvan de waarde betrouwbaar is in te schatten.

Een toelichting bij de grootste posten:

De belangrijkste mutatie in 2013 betreft de voorziening huisvesting. DRZ gaat in 2014 verhuizen naar een andere pand. Het huurcontract loopt echter nog twee jaar door. Hiervoor is een voorziening getroffen (€ 0,7 mln.). Verder moet er geïnvesteerd worden in een nieuwe serverruimte (€ 0,4 mln.) en aanpassing van de nieuwe huisvesting (€ 0,3 mln.).

Een reorganisatievoorziening ad € 0,9 mln.: DRZ heeft in 2011 een reorganisatie doorgevoerd. Werknemers zijn vanaf werklocaties in Hoogeveen, Soesterberg en Bleiswijk verhuisd naar één centrale werklocatie te Apeldoorn en er zijn mensen herplaatsingkandidaat geworden.

Een voorziening voor de voor het bevriezen van de gebruikersvergoeding van de opslaglocatie te Bleiswijk. Een afgesproken daling van de gebruikersvergoeding komt te vervallen. Extra kosten in 2014 en 2015 zijn in de voorziening opgenomen.

Crediteuren (+ € 0,5 mln.)

De post crediteuren bestaat hoofdzakelijk uit een tweetal te betalen facturen voor de ontmantelingen van hennepkwekerijen (€ 0,2 mln.) en betalingen onderweg (€ 0,3 mln.).

Het saldo bestaat uit diverse posten, waaronder vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen:

Reserveringen efficiency resultaten OM

€ 0,9 mln.

Nog te verrekenen lumpsum hennepkwekerijen 2012 en 2013

€ 0,3 mln.

Vooruit ontvangen opbrengsten PC’s

€ 0,7 mln.

Te betalen Service Level Agreement met RVOB

€ 1,1 mln.

Diverse nog te betalen bedragen hennepkwekerijen

€ 0,1 mln.

Te betalen bedragen aan Defensie voor bewaking en nutsvoorziening van regio Soesterberg

€ 0,2 mln.

Te betalen verlofuren

€ 0,1 mln.

Af te wikkelen bedragen zaak Rome

€ 0,2 mln.

Servicecontract met RGD voor Ulicoten

€ 0,1 mln.

Nog te betalen personeel van andere overheidsdiensten

€ 0,1 mln.

Diverse kosten

€ 0,1 mln.

Schuld aan programma rekening

€ 0,5 mln.

Van de nog te betalen bedragen betreft € 0,7 mln. het moederdepartement en € 3,1 mln. de overige departementen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voor de huisvesting is Domeinen Roerende Zaken langdurige gebruiksovereenkomsten aangegaan met de Rijksgebouwendienst. De waarde van deze verplichting bedraagt per 31 december 2013 € 24,8 mln. De einddatum varieert van 31-12-2015 t/m 31-10-2023.

3. Kasstroomoverzicht

(x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1

Rekening-courant RHB

1 januari 2013 + stand depositorekeningen

5.008

5.008

0

2

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

610

7.069

6.459

       

3a

Totaal investeringen

– 100

– 233

– 133

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen

0

14

14

3

Totaal investeringskasstroom

– 100

– 219

– 119

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

– 929

– 929

4b

Eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

4c

Aflossingen op leningen

0

0

0

4d

Beroep op leenfaciliteit

0

0

0

4

Totaal financieringskasstroom

0

– 929

– 929

       

5

Rekening-courant RHB

31 december 2013+ stand depositorekeningen (1+2+3+4)

5.518

10.930

5.412

Toelichting

De hoge rekening courant positie bij de RHB wordt verklaard door de diverse nog te betalen bedragen (zie de toelichting op de balans) en het eigen vermogen.

In 2013 is geïnvesteerd in de shredder voor vernietiging van datadragers (€ 57.000) en diverse kleine posten: containers, winterbanden, beveiligingscamera’s (€ 15.000), portofoons, gereedschap, botenbokken, vervanging van een schuifpoort (€ 17.000), software, accu’s, damwanden, een heftruck, kantelbakken, barcodereaders, stoelen, smartphones en aanhangers (€ 23.000).

Investeringen worden gedaan uit eigen middelen.

4. Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Kwantitatieve indicatoren

2010

2011

2012

begroting

2013

Kostendekkendheid totaal

100%

119%

105%

100%

117%

Kostendekkendheid bewaartaak

91%

120%

96%

100%

102%

Kostendekkendheid hennep

   

114%

100%

146%

Kostendekkendheid verkooptaak

115%

163%

98%

100%

93%

Kostendekkendheid vernietiging datadragers

193%

69%

208%

100%

133%

Kostendekkendheid vernietiging vuurwerk

118%

84%

86%

100%

74%

 

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

81

90

97,6

101,8

98,0

 

Omzet per productgroep (x € 1.000)

         

Bewaren

9.837

9.806

9.871

9.239

10.291

Hennep

   

5.554

6.808

8.493

Verkopen

3.342

3.955

2.781

2.650

2.886

Vernietiging datadragers

782

413

1.151

525

884

Verwerking vuurwerk

1.805

1.500

1.338

1.500

1.390

           

Totaal omzet per productgroep

15.766

15.674

20.694

20.722

23.944

 

Saldo van baten en lasten (%)

0%

15%

5%

0%

17%

 

Betalingstermijn facturen binnen 30 dagen

88%

92%

91%

90%

93%

           

Gegrond aantal klachten DRZ<20%

     

< 20%

Zie toelichting

           

Uitvoering kwaliteitsprogramma

   

90%

90%

90%

           

Klanttevredenheid

7,7

7,0

Kostendekkendheid/omzet per productgroep

In de staat van baten en lasten staan de elementen benoemd waardoor deze kostendekking tot stand is gekomen.

Algemeen:

De voorziening huisvesting beïnvloedt het algemene dekkingspercentage. Zonder deze voorziening bedraagt het dekkingspercentage 121%.

Bewaartaak

Het dekkingspercentage van de bewaartaak is 102%. Het resultaat van Rijksmarktplaats is hier niet in meegenomen. De kostendekkendheid wordt negatief beïnvloed door de efficiency reservering voor het OM; deze gaat ten laste van de bewaartaak.

Hennep

Het hoge dekkingpercentage ontstaat door de verrekening van het prijseffect over 2012 en 2013 van € 2,1 mln. De Politie gaf in de businesscase aan dat de verhouding van ontmantelde kwekerijen «gepland:heterdaad», «90%:10%» zou zijn. In werkelijkheid bedraagt deze verhouding «26%:74%». De rekening van het prijseffect hiervan (€ 2.1 mln. over 2012 en 2013) is betaald door de Politie en het OM. Zonder dit prijseffect bedraagt het dekkingspercentage 111%. De oorzaak van dit hoge percentage is lagere P-kosten dan begroot.

Verkooptaak

Het dekkingspercentage van verkoop door derden bedraagt 90% en van verkoop door DRZ 94%.

Vernietiging datadragers

Het product «Vernietiging datadragers» bestaat naast het vershredderen van datadragers uit het aanbieden van gratis inzameling van kleine datadragers, zoals usb sticks, telefoons, palmtops etc.

In 2013 zijn extra inkomsten gegenereerd door het vernietigen van datadragers ontvangen in 2012, toen de shredder tijdelijk buiten gebruik was.

Vuurwerk

Het vuurwerkproces haalt een kostendekkendheid van 74%. De ontvangen bijdrage dekt de toegenomen transport- en vernietigingskosten niet volledig.

FTE-totaal

Geen bijzonderheden.

Saldo van baten en lasten

Het resultaat per 31-12-2013 bedraagt € 3.426.000.

Betalingstermijnen.

Geen bijzonderheden.

Gegrond aantal klachten verminderen: minder dan 20%

Eind 2011 is geconstateerd dat de indicator van 20% gegrond niet aansluit bij de verschillende klachtenstromen. Besloten is de indicator te herzien en op te splitsen naar verkoop-, opslag- en artikel 117 Sv-gerelateerde klachten en deze af te zetten tegen criteria die voor deze categorieën relevant zijn. Primair dient de klachtenanalyse binnen de organisatie inzicht te geven in omissies, zodat deze adequaat kunnen worden gecorrigeerd en om zodoende het lerend vermogen van de organisatie te verhogen. Daarnaast dient de analyse aanknopingspunten te geven voor sturing en evaluatie.

Dit resulteert in de volgende normen en resultaten (gemeten per kwartaal):

Klachten categorie

norm

2013 realisatie

Verkoop

< 0,8%

1,4%

Opslag

< 0,5%

0,4%

Art. 117 schadeloosstelling

< 7%

5,9%

De klachten in de categorie Verkoop hebben met name betrekking op kleine interne fouten, waardoor na verkoop klachten ontstaan. Intern is dit als aandachtspunt opgemerkt.

Uitvoering kwaliteitsprogramma

Per eind december is het kwaliteitsprogramma voor 90% afgerond.

Klanttevredenheid

In 2013 was geen klanttevredenheidsonderzoek gepland.

Licence