Base description which applies to whole site

2.3 Specifieke aandachtspunten

Beleidsverslag

Sinds de herindeling van taken na de benoeming van het kabinet Rutte/Asscher is de Minister van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor immigratie en asiel. Dit jaarverslag kent daarom een artikel dat in begroting 2013 niet was opgenomen: artikel 37 «Vreemdelingen». Dit artikel is overgeheveld van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. In het verlengde daarvan is ook het agentschap Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) overgeheveld naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De jaarverantwoording van deze dienst is opgenomen bij de agentschapsparagrafen (zie deel C van dit jaarverslag).

In de beleidsartikelen is het jaarrekeninggedeelte opgenomen in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid met bijbehorende financiële toelichting. In de toelichtende paragraaf zijn verschillen en mutaties toegelicht die groter zijn dan € 5 miljoen, dan wel politiek of anderszins relevant zijn. De toelichting op mutaties die in eerdere begrotingsstukken (waaronder suppletoire begrotingen) aan de Tweede Kamer zijn gemeld, zijn in de financiële toelichting op hoofdlijnen opgenomen.

In de paragraaf «Beleidsartikelen» wordt bij ieder artikel de rol en verantwoordelijkheid van de Minister beschreven. Voor de begroting 2014 is aan deze beschrijving bijzondere aandacht besteed. Deze verbeterde en nauwkeuriger formulering is ook in dit jaarverslag opgenomen. Als gevolg van deze preciezere omschrijving zijn in artikel 33 enkele gegevens die eerder als prestatie-indicatoren zijn gepresenteerd nu opgenomen als kengetallen. Bijvoorbeeld: de prestatie-indicator 10% reductiedoelstelling voor door burgers ervaren overlast en onveiligheidsgevoelens is vervangen door een nieuw kengetal. Dit is ook een gevolg van nieuwe afspraken van het kabinet Rutte/Asscher.

De begrippen verdachtenratio en pakkans zijn uitwisselbaar. Daarom is er voor gekozen om in dit jaarverslag louter het begrip verdachtenratio te hanteren. De definitie daarvan luidt: het aantal in jaar t afgehandelde verdachten (op basis van politieadministratie) van bijvoorbeeld overvallen, gedeeld door het totale aantal overvallen in jaar t, keer 100. Waar in de begroting 2013 over het begrip pakkans werd gesproken is dit nu aangepast in verdachtenratio (voor de volledigheid staat het begrip pakkans tussen haakjes erachter).

Met de vernieuwde Veiligheidsmonitor wordt jaarlijks gerapporteerd over leefbaarheid en overlast, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit en overlast in de woonbuurt. Cijfers over 2013 op basis van de «oude» Integrale Veiligheidsmonitor ontbreken vanwege de overgang naar de nieuwe monitor. Het op de oude manier uitvoeren van het onderzoek leidde tot te grote onbetrouwbaarheidsmarges en hoge kosten. Om die reden ontbreken de realisatie van die prestatie-indicatoren in dit jaarverslag (tabel 33.1).

Raad voor de rechtspraak

In de Wet op de rechterlijke organisatie is de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering toegekend aan de gerechten en aan de Raad voor de rechtspraak. De Raad kent een bekostigingssystematiek die gebaseerd is op outputfinanciering. Door VenJ is gekozen voor een «bijdrage-constructie». Dit betekent dat op artikel 32 «Rechtspleging en rechtsbijstand» de bijdrage aan de Raad is opgenomen. Voor de Raad is in het jaarverslag hoofdstuk 7 opgenomen, met daarin een verantwoording over de uitgaven van de Raad.

Licence