Base description which applies to whole site

10. TOPINKOMENS

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is een overzicht opgenomen van de bezoldiging van topfunctionarissen die in het verslagjaar meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare loon van de ministers. Dit gemiddelde belastbare jaarloon is voor 2013 vastgesteld op € 228.599. Voor leden van de TMG wordt verwezen naar het jaarverslag van het Ministerie van BZK.

De Minister van BZK heeft bij brief van 27 februari 2014 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een ministeriële regeling over de WNT (inclusief beleidsregels toepassing WNT) heeft opgesteld. In de begeleidende brief is aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken een sluitende oplossing te vinden voor de uitvoeringsproblematiek ten aanzien van de vermelding van de gegevens over personen die anders dan op grond van een dienstbetrekking een functie vervullen als niet-topfunctionaris (externe niet-topfunctionarissen). De Minister van BZK heeft daarom voor het verslagjaar 2013 als gedragslijn bepaald dat niet volledig aan de verplichting tot openbaarmaking kan en hoeft te worden voldaan. Het Ministerie van Financiën heeft overeenkomstig deze gedragslijn uitvoering gegeven aan de WNT. Dit leidt tot een onzekerheid in de verantwoording vanwege het ontbreken van een praktisch toepasbare normstelling voor dit onderdeel van het WNT-overzicht. De onzekerheid betreft uitsluitend het achterwege laten van de vermelding van de gegevens over externe niet-topfunctionarissen.

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie(s)

Aard van de functie

Naam

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkosten vergoeding

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Omvang dienstverband (in FTE)

Interim

Motivering overschrijding norm (indien van toepassing)

Er zijn geen functionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum

Overige functionarissen van wie de bezoldiging de norm overschrijdt

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie(s)

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkosten vergoeding

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Omvang dienstverband (in FTE)

Interim

Motivering overschrijding norm

Er zijn geen functionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

De publicatieplicht heeft betrekking op de onderstaande topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen en functionarissen.

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie werd bekleed

Laatste Functie(s)

Aard van de functie

Naam

Eerdere functie(s) tijdens dienstverband

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Jaar van beëndiging dienstverband

Interim

Motivering overschrijding norm (indien van toepassing)

Er zijn geen functionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum

Overige functionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie werd bekleed

Laatste Functie(s)

Eerdere functie(s) tijdens dienstverband

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Jaar van beëndiging dienstverband

Interim

Motivering overschrijding norm

Er zijn geen functionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum

Licence